Luke 19

Zacchaeus, mei Otonaa Mugoo Po'ii Gavaman

Jesus na dinaa Jericho ma talailao. Na pa'i hemea yei, harana Zacchaeus, hia famomoaa ei otonaa mugoo po'ii gavaman ma na pa'i watauda mugoo po'ina. Hia ba i fanunu ba Jesus rama'a bata, ma'uaa si'ei ba namina welegui, lo'e na fanunupa'i uaa fei gupuu rama'a. Si'ei, na poninaa ma'a ma faneaa hepalo figi sycamore ba i fanunuia, uaa Jesus fi talailao yei.

I nopa'aloo fawelei Jesus, na arenaa pafea ma warenaa a'ana, “Zacchaeus, upubatafagio. A guta humumu wagieni.” Si'ei, na poni'upu ma taufa'ugia.

Minaa ei rama'a, rona fanunuaa fei ma bababau'u, “Hia, ba iree gutafipui a'a hemea ‘hafelo'a.’”

Ma'uaa, Zacchaeus na ufalarai ma warenaa a'a mei Fasu, “Mena Fasu, fanunu! Yeni ma e'eni a fani hesuwi wagii minaa ei manumanuu a'a ei lomi rona pa'i. Ma nabaa una fafanaonaa hemea a'a hepalo manumanu, te, a hodi'ia ma pafoinaa obaodiai.”

Jesus na warenaa a'ana, “Wagieni, fei talaa tela'ana na nomai a'a feni humu feni, uaa meni rama'a meni, ana hemea na'uu Abraham. 10 Uaa mei Na'uu Rama'a na nomai ba i labaginaa ei rona pa'ai ma fatela'anaa ro'ou.”

Fei Warea Hanunuu Hefua Mugoo Po'i

(Matthew 25:14-30)

11 Ei roi guguainaa fei, ina waredilao ma u'ufanaa ro'odu hepalo warea hanunu, uaa hia, na rafi'inaa Jerusalem ma ei rama'a, rona naranara ba fei haparaiaa mei Haidaa ipa'aa sufudai e'eni. 12 Ina ware: “Na pa'i hemea rama'a, waninianamai a'a fei maroaa ei hapara. Ma na aununaa a'a hepalo gufu rauaa ba ro'aa fania fei hapara ma nene, iwe hadiwe'imai. 13 Si'ei, ina lala'aa hefua ei tameloina ma fanaa ro'ou hefua mugoo po'i.
19:13 Fei mugoo po'i fei, harana “mina” (Greek). Hepalo “mina” ale'ena pono'aa bigi'aa hemea laloo oduai puda.
Ina ware, ‘Hamonei bigifani fahononoo eni mugoo po'i hawina una hadiwe'imai.’

14 “Ma'uaa ei paniaa panina na bidi unuu ro'ou a'ana ma rona aloaa hefi'a nenena ba ronei ware, ‘Lomi hai'ouna nunuminaa meni rama'a meni ba haparaa hai'odu.’

15 “Ma'uaa inawe tonaa fei hapara ma hadiwe'inaa gufuna. Ma na lala'amii ei tameloina, ei i fani mugoo po'i a'a ro'ou ba i pa'aa apa'ia ba rona bigifani fahononona.

16 “Mei rawarawa na nomai ma ware ba, ‘Mena bauana, una bigipa'aa hefuadiai a'a fei mugoo po'imu.’

17 “Mei fasuna na ware, ‘Na rawani bigi'amu mena rawani'a tameloiu! Ma si'ei ba ona bigifarawani a'a ei pusu'o manumanu, o'aa oma'aa hefua baua gufu.’

18 “Na nomai mei fahelaguiaa tameloina ma ware, ‘Mena bauana, una bigipa'aa haipanidiai a'a fei mugoo po'imu.’

19 “Mei fasuna na ware, ‘Yoi oma'aa haipani baua gufu.’

20 “Ma i dii, na nomai hemeadiai tameloina ma ware, ‘Mena bauana, sifeni, feni mugoo po'imu; una sumia laloo hepalo pusu'o lawalawa. 21 Una mama'auio, uaa yoi, hemea sibasiba rama'a. Ona tonaa ei abaa augamu ma hufu'aa ei abaa faroamu.’

