Hebrews 5

Minaa ei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, rafeiaa ro'ou dupuaa rama'a ma ro'ou ale'ei umuiaa ei rama'a a'a ei manumanuu mei Haidaa ba ronei fani fanaa ro'ou ma fo'afama'eaa ei manulelele, o manufidufidu ba pono'aa ei hafelo'aa ro'ou. Ina hawia ba i hadufagiginaa ei polataba ma ei rona pasipa'ai, uaa hia ana na fa'asisiaa fei naranarana. Sifei fei pa'afina ba inei fani fana a'a ei hafelo'ana ma ei hafelo'aa ei rama'a.

Lomi nemea ana unaia ba i tonaa fei bigi'a fei; mei Haidaa nei rafeinia ana ale'ei i rafeinaa Aaron. Ma Christ, ana lomi na tonaa fei hawera anaia ba hia pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, ma'uaa mei Haidaa na warenaa a'ana,

“Yoi, Na'uu;
wagieni, una oanaa Amamu.”
5:5 O,wagieni, una fuainio

Ma ana ina ware ba,

“Yoi pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ranimai ranimai,
ana ale'ei fei mau pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa
ale'ei fei mau na pa'i Melchizedek.”
Ei i tatalai yeni malagufu Jesus, ina lafulafunaa pafea ma i'igai fininaa baua ai'aiga ma ranu pudana a'a mei i fatelapa'ia a'a fei ma'ea ma si'ei ba ina fafefe fininaa ma'aua, mei Haidaa na guainia. Fa'ua ba hia na'u, ma'uaa a'a fei fi'iana, ina tonaa fei mau guaiawarea wagina ma ei i fapedudigaa minaa ei bigi'ana, ina oa ale'ei fasuu fei tela'ana, fei i fanaa fei harenua lomi i pedutoo a'a ei rona guainaa wareana, 10 ma mei Haidaa na rafeinia ba hia pa'aa bauaniaa fei humuna ana ale'ei fei mau na pa'i Melchizedek.

Warefa'aia ba Onei'aa Pasi

11 Hai'ouna pa'i watauda warea wagina, ma'uaa na hafafala'ai uaa na waiwai tabaa hamu'ou. 12 Ma hepalodiai—e'eni hamona hawidigia ba hamo'aa feroi, ma'uaa agia, hamonei pa'i hemeadiai ba i feroidinaa hamu'ou a'a ei madutaa wareaa mei Haidaa ei na fa'uai. Hamo'ei hunu pao susu abaa we'ia du'ua! 13 Hini i hunu pao susu ale'ei ei baduu, lomi ina aida fei feroia a'a tamanu ina wanewane. 14 Ma'uaa fei we'ia du'ua, manumanuu ei rona a'u, ei rona feroinaa ana ro'ou a'a tamanu na rawani ma tamanu na hafelo.

Copyright information for `WUV