Luke 10

Jesus na Aloaa Oloromfua ma Helagui

Nenee fei, mei Fasu na rafeinaa oloromfua ma helaguidiai
10:1 Hefi'a ne'ia baoloromfua pa'ania; v. 17 anaa
ma alofahelalaguinaa ro'ou ba roneido'o nonoo dinaa a'a minaa ei gufu ba i wadu'ai.
Ina warefanaa ro'ou, “Namina watauda ei fua, ma'uaa, ma'ida ua hufu'a. Si'ei, hamonei i'iginaa mei Fasuu ei hufu'a ba nei alo bigibigi'a a'a fei pe'ihapena. Aunu! A aloaa hamu'ou ale'ei na'uu sipsipi dupuaa ena ponotoo podu. Hamonei'aa notoo mugoo po'i, raba, hafena pine o warewarenaa a'a nemea i tala.

“Ena hamona wadu'aa hepalo humu, hamoneido'o ware, ‘Fei gutafarawania a'a hamu'ou ena laloo feni humu feni.’ Nabaa nemea rawani'a rama'a yei, fei rawani'aa hamu'ou i pasinaa pafona; nabaa lomi, i hadiwe'inaa a'a hamu'ou. Guta laloo fei humu fei. Hanana ma hunumaa tamanu rona fanaa hamu'ou uaa na rawani ba mei bigibigi'a i to pono'ana. Apuna guta a'a watauda humu.

“Ena hamona dinaa a'a hepalo gufu ma rona taufa'ugaa hamu'ou, hamonei hanaiaa tamanu rona fanaa hamu'ou. Fapedugaa funuaa ei rama'a yei ma warefanaa ro'ou, ‘Fei haparaiaa mei Haidaa na rafi'inaa hamu'ou.’ 10 Ma'uaa ena hamona dinaa hepalo gufu ma lomi rona taufa'ugaa hamu'ou, dinaa a'a ei talaa ro'ou ma ware, 11 ‘Hai'ouna foifoiaa ei piyee gufuu hamu'ou a'a ei pinee hai'ou uaa hamona bigifatata. Ma hamonei aida ba fei haparaiaa mei Haidaa na rafi'i.’ 12 A warefanaa hamu'ou ba na siagigii fagianaa Sodom laraa fei gufu fei.

Ei Gufu Lomi na Pa'i Narafawe'ia

(Matthew 11:20-24)

13 “Hamona fagiana hamu'ou ena Korazin! Hamona fagiana hamu'ou ena Bethsaida! Uaa, nabaa Tyre ma Sidon na ma'a ei foigia mina, ei foigia hamona ma'aia e'eni, ei rama'aa guapaloei gufu guapaloei, ro'aa filogidigaa naranaraa ro'ou ma gutarafeaa ei madigedigeaa lawalawa ma haguguinaa tabaa ro'ou maduhafi. 14 Ma'uaa a'a fei dududua na siagigii fagianaa Tyre ma Sidon laraa hamu'ou. 15 Ma hamu'ou ena Capernaum, naraa hamu'ou ba hamo'aa di'uanaa gufu pafea? Pa'aa lomi. Hamowe di'uanawii fena walaloa.
10:15 Warea GreekHades


16 “Hini i guainaa hamu'ou na guainau; hini i ofadugaa hamu'ou na ofadugau; ma'uaa, hini i ofadugau na ofadugaa mei i aloagiau.”

17 Ei oloromfua ma helagui, ronawe hadiwe'aimai ma wareni'eni'e, “Mena Fasu, ei pigea ana na neneraa wareaa hai'ou a'a fei haramu.”

18 Ina ware, “Una fanunupa'aa Satan na pasirai yei pafea ale'ei usida. 19 Una fanidii faufau hamu'ou ba hamonei hapuninaa ei hafelo'a wa'a, ei difowai ma muainaa minaa ei faufau mei ba i fo'afama'eaa hamu'ou. 20 Hamonei'aa ni'eni'e ba rona neneraa wareaa hamu'odu ei spiriti hafelo. Ma'uaa hamonei ni'eni'e a'a fei ba ei haraa hamu'ou na pana i gufu pafea.”

Jesus na Ni'eni'e

(Matthew 11:25-27; 13:16, 17)

21 A'a fei au fei, si'ei ba fei Spiriti Apuna namina fani'eni'eaa ununa, Jesus na ware, “Una uduginio, O'ama, mena Fasu, mena ona pafeainaa fei haroo pafea ma feni ano, uaa ona opa'ainaa eni manumanu eni a'a ena rona pa'i apa'a ma feroiaa ro'ou ma ona fa'arewaia a'a ei baduu pusu'o. Hi'i, O'ama, uaa ona ni'eni'e ba na ale'ei.

