Luke 11

Fei Feroiaa Jesus Wagii fei Lafulafua

(Matthew 6:9-13; 7:7-11)

Heai arewaa, Jesus fi lafulafu hefawala. I lafulafudii, hemea otalai nenerana na warenaa a'ana, “Mena Fasu, feroinaa hai'odu lafulafua ana ale'ei John na feroinaa ei otalai nenerana.”

Ina warenaa a'a ro'ou, “Ena hamona lafulafu, hamonei ware ale'ei:

“‘O'ama,
11:2 Hefi'a ne'ia baMena Amaa hai'ou pafea

fei haramu na apunai
ma fei haparaiamu nei nomai.
11:2 Hefi'a ne'ia banomai. Fei nunumiamu nei bigi yeni malagufu ana ale'ei i pafea.

Fani hanaa hai'ou a'a hepapalo arewaa.
Futoaa ei hafelo'aa hai'ou,
uaa hai'ouna futoaa hafelo'aa ei rona fafeloaa hai'ou.
11:4 Warea Greekhafelo'aa minaa ei rona do'o to a'a hai'ou.

Ma onei'aa fa'aunuaa hai'ou a'a ei manimania.’”
11:4 Hefi'a ne'ia bamanimania, ma'uaa rafetata'ainaa hai'ou a'a mei hafelo'a.

Ma ina warenaa a'a ro'ou, “Nabaa nemea hamu'ou na pa'i tafina ma ona dinaa a'ana poi difa'u'u ma warenaa a'ana, ‘Otafi, fanau odumanu faraa pidaua, uaa hemea tafiu noramiana rauaa ma na nomai a'au ma'uaa, lomi na pa'i du'ua ba a fania.’

“Ma mei laloo humuna i ware, ‘Apuna funiau hamatee na fawidii fei gigei. Ma rona ma'igudii a'au ei na'uu. Lomi a asi'adiai ba a fanio hepalo manumanu.’ A warefanaa hamu'ou ba fa'ua hia pa'aa tafina, ma'uaa abaa ei i fani hanana uaa ba hia tafina, hamatee si'ei ba lomi ina noma'aulao
11:8 O,si'ei ba na ofasisia
i'igiana, ipowe asi'afania tamanu nunumiana.

“Si'ena, a warefanaa hamu'ou: I'igai ma o'aa tonia; labarai ma o'aa pa'ia; faba'aba'a ma fei gigei i gigi. 10 Uaa hini i i'igai, i tonia; hini i labarai, i pa'ia; hini i faba'aba'a, i gigi fei gigei a'ana.

11 “Ena ama, hini hamu'ou, nabaa mei na'umu i i'iginio ba fani hanana
11:11 Hefi'a ne'iaba fani faraa pidaua, o'aa fania hepalo mugoo; o nabaa i i'iginio ba fani hanana
nia, o fania hepalo wa'a?
12 O, nabaa i i'igai ba hanana ha'odu, o fani ua hanana difowai? 13 Fa'ua ba hamu'ou hafelo'a, ma'uaa, ana hamona'aida fani rawani'a manumanu a'a ei na'uu hamu'ou. Ma nabaa ale'ei, hamonei aida ba mei Amaa hamu'ou pafea, iwe aloarai fei Spiriti Apuna a'a ei rona i'iginia!”

Jesus ma Beelzebub

(Matthew 12:22-30; Mark 3:20-27)

14 Jesus na fawala'anaa hepalo pigea umuloo. Ei i wala'aa fei pigea, mei umuloo na wareware ma namina nanawala pudaa fei gupuu rama'a. 15 Ma'uaa hefi'a ro'ou, rona ware, “A'a fei faufau Beelzebub,
11:15 Warea GreekBeezeboul o Beelzeboul; vv. 18 ma 19 anaa
mei haparaa ei pigea na fawala'anaa ei pigea.”
16 Hefi'adiai, ba ro manimania, rona i'iginia ba nei fama'aiaa ro'ou hepalo hilala i norai pafea.

