Luke 16

Fei Warea Hanunuu mei Poahafeloi Oma'ama'aa

Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana, “Na pa'i hemea rama'a na watauda mugoo po'ina ma na pa'i hemea oma'ama'aa ei manumanuna ma hefi'a, rona ware ba mei oma'ama'aa na babibiyeinaa ei manumanuu mei fasuna. Si'ei, na harofamai ma i'iginia, ‘Tamanu eni guguaiau wagii fei oma'ama'amu? Onei warefarawaninaa fei bigi'amu, uaa lomi ba o bigidiai.’

“Mei oma'ama'aa na naranara, ‘A bigi'aa tamanu eni? Mei fasuu ba i fapedugaa bigi'au. Lomi na pa'i faufau ba a agi ma una mamafa noinoia. Haa, una aida ba a bigi'aa tamanu, uaa nabaa i pedu bigi'au yeni, ei rama'a ro'aa taufagutanau humuu ro'ou.’

“Si'ei, na harofahememeanaa ei rona to mugoo po'i mina a'a mei fasuna ma rotawe hodi'ia. Na i'iginaa mei rawarawa, ‘Hefiga puduu ei ba onei hodi'ia a'a mei fasuu?’

“Ina ware, ‘Odufua pufaba'a litre
16:6 Warea Greek bahefa pu'u batous (ale'ena 3 kilolitres)
pao olive.’

“Mei oma'ama'aa na warenaa a'ana, ‘Tonaa fei ne'ia, gutabatafa ma filoginaa fei puduna, ale'ei hefa pufaba'a ma haipani pu'u.’

“Ma na i'iginaa mei fahelaguiana, ‘Ma yoi nei hodi'aa hefiga?’

“Ina ware, ‘Hefa pufaba'a ba'ale
16:7 Warea Greekhefa pu'u korous (ale'ena 35 kilolitres)
wheat.’

“Ina warenaa a'ana, ‘Tonaa fei ne'ia ma filoginaa puduna ale'ei fainaroa pu'u.’

“Si'ei ba mei oma'ama'aa na bigi'ia ale'ei, na wareaa fei sifisifina mei fasuna. Hamatee ei rama'a feni ano, rona pa'i baua apa'aa ro'ou ba ro'aa bigi'aa tamanu a'a ei na fimina'ei maumau ro'ou laraa ei rama'a a'a fei we'ai. A warefanaa hamu'ou, talainaa eni watauda manumanu feni ano ba hamonei pa'i tafii hamu'ou ma ena na pedu i pa'i rama'a taufagutanaa hamu'ou a'a fei gufu lomi i pedutoo.

10 “Mei i oma'afarawaninaa ma'ida ua, ana i oma'afarawaninaa watauda manumanu ma mei lo'e i oma'apa'aa ma'ida ua, ana lomi i oma'apa'aa watauda manumanu. 11 Si'ei, nabaa lomi hamona oma'afarawaninaa ei mugoo po'i wagii feni ano, hini ba i fifaninaa panii hamu'ou oma'aa tamanu napa'aa pa'i rarabana? 12 Ma nabaa lomi hamona oma'afarawaninaa manumanuu hemea, hini ba i fani manumanu a'a hamu'ou?

13 “Lomi hemea nafi i bigi a'a helagui fasu. Uaa i bidi ununa a'a mei ma i haguaa mei. O, imina oafagugu a'a mei ma narafafelo a'a mei. Lomi na hawia ba hamu'ou nafii a'a mei Haidaa ma a'a fei mugoo po'i anaa.”

Hefi'a ei Wareaa Jesus

(Matthew 11:12, 13; 5:31, 32; Mark 10:11, 12)

14 Ei Pharisee, ei rona haguaa mugoo po'i, ro'aa guainaa fei, rona falalasiaa Jesus. 15 Ina warenaa a'a ro'ou, “Hamona fa'upe'upei ba hamona rawani i pudaa rama'a, ma'uaa mei Haidaa na apa'idigaa ei naranaraa hamu'ou. Tamanu fei ei rama'a rona nara ba na rawani, na hafelo i pudaa mei Haidaa.

Fahononoo ei Feroia

16 “Ei ne'ia wagii fei Law ma ei mamama'a, ronamina u'ugamai nopa'amii fei au John. Nenee fei au fei, fei rawani'a wareaa fei haparaiaa mei Haidaa, rona u'ugamai. Ma minaa ei rama'a ronamina nigo ba ro'aa wadu'ai wagina. 17 Na maduta ua pa'aiaa fei pumanugawe ma feni malagufu laraa fei ba ma'ida ne'ia wagii fei Law i pa'ai.

18 “Hini wawane i fi'alagii a'a mei harona ma lalainaa hemeadiai pifine, ina bigi'aa fei fiharoharoipa'aia. Ma mei wawane i lalainaa mei pifine na fi'alagii a'a harona ana na bigi'aa fei fiharoharoipa'aia.

Mei Watauda Mugoo Po'ina ma Lazarus

19 “Na pa'i hemea na watauda mugoo po'ina, mei na hawegi a'a ei manumanu namina rata pono'ana ma na'aida guta hanana ma'igufarawani ua. 20 Yei poaa fei gigeina, rona fahainopaa hemea noinoi, harana Lazarus. Ei ununa, namina loralorai 21 ma napa'aa nunumiai ba i hana tamanu na pasimai a'a fei tawaa mei watauda mugoo po'ina. Ma ei ponoto, ana rona nomai mi rawe'aa ei loralorana.

22 “Nawe nomai fei arewaa ba na ma'e mei noinoi ma ei alo'alo, rona noporonaa hia a'a Abraham. Mei watauda mugoo po'i, ana na ma'e ma rona i'ifinia. 23 Hia na tonaa fi'ina i a'a ei ma'ea,
16:23 Warea GreekHades
ma'uaa na fanunupa'aa Abraham rauaa ma i papana, Lazarus.
24 Si'ei, na haroharonaa a'ana, ‘O'ama Abraham, faloloa'inau ma aloamii Lazarus ba nei pudinaa ranu umuu ana'anana ma mi falolomaa raweraweu uaa yau eni na tonaa fi'iu a'a feni hafi.

25 “Ma na ware Abraham, ‘Ona'uu, nonominia ba ei odo'o guta ona tonaa ei rawani'a manumanu, ma'uaa Lazarus namina hafelo gutana. Ma e'eni, ina gutafarawani yeni ma yoi na tonaa fi'imu. 26 Ma hepalodiai, na mina walalo wara'afalaa watolaa haigua ma yoi ma hini i di'ininaa yeni ma dinaa a'amu, pa'aa lomi talana ma ana lomi ba hemea a'amu i nopa'imai a'a haigua.’

27 “Ina ware, ‘Na ale'ena o'ama, aloaa Lazarus ba nei dinaa humuu amau 28 uaa na pa'i hapaini lofuu. Ware a'ana ba neidii warefa'aiaa ro'ou ba ronei'aa nomai a'a feni gufuu fi'ia.’

29 “Abraham na ware, ‘Moses ma ei mamama'a, ro'ou yei a'a ro'ou ma ei lofumu ronei guainaa ro'ou.’

30 “Ina ware, ‘Lomi, o'ama Abraham, ma'uaa, nabaa hemea a'a ei ma'ea i dinaa a'a ro'ou, rowe filoginaa naranaraa ro'ou.’

31 “Ina warenaa a'ana, ‘Nabaa lomi rona guainaa Moses ma ei mamama'a, ana lomi ba ro'aa nara ba pa'aa fa'ua nabaa hemea i asi'aa a'a ei ma'ea.’”

Copyright information for `WUV