Luke 18

Fei Warea Hanunuu mei Pifine na Ofasisia

Ma Jesus na u'ufanaa ei otalai nenerana hepalo warea hanunu i fama'aiaa ro'ou ba ranimai ronei lafulafu ma ronei'aa rawa'a'afai. Ina ware: “I a'a hepalo gufu na pa'i hemea fadududua lomi na ma'auaa mei Haidaa o rama'a. Ma na pa'i hemea pifine ma'esuabea, mei na u no'ualao ma ware'ai'ai a'a mei fadududua ba, ‘Fawanewaneaa pafoo haigua mei na bidibidi ununa a'au.’

“Mina figa i'igiana ma lomi na ugainia. Ma'uaa inawe nara, ‘Fa'ua ba lomi una ma'auaa mei Haidaa o ei rama'a, ma'uaa si'ei ba meni pifine meni, namina fahauaa unuu, hee, unei pa'aa fawanewaneia ma lomi i fai famatapuaa unuu!’”

Ma na ware mei Fasu ba, “Hamonei guainaraiaa ei wareaa mei fadududua, mei lomi na wanewane. Ma nabaa ale'ei, naraa hamu'ou ba lomi i fawanewaneaa ei manumanu wagii e'ei rafeiana mei Haidaa, e'ei rona ai'ainaa a'ana arewaa ma poi? Ana hamona nara ba i ofadugi'uaiaa ro'ou? A warefanaa hamu'ou, iwe fawanewane batafainaa ei pidawaiaa ro'ou. Ma'uaa ena na nomai mei Na'uu Rama'a, ana i ma'apa'i rama'a na narafawe'i yeni malagufu?”

Fei Warea Hanunuu mei Pharisee ma mei Otonaa Mugoo Po'ii Gavaman

Ma a'a feni warea hanunu feni, Jesus na u'ugaa hefi'a rona o'ugaa fei wanewaneaa ana ro'ou ma ba hefi'adiai, rona hafelo: 10 “Helagui rama'a, laguna tafanewadu'ainaa humuu mei Haidaa ba lagu'aa lafulafu. Hemea lagua, hia Pharisee ma hemea, otonaa mugoo po'ii gavaman. 11 Mei Pharisee na ufalarai ma lafulafu ba hia batanai,
18:11 O,na ufalarai ma lafulafunaa anaia
‘Mena Haidaa, a ware ‘ta’ a'amu ba yau, abaa ale'ei hefi'a rama'a—ei fafanao, ei na bigi'aa ei hafelo'a, ei fiharoharoipa'aia, o ale'eni meni otonaa mugoo po'ii gavaman.
12 Una'o fabao ale'ei guapoa laloo heai hafapagipagia ma na'aida au hepalo a'a hefua wagii minaa ei finefineu.’

13 “Ma'uaa mei otonaa mugoo po'ii gavaman na ufaraua. Ana lomi na aranaa pafea, ma'uaa na warehafugaa niniwaina, ‘Mena Haidaa, faloloa'inau, yau meni hafelo'a.’

14 “A warefanaa hamu'odu ba mei rama'a mei, na hadiwe'inaa humuna ma na wanewane i pudaa mei Haidaa laraa mei Pharisee. Uaa hini i poronaa hia pafea, i oanaa pu ma hini i fafafaunaa hia pu, i oanaa pafea.”

Ei Pusu'o Baduu ma Jesus

(Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16)

15 Ei rama'a roi dugaloo ei pusu'o baduu a'a Jesus ba nei idoaa ro'ou. Ro'aa fanunuia ei otalai nenera, rona hota'aa ro'ou. 16 Ma'uaa Jesus na harofamii ei baduu a'ana ma ware, “Fa'aunuamii ena baduu a'au ma apuna pauniaa ro'ou, uaa fei haparaiaa mei Haidaa, pa'aa manumanuu eni baduu ale'eni. 17 A warefa'uai a'a hamu'odu ba hini lomi i tonaa fei haparaiaa mei Haidaa ale'ei ei baduu, pa'aa lomi iwe wadu'ai lalona.”

