James 4

Fafefefanaa mei Haidaa

Tamanu fei na fa'asi'anaa fei fisibaififo'aia ma fihareia a'a hamu'ou? Noramiana a'a ei nunumiaa hamu'ou, ei na fa'awataiaa naranaraa hamu'ou. Hamona nunuminaa hepalo manumanu, ma'uaa lomi ba hamowe tonia. Hamona fo'afama'e ma nanamai, ma'uaa lomi hamona topa'aa tamanu hamona nunuminia. Hamona fiharei ma fifo'ai. Lomi hamo'aa pa'i, uaa lomi hamona i'iginaa mei Haidaa. Ena hamona i'igainaa hepalo manumanu, lomi hamona tonia, uaa fei pa'afii fei i'igaiaa hamu'ou na tata, hamatee na neneraa ei hafelo'a nunumiaa hamu'ou.

Hamu'ou ena lomi hamona oafagugu a'a mei Haidaa, lomi hamona aida ba fei tafiaa hamu'ou feni ano ale'ei hamo'ei falalasiaa mei Haidaa? Hini i fitafii a'a feni ano, i oanaa bidibidii unuu mei Haidaa. Naraa hamu'ou ba lomi pa'afii ei ne'ia wagii fei Bu'u Apuna ei i ware ba na punepune fei spiriti, fei na fa'oania laloo iaa o'ou?
4:5 O,i ware ba mei Haidaa na punepune ma nunuminaa fei spiriti, fei ina fa'oania laloo iaa o'ou; oi ware ba fei spiriti, fei ina fa'oania laloo iaa o'ou na punepune ma nunumiai
Ma'uaa ina fanidimai a'a o'ou fei rawani'ana. Si'ei i ware ale'ei fei Bu'u Apuna ba:

“Mei Haidaa na fadugeaa ei rona mamagugu,
ma'uaa na fanaa fei rawani'ana a'a ei rona fafefefani.”
Si'ei, hamonei fafefenaa mei Haidaa. Ofadugaa mei hani'u ma i faraua a'a hamu'ou. Nofarafi'ilao a'a mei Haidaa ma ana i nofarafi'imai a'a hamu'ou. Ena hafelo'a, huwenaa panii hamu'ou, fesufafa'arainaa ei naranaraa hamu'ou, hamu'ou ena rama'a fahelalagui. Faloloa'i, aiwawasusu ma ai'ai. Filoginaa ei fafadia dinaa aiwawasusua ma fei ni'eni'eaa hamu'ou nei dinaa fawawadua. 10 Fafefefanaa mei Haidaa ma iwe taufa'ugaa hamu'ou.

11 Ena lofuu, apuna fiwiwitoia. Hini i warefafeloaa mei lofuna o narafafelo a'ana, hanuna ale'ei ba na warefafeloaa fei law ma narafafelo wagina. Nabaa hamona narafafelo a'a fei law, abaa hamona nenegia, ma'uaa ale'ei ba hamona nara ba fei law na tata. 12 Ina pa'i hemea ua Fanaa Law ma Fadududua, mei na hawia ba i fatelapa'i ma fanima'aa rama'a. Ma'uaa yoi hini ba o nara ba na tata mei gufumu?

Apuna Mamagugua a'a Tamanu ba i Nomai

13 Hamonei guai, hamu'ou ena hamona ware ba, “Wagieni o narani o'aa dinaa a'a fei gufu fei, o fena gufu fena ma guta yena ale'ei heai igisimasi ma bigitoo mugoo po'i.” 14 Uaa lomi hamona aida ba tamanu iwe nomai narani. Batanai fei gutanaa hamu'ou? Hamu'ou ale'ei pasiaa hau, fei i nomai ma lare'apa'ai ua. 15 Agia, hamonei ware ba, “Nabaa nunumiaa mei Fasu o'aa gutabigi'aa feni, o fei.” 16 Ma'uaa e'eni hamona famamagugui ma fa'agu'agui. Minaa ei mau mamagugua ale'ei, na hafelo. 17 Si'ei, hini na apa'aa hefaa rawani'a bigi'a ba nei bigi'ia ma lomi na bigi'ia, ina tata.

Copyright information for `WUV