17 Jesus na apa'idigaa ei naranaraa ro'ou ma na warenaa a'a ro'ou, “Nabaa ei rama'a wagii hefaa baua gufuu hapara ro fifalagii, fei gufu fei i fagiana. Ma ei rama'aa hepalo humu, nabaa lomi rona firawanii, fei humu fei, i pasilogu. 18 Nabaa Satan na figitataa anaia, batanai ba fei haparaiana i udemai? Una ware ale'ei uaa hamona ware ba una fawala'anaa ei pigea a'a fei faufau Beelzebub. 19 Nabaa fa'ua ba una fawala'anaa ei pigea a'a fei faufau Belzebub, ei rona neneraa hamu'ou, rona fawala'anaa ei a'a fei faufau hini? Ma si'ei ana ei neneraa hamu'ou, ro'awe wareia ba afaia fa'ua. 20 Ma'uaa nabaa una fawala'anaa ei pigea a'a fei faufau mei Haidaa, fei haparaiaa mei Haidaa na nodigimai a'a hamu'ou.

21 “Nabaa mei faufau rama'a, mei na oma'aa fei humuna na pa'ipedu waduna, ei manumanu laloo humuna i udefarawani ua. 22 Ma'uaa nabaa hemea na faufaudiai a'ana, i panarofaa mei amaa fei humu, fugoinia ma tarafaa ei wadu, ei na nara mei amaa fei humu ba i hadupa'ia, te, hemei na faufaudiai, i fi'alaginaa ei manumanu a'a ei tafina.

23 “Mei lomi na oa a'au na ofadugau ma hini lomi na hadumau fawadu'ainaa ei sipsipi, ina faba'autorainaa ro'ou.

Fei Hadiwe'iaa fei Spiriti Hafelo

(Matthew 12:43-45)

24 “Ei na wala'aa a'a hemea hepalo hafelo'a
11:24 Warea Greekloloaa
spiriti, i talainaa fawelei lomi rama'a ma labarai gutafaweniana, ma'uaa lomi iwe labagipa'ia. Hee, i powe naranara, ‘Unei hadiwe'ainaa fei humu una fa'aa wagina.’
25 Ma i hadiwe'ailao, na fanunupa'aa fei humu ba na rodii ma ei manumanu na udelafui. 26 Ma si'ei na dugamii olorompalodiai hafelo'a spiriti, hafelo'aa ro'ou na muainia ma rona wadu'aiguta yei. Ma laloo iaa mei, nawemina hafelo apoidiai.”

27 Ei fi warewareaa fei Jesus, hemea pifine dupuaa ei rama'a, na haroharo, “Hawegia a'a mei pifine, mei i waninio ma fagipeio.”

28 Ina ware, “Hi'i, ma'uaa bauanadiai fei hawegia a'a ei rona guainaa fei wareaa mei Haidaa ma nenegia.”

Fei Hilalaa Jonah

(Matthew 12:38-42)

29 Ei fimina wataudalao fei gupuu rama'a, Jesus na ware, “Ei rama'a a'a feni au feni, ronamina hafelo. Rona i'igai ba unei fama'aa ro'ou hepalo hilalaa foigia noranarai pafea ma'uaa, lomi a fama'aa hepalo, ana fei hilalaa Jonah ua. 30 Jonah, hia ale'ei hilala a'a ei Nineveh. Ana ale'ei ba mei Na'uu Rama'a, hia hilala a'a feni tawe feni. 31 A'a fei au dududua, mei Hapara Pifine, mei noramiana hara'uu, iwe asi'afipui a'a ei rama'aa feni au feni ma ware ba rona tata, uaa namina di'ininaa gufuna i susuwe'i ba i guainaa fei apa'aa Solomon ma'uaa hemea
11:31 O,hefaa manumanu; v. 32 anaa
na muainaa Solomon, hia yeni eni.
32 A'a fei au dududua, ei Nineveh rowe asi'afipui a'a ei rama'aa feni au e'eni ma ware ba rona tata. Uaa rona filoginaa naranaraa ro'ou a'a fei u'ugaa Jonah, ma'uaa hemea na muainaa Jonah, hia yeni eni.

Fei We'ai fei Unu

(Matthew 5:15; 6:22, 23)

33 “Lomi hemea i fagu'aa fei we'ai ba i au'opa'ainia haroo hepalo hagi. Ma'uaa i augia a'a fei ude'udena ba ei rona nomai ro'aa fanunupa'aa fei we'ai. 34 Fei pudamu ale'ei we'ai unumu. Nabaa na rawani pudamu, minaa fei unumu, ana i we'apedu. Ma'uaa, nabaa na hafelo pudamu, ana i rorobadubadu unumu. 35 Oma'ama'a ba fei we'ai laloo iamu lomi na roromapa'ai. 36 Si'ei, nabaa minaa fei unumu na we'apedu ma lomi ma'ida dufuu roromaa, imina we'afa'arai, ana ale'ei we'aa fei ramai na we'ainio.”

