Luke 17

Fei Hafelo'a, fei Narafawe'ia ma fei Bigi'a

(Matthew 18:6, 7,21,22; Mark 9:42)

Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana, “Iwe nomai ei manumanu ba i fapasiaa ei rama'a, ma'uaa ipa'aa fagiana mei na fapasiaa hemeadiai. Na rawani ba ro'aa faunaa huana hepalo baua mugoo ma famomogia agi laraa fei ba i fapasiaa hemea e'eni pusu'o baduu a'a fei hafelo'a. Si'ei, oma'aa hamu'ou.

“Nabaa na pasi a'a ei hafelo'a mei lofumu, warefawe'i a'ana ma nabaa i filoginaa naranara, onei futoaa ei hafelo'ana.”
Nabaa i bigi'aa olorompalo tata a'amu laloo heai arewaa ma na hadiwe'imai olorompalopoa a'amu ma ware, ‘Na filoginaa naranarau,’ onei futoaa ei hafelo'ana.”

Ei apostle, rona warenaa a'a mei Fasu, “Fagipeaa fei we'iaa naranaraa hai'ou!”

Ina ware, “Nabaa namina pusu'o ale'ei lau mustard ei we'iaa naranaraa hamu'ou, hamo'aa warenaa a'a feni baua haihai mulberry, ‘Onei afue ma wi pasi agi,’ ma i guainaa hamu'ou.

“Nabaa hemea hamu'ou na pa'i nafina, mei fi bigi pe'ihape, o oma'aa ei sipsipi, ana i ware a'a mei nafi ei na baguamai podu ba, ‘Nomai, mi gutahanana’. O i ware a'ana ba, ‘Babagifani hanau, wi nunuu, mi hasufani hanau ma tofanimai numau ma nenee fei, wi hanana ma hunu’. Ana lomi i ware ‘ta’ a'a mei nafi uaa ina bigi'aa tamanu wareana ba nei bigi'ia. 10 Ma hamu'ou ana ale'ei. Ena hamona bigi'aa minaa ei manumanu, ei hamona guainia ba hamonei bigi'ia, hamonei ware, ‘Hai'ou, nafi ua. Hai'ou bigi'uaiaa ei bigi'aa hai'ou.’”

Na Fapedugaa Watawataa Hefua Rama'a

11 Ifi tatalailao dinaa Jerusalem, Jesus na neneraa fei tala watolaa Samaria ma Galilee. 12 Ifi aunulao a'a hepalo gufu, hefua watawatai
17:12 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
na u'oma'aia. Rona ufaraua
13 ma harofabauanamai, “Jesus, mena Fasu, faloloa'inaa hai'ou!”

14 I fanunupa'aa ro'ou na ware, “Nowau, wi famaua a'a ena bauaniaa humuu mei Haidaa.” Ma ei roi talailao nawe fafa'arai hudi unuu ro'ou.

15 Hemea ro'ou, i fanunuia ba fei hudi ununa na fafa'arai, na hadiwe'ilao ma warefabauana ma uduginaa mei Haidaa. 16 Ina fapasi igoaa Jesus ma ware ‘ta’ ma hia, hemea Samaria.

17 Jesus na i'igai, “Abaa ro'ou hefua namina fafa'arai? Ma ro'ou hitani, ei faimemea? 18 Lomi hemea ro'ou i hadiwe'imai ma uduginaa mei Haidaa? Ana simeni ua, meni hepapa gufu?” 19 Si'ei, na warenaa a'ana, “Asi'a'aunu; fena we'iaa naranaramu na farawaninio.”

Fei Noramiaa fei Haparaiaa mei Haidaa

(Matthew 24:23-28, 37-41)

20 Hefarani, ei Pharisee na i'iginia ba nahaiga i nomai fei haparaiaa mei Haidaa. Jesus na ware, “Fei haparaiaa mei Haidaa, lo'e ba hamu'ou fanunupa'ia ba na nodigimai 21 ma ana lomi ro ware ei rama'a ba ‘Oo sifeni, na ude yeni,’ o ‘Sifei yei,’ uaa fei haparaiaa mei Haidaa na ude i laloo iaa
17:21 O,mei Haidaa na oa i dupuaa
hamu'ou.”

22 Ma na warenaa a'a ei otalai nenerana, “I nomai fei au ba hamowe nunuminaa hepalo ei arewaa mei Na'uu Rama'a, ma'uaa lomi hamowe fanunupa'ia. 23 Ro'aa warefanaa hamu'odu ei rama'a ba ‘Simei. Hia, yei!’ o ‘Simeni. Hia, yeni!’ Apuna ponineneraa ro'ou. 24 Uaa mei Na'uu Rama'a a'a fei arewana,
17:24 Hefi'a ne'ia lomi na pa'ia'a fei arewana.
hia ale'ei fei usida, fei na usidai ma fawe'ainaa fei pumanugawe fipepei ama'anaa fipepei.
25 Ma'uaa neido'o tonaa watauda fi'ina ma ei rama'aa feni au feni ro ofadugia.

26 “Fei au Noah ana ale'ei fei au mei Na'uu Rama'a. 27 Ei rama'a, rona hanana, hununu, lalai ma falalai nopa'aloo fei arewaa ba Noah na wadu'ainaa fei baua wa. Ma fei mamaua suwela nawe nomai ma fawawau'uma'eaa minaa ro'odu.

28 “Ana ale'ei a'a fei au Lot. Ei rama'a, rona hanana, hununu, ponopono, alo'alo, farofaro du'ua ma fadufadu. 29 Ma'uaa fei arewaa i di'ininaa Sodom Lot, fei hafi ma ei babaiaa mugoo na pasirai pumanugawe ma sidafama'eaa minaa ro'odu.

30 “Ana i ale'ei a'a fei arewaa na fa'arewa mei Na'uu Rama'a. 31 A'a fei arewaa fei, nabaa nemea i pafoo humuna, inei'aa upu ba i wadu'ainaa humuna ba i to manumanuna. Ana ale'ei, nabaa nemea yei pe'ihapena, inei'aa bagua ba i to hepalo manumanu. 32 Hamonei nonominaa mei haroo Lot! 33 Uaa hini ba i fatelaiaa fei fawewenina, i pa'ai a'ana, ma'uaa hini i fapa'ainaa fei fawewenina a'au, i tohadiwe'idinia. 34 A warefanaa hamu'odu ba i a'a fei poi fei, helagui rama'a, lagu'awe haino pafoo tawa. Hemea i apa'ai ma hemea ana yei. 35 Helagui pifine, lagu'aa u'ufipui grain; hemea i apa'ai ma hemea ana yei.”
17:35 Hefi'a ne'iaana yei. 36 Helagui wawane, lagua pe'ihape; hemea i apa'ai ma hemea ana yei.


37 Rona i'igai, “Yei hitani, mena Fasu?”

Ina ware, “Hitani na pa'i ma'ea, yei ei ro'udo, ro'aa hoania.”

Copyright information for `WUV