Hebrews 6

Si'ei, oneidii rawaiaa ei madutaa feroia a'a ei manumanuu Christ ma tonaa ei manumanuu ei rona a'u. Onei'aa bigidinaa fei fasu'ufufugoi fei filogiaa naranara a'a ei mau bigi'a,
6:1 O,a'a ei maumau lomi hanununa
ei i susuninaa o'ou ma'ea, fei narafawe'ia a'a mei Haidaa,
fei feroiaa pudugufaia, fei augaa pani pafoo hemea, fei asi'anaa ei ma'ea ma fei dududua lomi i pedutoo. Ma nabaa i rawani a'a mei Haidaa, te owe di'ininaa e'ei madutaa manumanu e'ei.

A'a ei ronado'o todigaa fei apa'a ma fei fana pafea ma oa fininaa fei Spiriti Apuna ma fanunu'apa'idigaa fei rawani'a wareaa mei Haidaa ma ei faufau wagii fei au ipowe nomai, a'a ro'ou, nabaa rona pasi, na pa'aa waiwai ba ro'aa filoginaa naranaraa ro'ou, uaa na fanunu ale'ei ba ro'aa
6:6 O,ale'ei ba roi
fatawadinaa mei Na'uu mei Haidaa ma famamafaia pudaa ei rama'a.

Mei Haidaa na haweginaa fei pe'ihape, fei na aida ropa pafona maunu ma na fani du'ua a'a ei ro pe'ihapeia. Ma'uaa fei pe'ihape na habe ei wowo'ii na hogia ma ei guana, lomi na rawani ma ale'ei ba na oadiginaa fei gu'ua. Nefarani iwe gu'a.

Ena pa'aa tafii hai'ou, hai'ouna ware ale'ei, na? Ma'uaa napa'aa o'onai unuu hai'ou ba hamowe tonaa ei rawani'a, ale'ei ei manumanu i nofipuimai a'a fei tela'ana. 10 Fei dududuaa mei Haidaa na wanewane ua; lomi ba i madi'inaa fei bigi'aa hamu'ou ma fei hagua, fei hamona fama'aia ei hamo'aa hadumaa ei apunaiana ma ana hamo'ei hadumaa ro'ou e'eni. 11 Hai'ouna nunuminaa hememea hamu'ou ba nei fama'aiaa fei weweaa mau bigi'a nopa'aloo fei a'apoo, ba neimina we'i fei o'onaia unuu hamu'ou. 12 Lomi hai'ouna nunuminia ba hamonei tamafoi, ma'uaa hamonei neneraa fei maumau ei rona tonaa tamanu mei Haidaa na fa'unainia, uaa na we'i naranaraa ro'ou ma rona ofasi'ia.

I Pa'aa Nomai fei Warefa'unaiaa mei Haidaa

13 Mei Haidaa, ei i fa'unai a'a Abraham, si'ei ba lomi hemeadiai na muainaa mei Haidaa, ina fa'unainaa anaia 14 ma na ware, “Apa'aa haweginio ma fani watauda paimu.” 15 Ma si'ei ba Abraham na gutafawiwi'ai, inawe tonaa tamanu mei Haidaa na fa'unainia a'ana.

16 Ei rama'a, ro'aa fa'unainaa fei hara na raraba a'a ro'ou ma ei fa'unaia ei, i fa'arewaia ba fa'ua ma na fapedugaa ei fihareia. 17 Si'ei ba mei Haidaa i fa'arewaiaa fei nunumiana, fei lomi ba i filoginia, a'a ei ba ro'aa tonaa fei fa'unaia, ina fa'unai a'a fei harana. 18 Mei Haidaa na bigi'aa guapaloei manumanu gupaloei ma si'ei ba lomi na hawia ba mei Haidaa i warefasifi, ina bigi'ia a'a o'ou ena o'aa panarofaa fei o'onaia unu ba i fawe'iaa fei o'onaia unuu o'ou. 19 Fei o'onaia unuu o'ou, ale'ei hepalo rarabaa hipo ba fei naranaraa o'ou nei'aa lafe. Ma fei o'onaia unu na ude laloo fei pusu'o humu i laloo fei humuu mei Haidaa, petoo fei rapirapi, 20 fei na wadu'ia Jesus mei nado'o nolao ma'aa o'ou ba i fawanewaneaa o'ou. Inawe no'oanaloo hemea pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ale'ei fei mau Melchizedek.

Copyright information for `WUV