Oloroa Warea Fagianaa

(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40)

37 I waredii Jesus, hemea Pharisee na ware a'ana ba lagu'aa hananafipui; si'ei, ina wadu'ai ma fapalagi ditataa fei tawa. 38 Ma'uaa mei Pharisee na ba'arofo i fanunuia ba Jesus, lomi nado'o huwe ma na hanana ua.

39 Ma mei Fasu na warenaa a'ana, “Hamu'ou ena Pharisee, hamona fesu'uaiaa auguu fei bara ma fei lopi, ma'uaa laloo iaa hamu'ou, namina pepesu ei bagito ma hafelo'a. 40 Hamu'ou poapoa rama'a! Haa! Abaa mei i bigi'aa fei augu ana mei i bigi'aa fei lalona? 41 Ma'uaa hamonei fanaa ei lomi rona pa'i tamanu na ude laloo fei lopi,
11:41 O,tamanu ona pa'i
ma minaa ei manumanu i fafa'arai a'amu.

42 “Hamona fagiana hamu'ou ena Pharisee, uaa hamona fanaa mei Haidaa hepalo a'a hefua mint, rue ma minaa ei mau manumanu pe'ihapee hamu'ou, ma'uaa hamona madi'inaa fei na wanewane ma fei haguaa mei Haidaa. Hamonei bigi'aa guapaloeni ma ana hamonei fani fanaa hamu'ou.

43 “Hamona fagiana hamu'ou ena Pharisee, uaa hamona nunuminaa ei gutanaa ei baua rama'a laloo fei synagogue ma ba ronei famafufuoi ma fanunu'apa'aa hamu'ou yei fawelei rona'o alo manumanu ei rama'a.

44 “Hamona fagiana hamu'ou, uaa tawi'aa hamu'ou ale'ei fei huapu lo'e lalana, fei lomi rona apa'ia rama'a ma rona tatalai pafona.”

45 Hemea na pa'i baua apa'ana a'a fei law na warenaa a'ana, “Feroia, ena ona wareaa ena manumanu ena, ana oi warefafeloaa hai'ou.”

46 Jesus na ware, “Ma hamu'ou ena na pa'i baua apa'a a'a fei law, hamona fagiana anaa, uaa hamona fani rarabaa ei rama'a, ei namina rataiaa ro'ou ma ana lomi hamona fani ma'ida pani a'a ro'odu.

47 “Hamona fagiana, uaa hamona fadufani humuu ma'eaa ei mamama'a, ma'uaa ana ena upuu hamu'ou, ena rona fo'afama'eaa ro'odu. 48 Ma hamona ware ba na rawani fei bigi'aa ei upuu hamu'ou; fei fo'afama'eaa ro'ou ei mamama'a ma hamona faduaa ei humuu ro'ou, humuu ma'ea. 49 A'a fei, mei Haidaa wagii fei apa'ana na ware, ‘A aloawii ei mamama'a ma apostle a'a ro'ou. Hefi'a ro'aa fo'afama'eaa ro'ou ma hefi'adiai ro'aa haperararaiaa ro'ou.’ 50 Si'ei, i udenaa a'a eni rama'aa feni au feni fei namoo minaa ei mamama'a, fei wigianamai a'a fei mamaraiamii feni ano nopa'amii wagieni. 51 I a'a fei namoo Abel dinamii a'a fei namoo Zechariah, mei rona fo'afama'eia watolaa fei tawahafi na apunai ma fei humuu mei Haidaa. Hi'i, a warefanaa hamu'odu ba ei rama'aa feni au feni ro'aa tonaa fagianaa wagii minaa e'ei.

52 “Hamona fagiana, ena hamona pa'i baua apa'a a'a fei law, uaa hamona opa'ainaa fei gigigii fei apa'a. Lomi hamona wadu'ai ma hamona lawaraa ei ba ro'aa wadu'ai anaa.”

53 I di'ininaa fawelei Jesus, ei Pharisee mawe ei feroiaa law, ronamina fiharenii a'ana ma i'igai watauda 54 ba ro'aa fa'alabe'ia ma panarofia na'aa i warefatata.

Copyright information for `WUV