Jude 1

Yau Jude, hemea nafii Jesus Christ. Yau ana lofuu James.

Feni ne'iau, i dinaa a'a ei rafeia, ei na haguaa ro'ou mei Haidaa, mei hia Ama. I dinaa a'a ei ina oma'aa ro'ou Jesus Christ:

Copyright information for `WUV