22 “Minaa ei manumanu nadii fifaninaa paniu mei Amau. Lomi hemea na aida ba mei Na'u, hia hini, ma'uaa, uniaa mei Ama. Ma lomi hemea na aida ba mei Ama, hia hini, ma'uaa, uniaa mei Na'u mawe ei hia na nunumiai ba i fama'aia a'a ro'ou.”

23 Si'ei, ina momo'inaa a'a ei otalai nenerana ma na warefagigii a'a ro'ou, “Na pa'i hawegia a'a ena puda na fanunuaa tamanu hamona fanunuia. 24 Uaa a warefanaa hamu'ou ba watauda mamama'a ma hapara, nunumiaa ro'ou ba ro'aa fanunuaa tamanu hamona fanunuia, ma'uaa lomi rona fanunupa'ia ma ba ro'aa guainaa tamanu hamona guainia, ma'uaa lomi rona guaipa'ia.

Fei Warea Hanunuu mei Rawani'a Samaria

25 Heai arewaa hemea na apa'ifarawaninaa fei law, na ufalarai ba i maniaa Jesus. Ina i'igai, “Feroia, a bigi'aa tamanu ba a to harenua lomi i pedutoo?”

26 Ina ware, “Tamanu ne'ia wagii fei Law? Ma ona igobatanainia?”

27 Ina ware: “‘Haguaa mei Haidaa, mei Fasumu a'a minaa fei ha'emu ma minaa fei fawewenimu ma minaa fei faufaumu ma minaa ei naranaramu’; ma ‘Haguaa mei gufumu ana ale'ei ona haguio.’”

28 Jesus na ware, “Ona warepa'ia. Bigi'ia ma o'aa gutalao.”

29 Ma'uaa ba i fawanewaneaa anaia, na i'igai ale'ei, “Ma, hini mei gufuu?”

30 Jesus na ware: “Hemea fi talailao di'ininaa Jerusalem ba i dinaa Jericho ma rona panarofia ei fafanao. Rona forabainini'aa susuna, fo'aia ma anaa i ma'e ma rona di'ininia. 31 Hemea bauaniaa humuu mei Haidaa ana fi aunulao a'a fei tala fei ma na fanunupa'aa mei rama'a mei, na farapa ma aunudi'ininia. 32 Hemea Levi ana ale'ei, i nopa'amii fawelei ma fanunupa'ia, na talai fipepei ma aunudi'ininia. 33 Ma'uaa hemea Samaria fi tatalailao na nopa'amii fawelei na haino mei. I fanunupa'ia, na faloloa'inia. 34 Ina nolao a'ana ma bobo'inaa ei loralorana. Na ipinaa ununa pao ma wine. Ma fahuginia pafoo fei hapena donkey ma noduginaa hia a'a hepalo humuu ma'igua ma roiroinia. 35 Iree arewadiai, ina fanaa mei oma'ama'aa fei humuu ma'igua guapalo mugoo po'i
10:35 Warea Greekguapalo denarius
ma warenaa a'ana, ‘Roinia ma ena una hadiwe'aimai, awe pono'aa tamanudiai ona bigi'ia a'ana.’

36 “A'a o'oduei, hini ale'ei gufuu mei rona fo'aia ei fafanao?”

37 Mei na pa'i baua apa'ana a'a fei law na ware, “Mei na faloloa'inia.”

Jesus na warenaa a'ana, “Onei aunu ma bigi ana ale'ena.”

I a'a fei Humuu Martha ma Mary

38 Ei roi tatalailao Jesus ma ei otalai nenerana, ina nopa'amiaa hepalo gufu i guta wagina hemea pifine harana Martha, mei na fagutania humuna. 39 Na pa'i hemea tafina, harana Mary, ma na guta igoaa mei Fasu ma guainaa u'ugana. 40 Ma'uaa Martha, namina nifi rawana uaa ifi bigi'aa ei du'ua. Ina nomai a'ana ma i'igai, “Mena Fasu, haa, lomi ona fanunupa'ia ba unaa yau fimina bigi'aa ei bigi'a ma mei tafiu, na aida ma fi guta ua? Ware a'ana ba inei hadumau!”

41 Mei Fasu na ware, “Martha, Martha, yoi, omina fafi'i'uanaa tabamu a'a watauda manumanu, 42 ma'uaa hepalo ua manumanu onei bigi'ia.
10:42 Hefi'a ne'ia bama'uaa nei pa'i hefi'a ua manumanu—o, hepalo ua
Mary na bigi'aa fei i pa'i hanuna ma lomi hemea i tarafia a'ana.”

Copyright information for `WUV