James 5

Warefa'aia a'a ei Rona Pa'i Watauda Manumanu

Guaifarawani hamu'ou ena hamona pa'i watauda manumanu. Aiwawasusu ma ai'ai, uaa ifi nomai a'a hamu'ou fei hafelo'a. Ei watauda manumanuu hamu'ou na wanudii ma ei susuu hamu'ou na roro'ia pugo'a. Ei gold ma silver hamona pa'i i po'ai. Fei po'aiaa guapaloei, i uniaa hamu'ou ma hunugaa dupuu hamu'ou ale'ei gu'aa hafi. Hamona baubauhafelo a'a watauda manumanu laloo ei a'apoo arewaa. Ma'aia! Fei ba lomi hamona fani pono'aa ei rona'o robaiaa ei pe'ihapee hamu'ou ale'ei hepalo manumanu i dududuaa hamu'ou. Ei aigaa ei hufu'a naree pa'aa adiaa mei Fasu, mei Faufaua. Hamona guta pafoo watauda manumanu yeni malagufu ma farawaninaa ana hamu'ou. Hamona fagipeaa ana hamu'ou ale'ei rona fagipeaa ei manulelele wagii fei arewaa ro'aa moro'aa ro'ou.
5:5 O,fei arewaa hananaa
Hamona dududu ma fo'afama'eaa ei lomi rona tata ma ana lomi rona fadugeaa hamu'ou.

Fawiwi'aia Wagii fei Fi'ia

Si'ei, ena lofuu, hamonei fawiwi'ai nopa'aloo fei noramiaa mei Fasu. Narama'aia ba mei bigibigi'aa pe'ihape, na gutafawiwi'ai nopa'aloo fei au hufu'aa ma ei au maunu. Hamu'ou anaa, hamonei fawiwi'ai ma ofafaufau, uaa fei noramiaa mei Fasu na rafi'i. Apuna fibaba'ui, ena lofuu, o hamo'aa tonaa dududua. Mei fadududua na u a'a fei gigei!

10 Ena lofuu, narama'aiaa fei mau fawiwi'aiaa ei mamama'a, ei rona to fi'ia uaa rona u'ugaa fei haraa mei Fasu. 11 O'ouna aidadii ba na pa'i hawegia a'a ei rona ofasisia. Hamona guaidigia ba batanai fei ofasisiaa Job ma hamona fanunudigaa tamanu nawe bigi'ia a'ana mei Fasu. Namina bauanai fei faloloa'ia ma fei farawaniaa mei Fasu.

12 Wagii minaa ei, ena lofuu, apuna fa'unai a'a hepalo haraa pafea o yeni malagufu o hitanidiai. Ware ua ba “Hi'i” o “Lomi”. Uaa nabaa hamona bigi'ia ale'ei, hamo'aa pa'aa aree hamu'ou.

Lafulafu Fininaa Narafawe'ia

13 Hini hamu'ou na pa'i awatana? Inei lafulafu. Hini na ni'eni'e? Inei laugi'uduginaa mei Fasu. 14 Hini hamu'ou na funu? Inei lala'aa ei bauaniaa fei losuu ba roneimii lafulafu a'ana ma igi pao pafona wagii fei haraa mei Fasu. 15 Ma fei lafulafua fininaa fei we'iaa naranara iwe farawaninaa mei funua. Mei Fasu, ipowe fa'asi'ania ma nabaa na pa'i hafelo'ana, ana i futoia. 16 Si'ei, hamonei wareaa ei hafelo'aa hamu'ou a'a hememea hamu'ou ma lafulafunaa hememea hamu'ou ba hamopowe rawani. Fei lafulafuaa hemea wanewanea rama'a na pa'i faufauna ma ipa'aa bigi.

17 Elijah, hia ana rama'a ale'eni o'ou. Ina i'igifawe'i ba nei'aa ropa fei maunu ma lomi na ropagio yeni pu laloo oduai ma hesuwi igisimasi. 18 Ma ina lafulafudiai ma na ropa ma na habe manumanu yeni malagufu.

19 Ena lofuu, nabaa nemea hamu'ou na tatalaidi'ininaa tamanu na fa'uai ma nemeadiai na taufahadiwe'idinia, 20 hamonei nonominaa feni: Hini na taufahadiwe'idinaa hemei na tata, ina fatelaia a'a fei ma'ea ma hawainaa watauda ei hafelo'a.

Copyright information for `WUV