Hebrews 7

Melchizedek, mei Pa'aa Bauaniaa fei Humuu mei Haidaa

Meni Melchizedek, hia mei haparaa Salem ma ana pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, mei na Pafeai. Ei fi hadiwe'imai Abraham a'a fei fifo'aia, fei hia na muainaa ei hapara, Melchizedek na bapa'ia ma haweginia ma Abraham na fania hepalo a'a hefua wagii minaa ei manumanuna. Hepalo hanuu fei haraa Melchizedek, “mei hapara na wanewane”; ma hepalodiai, “mei haparaa Salem”, hanuna ba “mei haparaa fei gutafarawania.” Lomi na ude fei wa'afa'aia ba hini laguei amana ma inana, o hia nomai a'a tamanu wawapuge, haiga i wanini o i ma'e. Ma Melchizedek, hia ana ale'ei mei Na'uu mei Haidaa ba na oalao hemea pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa.

Narama'aia ba hia baua rama'a uaa mei amaa o'ou Abraham, ana na fania hepalo a'a hefua manumanu ina tonia a'a fei fifo'aia! Fei law na ware ba ei pai Levi, ei ro'ou bauaniaa humuu mei Haidaa, ronei tonaa hepalo a'a hefua panii ei rama'a—ei lofuu ro'ou. Fa'ua, ei lofuu ro'ou, pai Abraham, ma'uaa ronei to a'a ro'ou. Ma mei rama'a mei, abaa pai Levi, ma'uaa ina to hepalo a'a hefua i panii Abraham ma na haweginaa mei i tonaa ei fa'unaia. Ma pa'aa fa'ua ba mei na pa'i baua harana i haweginaa hemeadiai. A'a hepalo warea ba, fei hepalo a'a hefua, ro'aa tonia ei foraimanunu; ma'uaa a'a hepalodiai warea, i tonia mei fi gutalao. Fei hanuna ale'ei ba Levi, mei ba i tonaa fei hepalo a'a hefua, na fanaa fei a'a Abraham, 10 uaa ei i bapa'aa Abraham Melchizedek, Levi ana i laloo iaa upuna.

Jesus Ale'ei Melchizedek

11 Fei law rona tonia ei rama'a, fafasuina noranamai a'a ei pai Levi, ei bauaniaa humuu mei Haidaa. Ma fei maumau ba lomi hepalo tata, nabaa na hawia ba ro'aa tonaa fei maumau fei, hamatee ei pai Levi, ro'ou bauaniaa humuu mei Haidaa, tani ei ba hemeadiai bauaniaa humuu mei Haidaa i nomai—hemea, maumauna ale'ei fei mau Melchizedek ma abaa ale'ei fei mau Aaron? 12 Uaa nabaa i pa'i filogia a'a fei mau bauaniaa humuu mei Haidaa ana nei pa'i filogia a'a fei law. 13 Mei rona warewareia ei manumanu ei, hia maroaa hepalo u'ugai pai ma a'a fei pai fei, lomi hemea ro'ou na bigi ale'ei bauaniaa humuu mei Haidaa a'a fei tawahafi na apunai. 14 Uaa ina arewadii ba mei Fasuu o'ou, hia pai Judah ma a'a fei pai fei, Moses, lomi na ware ba ro'ou bauaniaa humuu mei Haidaa. 15 Ma tamanu ona fiwarewareidigia na arewadiai a'a fei noramiaa hemeadiai bauaniaa humuu mei Haidaa ale'ei Melchizedek, 16 hemea ba fafasui fei bigi'ana, fei ba hia bauaniaa humuu mei Haidaa, abaa manumanuu ei upuna, ma'uaa manumanu wagii fei faufau fei harenua lomi i pedutoo. 17 Uaa ina udedii fei warea ba:

“Yoi bauaniaa humuu mei Haidaa ranimai ranimai,
ale'ei fei mau Melchizedek.”
18 Fei mau bigi'a fei fama'a, rona madi'inia uaa lomi faufauna ma ana lomi bigipa'ana 19 (uaa fei law, lomi i fanaa fei maumau ba lomi hepalo tata) ma hepalodiai o'onaia unu, hepalo na mua laraa fei fama'a, nawe nomai ma na forafarafi'inaa o'ou a'a mei Haidaa.

20 Ma ina nofininamii fei fa'unaia! Hefi'a, ro'ou bauaniaa humuu mei Haidaa ma lomi fa'unaia, 21 ma'uaa hia bauaniaa humuu mei Haidaa a'a fei fa'unaia ei i ware a'ana mei Haidaa ba:

“Mei Fasu na fa'unai
ma lomi ba i filoginaa naranarana:
‘Yoi bauaniaa humuu mei Haidaa ranimai ranimai.’”
22 Si'ei ba a'a fei fa'unaia fei, Jesus, mei i fawe'iaa fei fi'ugaia, fei na mua laraa fei fama'a.

23 Ma ei bauaniaa humuu mei Haidaa ei, ro'ou watauda, uaa fei ma'ea na'aida fapedugaa bigi'aa ro'ou; 24 ma'uaa si'ei ba Jesus na oalao, fei bigi'ana ba hia bauaniaa humuu mei Haidaa, lomi i pedutoo. 25 Si'ei, na hawia ba i fatelapa'aa ei ro'aa dinaa a'a mei Haidaa
7:25 O,ba ro telalao ranimai ranimai
uaa hia, hamatee fi oalao ba i umuinaa ro'ou.

26 Hia, pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ale'ei na hawia a'a o'ou—uaa na apunai, lomi tatana, na fafa'arai, na ude u'ugai a'a ei rama'a hafelo ma na pafeai a'a ei manumanuu haroo pafea. 27 Abaa ale'ei ei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa fama'a ba minaa ei arewaa ro'aa fo'afama'eaa ei manulelele o manufidufidu ba ponoponoo ei hafelo'aa ana ro'ou mawe ei hafelo'aa ei rama'a. Hia, na pono'aa ei hafelo'aa minaa ei rama'a hepoa ua ma na hawia, ei i rawa'a'afainaa anaia. 28 Uaa fei law na rafeinaa ei rama'a lomi rona faufau ba pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa; ma'uaa fei fa'unaia, fei na nomai nenee fei law, na rafeinaa mei Na'u, mei i oalao ma lomi tatana.

Copyright information for `WUV