Mei Bauana na Watauda Mugoo Po'ina

(Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31)

18 Na pa'i hemea bauana na i'iginia, “Mena rawani'a feroia, a bigi'aa tamanu ba a to harenua lomi i pedutoo?”

19 Jesus na ware, “Tani o ware ba yau rawani'a? Lomi hemea na rawani. Pa'aa unaiaa mei Haidaa ua. 20 Yoi na apa'idigaa fei law: ‘Onei'aa fiharoharoipa'ai, fo'afama'e, fafanao, fanaa fei sifisifi u'uga a'a nemea ma onei ma'auaa amamu ma inamu.’”

21 Ina ware, “Minaa ena na fanima'aia ei ui badui nopa'amii wagieni.”

22 I guainaa fei Jesus, na warenaa a'ana, “Dufudiamu hepalo manumanu. Aloaa minaa ena ona pa'i ma fanaa ei lomi rona pa'i. Ma owe pa'i manumanumu i pafea. Nenee fei, mi nenerau.”

23 I guainaa fei, namina faloloa'i, uaa na watauda manumanuna. 24 Jesus na fanununaa a'ana ma ware, “Na mina waiwai a'a ei na pa'i watauda manumanu ba ro'aa wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa! 25 Hi'i, na madutainaa fei camel ba i wadu'ainaa fei walawalaa fei tawi laraa mei na pa'i watauda manumanu ba i wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa.”

26 E'ei ro'aa guainaa fei, rona i'igai, “Hama pa'aa hini i tela?”

27 Jesus na ware, “Tamanu lomi na ma'atalaa a'a rama'a na ma'atalaa a'a mei Haidaa.”

28 Peter na warenaa a'ana, “Hai'ouna di'ininaa minaa ei hai'ouna pa'i ba hai'ou nenegio!”

29 Jesus na warenaa a'a ro'odu, “Apa'aa warefa'uai a'a hamu'odu. Hini i di'ininaa gufuna, o harona, o lofuna, o amana ma inana, o na'una uaa fei haparaiaa mei Haidaa, 30 i tonaa wataudadiai wagii feni au feni ma wagii fei au i nomai, i tonaa fei harenua lomi i pedutoo.”

Jesus Nadii Ware'augaa fei Ma'eana

(Matthew 20:17-19; Mark 10:32-34)

31 Jesus na dugitata'ainaa ei hefua ma helagui ma warefanaa ro'ou, “O'ou, o aununawii Jerusalem ma minaa ei ne'iaa ei mamama'a mei Na'uu Rama'a, ipowe fa'uai. 32 Ro'aa fifaninia panii ei Gentile. Ma ro'aa warefafeifeinia, warefafeloia, huwia, babuinia ma fo'afama'eia. 33 Ma a'a fei fa'oduiaa arewaa, iwe asi'adiai.”

34 Ei otalai nenera, lomi rona apa'ifarawaninaa fei. Fei hanuna na ude'opa'ai a'a ro'odu. Ma lomi rona apa'aa tamanu fi wareia.

Mei Noinoi Pudawerai na Fanunupa'i

(Matthew 20:29-34; Mark 10:46-52)

35 I nofarafi'inaa Jericho Jesus, hemea pudawerai na guta noinoi papaa tala. 36 I guainaa fei gupuu rama'a roi nolao, na i'igai ba tamanu fei. 37 Rona warefania, “Jesus, mei Nazareth fi nolao.”

38 Ina haroharo, “Jesus, mena Na'uu David, po'o faloloa'inau!” 39 Ei rona talailao ma'a, rona hota'ia ma ware a'ana ba nei babanini. Ma'uaa, namina haropararai ua, “Mena Na'uu David, po'o faloloa'inau!”

40 Jesus na u ma ware ba ronei dugiamai a'ana. I nofarafi'imai, Jesus na i'iginia, 41 “Tamanu nunumiamu ba a bigi'ia a'amu?”

Ina ware, “Mena Fasu, nunumiau ba a fanunupa'i.”

42 Jesus na warenaa a'ana, “Onei fanunupa'i! Fei narafawe'iamu na farawaninio.” 43 Ana ei na fanunupa'i ma neneraa Jesus ma na uduginaa mei Haidaa. Ro'aa fanunuia minaa ei rama'a, ana rona uduginaa mei Haidaa.

Copyright information for `WUV