Luke 15

Fei Warea Hanunuu fei Pa'aiaa Sipsipi

(Matthew 18:12-14)

Ei otonaa mugoo po'ii gavaman mawe ei “hafelo'a rama'a”, ronamina hoaninia ba ro'aa guai wareana. Ma'uaa ei Pharisee ma ei feroiaa law, rona bababau'u, “Meni rama'a meni, na taufa'ugaa ei hafelo'a ma hananafipui a'a ro'ou.”

Si'ei, Jesus na u'ufanaa ro'ou feni warea hanunu: “Nabaa hemea hamu'ou, na pa'i hapena sipsipi, puduu ro'ou ale'ena hefa pu'u ma na pa'ai hepalo, haa lomi i di'ininaa ei faimfua pa'ania ma faimpalo fawelei na mama'a ma re labaginaa fei pa'aiaa sipsipi hawina na pa'ia? Ma i nopa'alao, na ni'efuharenia ma baguanaa gufu. Ma nawe harofamai ei tafina mawe ei gufuna ma ware, ‘Hamonei ni'eni'efipui a'au, uaa na pa'idigia fei pa'aiaa hapeu sipsipi.’ A warefanaa hamu'ou ba ana ale'ei, i pa'i baua ni'eni'ea yei gufu pafea a'a hemea hafelo'a na filoginaa naranarana laraa ei faimfua pa'ania ma faimpalo, ei ba rona wanewane ma ba lomi ro'aa filoginaa naranaraa ro'ou.

Fei Warea Hanunuu fei Pa'aiaa Mugoo Po'i

“O, nabaa hemea pifine na pa'i hefua mugoo po'i
15:8 Warea Greekhefua drachmas, hepapalo hawii pono'aa bigi'aa heai arewaa
ma ina fapa'ainaa hepalo, haa lomi ido'o ha'inaa fei we'ai, rofaa fei humu ma lalabagifarawaninia hawina na pa'ia?
Ma ena na pa'ia, i harofamai ei tafina mawe ei gufuna ma ware, ‘Me'o, ni'eni'efipui a'au. Uaa, na pa'idigia fei pa'aiaa mugoo po'iu.’ 10 Ana ale'ei, a warefanaa hamu'ou, i pa'i baua ni'eni'ea inamoaa ei alo'aloo mei Haidaa a'a hemea hafelo'a na filoginaa naranarana.”

Fei Warea Hanunuu mei Pa'aiaa Na'u Wawane

11 Jesus na waredilao: “Hemea rama'a na pa'i helagui na'una baduu wawane. 12 Mei umugi na warenaa a'a mei amana, ‘O'ama, fanau ei manumanu ba a tonia a'amu.’ Si'ei, mei ama na alaginaa ei manumanuna a'a laguei na'una.

13 “Ataa madii ma mei umugi, na paiaa minaa ei manumanuna ma aununaa gufu raua ma yei ina neneneinaa ei manumanuna a'a ei maumau hafelo'a. 14 I'a neneneipedugaa ei manumanuna na moubiabia a'a fei tadiwe'aiaa fei gufu fei ma nawe nanamuinia. 15 Si'ei, na aunulabarai bigi'ana a'a hemea rama'aa fei gufu fei, mei ina alonaa hia pe'ihapena ba nei faguaa ei hapena moimoi. 16 Ina naranara ba i famagunaa iana ei hudii bean, ei roi hanaia ei moimoi ma'uaa, lomi hemea na fani manumanu a'ana.

17 “Ipowe gutanarapa'ia, ina ware, ‘Figa tameloi mei amau rona pa'i dufu du'ua ma yau yeni, namina baofafelo! 18 Unei hadiwe'ai ma dinaa a'a mei amau ma ware a'ana: O'ama, unamina hafelo i pudaa fei gufu pafea ma i pudamu. 19 Lomi una rawani ba o ware ba yau na'umu; augau ale'ei hemea tameloimu.’ 20 Si'ei, na asi'aa ma aununaa a'a mei amana.

“Ma'uaa ei fi nomai rauaa, mei amana na fanunupa'ia ma namina faloloa'inia. Ina ponilao a'a mei na'una, hapiroro'ia ma hatofaa pudana.

21 “Ma mei na'u na warenaa a'ana, ‘O'ama, namina hafelo i pudaa fei gufu pafea ma i pudamu. Lomi na rawani ba o ware ba yau na'umu.’
15:21 Hefi'a ne'ia mina barawani ba yau na'umu. Augau ale'ei hemea bigibigi'a a'amu.


22 “Ma'uaa mei ama na warenaa a'a ei nafina, ‘Batafa! Tonamai fei pa'aa rawani'a lawalawa ma falawainia. Augaa hepalo alatai ana'anana ma farafefani supinena. 23 Foraiamii fei baua na'uu buduma'ao ma fo'afama'eia. O'aa bigi'aa hefaa baua du'ua ma hanana wiwiwidi. 24 Uaa meni na'uu na ma'edii ma na mama'adiai; ina pa'aidii ma ona pa'idinia.’ Si'ei, ronawe hanana wiwiwidi.

25 “Ma ei, mei uma'ua, hia laloo pe'ihape. I'a nofarafi'imai a'a fei humu, ina guainaa ei lauga ma ei roi palapala. 26 Si'ei, ina harofaa hemea nafi ma i'iginia ba roi fetanai ei. 27 Ina ware, ‘Mei lofumu na nodigimai ma mei amamu na fo'afama'eaa fei na'uu buduma'ao, uaa na hadiwe'imai ma lomi manumanu na fafeloia.’

28 “Mei uma'ua namina sibafafelo ma lomi na wadu'ai. Si'ei, mei amana na asi'alao ma ware'ai'ai a'ana. 29 Ma'uaa na warefanaa mei amana, ‘Ma'aia! Minaa ei igisimasi yau na bigi ale'ei nafimu ma lomi na barafeaa wareamu. Ma'uaa ana pa'aa lomi hepalo fanamu na'uu memee ba a hanana wiwiwidifipui a'a ei tafiu. 30 I'a nomai meni na'umu, meni na neneneinaa ei manumanumu a'a ei pifinee tala, ona fo'afama'eaa fei baua na'uu buduma'ao a'ana!’

31 “Na ware amana, ‘Mena na'uu, yoi mina a'au ranimai ma minaa eni manumanuu, manumanumu. 32 Ma'uaa agunei wiwiwidi ma ni'eni'e, uaa mei lofumu na ma'edii ma na mama'adiai. Na pa'aidii ma o'ouna pa'idinia.’”

Copyright information for `WUV