Hebrews 8

Mei Pa'aa Bauaniaa fei Humuu mei Haidaniaa fei Manufau Fi'ugaia

Fei pa'aa pa'afii fei warewarea, fei oi wareia, sifeni: Ona pa'i hemea pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ale'ei, mei na guta fipepei ma'au fei gutanaa mei Hapara pafea ma fi bigi laloo fei pa'aa humuu mei Haidaa, fei faduaa mei Fasu ma abaa fei faduaa rama'a.

Minaa ei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, bigi'aa ro'ou ba ro'aa fani fana ma fo'afama'eaa ei ponoponoo hafelo'a ma mei rama'a mei, ana nei pa'i manumanu ba i fani. Nabaa hia yeni malagufu, lomi ba i oa ale'ei bauaniaa humuu mei Haidaa, uaa na pa'idii rama'a ba ro'aa fanaa ei fana ale'ei i wareia fei law. Rona bigi laloo fei humuu mei Haidaa poroporo, fei haduo ma hanunuu fei humuu mei Haidaa pafea. Si'ei, i warefa'aiaa Moses mei Haidaa ale'ei ba: “Nenegima'aiaa tamanu una fama'aio i pafoo fei maugen.” Ma'uaa fei bigi'a na tonia Jesus, na muainaa fei bigi'aa ro'ou, ana ale'ei fei fi'ugaia, fei hia fi umuinia na muainaa fei fi'ugaia fama'a. Ma ei fa'unaia wagii fei fafasuii fei bigi'ana na mua laraa fama'a.

Uaa nabaa lomi na pa'i tataa fei rawarawa fi'ugaia, lomi ro'aa labaginaa hepalodiai fi'ugaia. Ma'uaa mei Haidaa na fanunupa'aa ei tataa ei rama'a ma na ware:
8:8 Hefi'a ne'ia bafanunupa'aa ei tata ma warenaa a'a ei rama'a:


“Ifi nomai fei au ba yau,
a bigi'aa hepalo manufau fi'ugaia
a'a ei Israel
mawe ei Judah.”
Ale'ei fei wareaa mei Fasu,
“Abaa ale'ei fei fi'ugaia
una bigi'ia a'a ei upuu ro'ou
ei a taudugaa ro'ou,
di'ininaa Egypt,
uaa lomi rona oafagugu a'a fei fi'ugaiau,
ma una ofadugaa ro'ou.”
10 Na ware mei Fasu ba,
“Sifeni, feni fi'ugaia yau ba a bigi'ia a'a ei Israel nenee fei au fei.
A augaa ei law una pa'i i naranaraa ro'ou
ma ne'inia i laloo iaa ro'ou.
Awe oanaa Haidaniaa ro'ou,
ma rowe oanaa rama'aa gufuu.
11 Lomidiai ba nemea i feroinaa
mei gufuna o lofuna
ma ware ba, ‘Onei apa'aa mei Fasu,’
uaa minaa ro'ou, ropowe apa'au,
ei rama'a ua mawe ei baua rama'a.
12 Uaa a futoaa ei hafelo'aa ro'ou
ma fai lomi a nonominia.”
13 Ei i ware ba “manufau” fi'ugaia, ina fapedugaa fei fama'a, fei fai lomi i bigipa'i; ma tamanu na pedu ma watanai, ipowe pa'ai.

Copyright information for `WUV