22 “Mei fasuna na ware, ‘A dududunaa yoi a'a ei wareamu, mena hafelo'a tameloiu! Yoi na aida ba yau hemea sibasiba rama'a ba una tonaa ei abaa augau ma hufu'aa ei abaa faroau, na? 23 Nabaa ona aida, tani lomi ona aunaa humuu mugoo po'i ma una hadiwe'imai i pa'i fahononona?’

24 “Ma ina warenaa a'a ei rona ufalarai yei, ‘Tonaa fei mugoo po'ina ma fanaa mei na pa'i hefua mugoo po'i.’

25 “Rona ware, ‘Mena bauana, na pa'idii hefua a'ana!’

26 “Ina ware, ‘A warefanaa hamu'odu ba hini na pa'i, mei fasuna i fani hefi'adiai a'ana, ma'uaa hemei lomi na pa'i, tamanu ma'idei hodihodiana, mei fasuna i tohadiwe'inia a'ana. 27 Ma'uaa ei rama'a na bidi unuu ro'ou a'au, ei lomi rona nunumiai ba unei haparainaa ro'ou—dugamii ro'ou yeni ma fo'afama'eaa ro'ou i pudau.’”

Fei Baua Ni'eni'ea a'a fei Wadu'aiana

(Matthew 21:1-11; Mark 11:1-11; John 12:12-19)

28 I waredigaa fei Jesus, nado'o nono'aununaa pafea, yei Jerusalem. 29 Ei fi nofarafi'inaa Bethphage ma Bethany a'a fei maugeni, harana Maugeni Olive, na aloaa helagui otalai nenerana ma warenaa a'a lagua, 30 “Aununaa a'a fei gufu i ma'aa hamugua ma ena hamuna nowau, hamu'aa fanunupa'aa hepalo baubara hosi na fau yena, fena rotawe hugi pafona. Alagia ma foraiamai yeni. 31 Nabaa nemea na i'iginaa hamugua, ‘Tani hamu'aa alagia?’ warefania, ‘Mei Fasu na nunuminia.’”

32 Laguei, lagu'ado'o nolao ma'a, laguna pa'ia ana ale'ei i wareia a'a lagua. 33 Lagu'aa alaraa fei hosi, ei amaa fei, rona i'iginaa lagua, “Tani hamu'aa alaraa fei hosi?”

34 Laguna ware, “Mei Fasu na nunuminia.”

35 Laguna foranaa a'a Jesus ma augaa ei hawaa uguu lagua pafoo fei hosi ma fahuginaa Jesus pafona. 36 Ei fi ponilao, ei rama'a, rona hafeninaa fei tala a'a ei hawaa uguu ro'odu.

37 I nofarafi'imai a'a fei tala i upunaa fei Maugeni Olive, minaa fei gupuu ei otalai nenerana, namina ni'eni'e ma laugifabauana uduginaa mei Haidaa a'a tamanu foigia rona fanunuia:

38 “Hawegia a'a mei hapara, mei i nomai wagii fei haraa mei Fasu!”
“Fei gutafarawania i pafea ma fei hawera a'a mei na Pafeai!”
39 Hefi'a ei Pharisee a'a fei gupuu rama'a na warenaa a'a Jesus, “Feroia, sibaiaa ei otalai neneramu!”

40 Ina ware, “A warefanaa hamu'ou, nabaa rona babanini, ei mugoo, ro'aa lalaugi.”

41 I nofarafi'inaa Jerusalem ma fanunupa'aa fei gufu, na pasi u'ugu ranuu pudana wagina 42 ma na ware, “Nunumiau ba hamonei aida tamanu i fagutafarawaninaa hamu'ou wagieni—ma'uaa eni, na opa'ai pudaa hamu'ou. 43 I nomai ei arewaa ba ena na bidi unuu ro'ou a'a hamu'ou, ro'aa ufaweloinaa gufuu hamu'ou ma afi e'ee pinee ro'ou ba ro tafanewadu'ainaa gufuu hamu'ou ma fifo'ai a'a hamu'ou. 44 Ro'aa fo'afapasinaa hamu'ou pu, hamu'ou ma ena na'uu hamu'ou a'a ei humuu hamu'ou. Lomi rowedii augaa ne'aa mugoo pafoo hepalodiai, uaa lomi hamona fanunu'apa'aa fei noramiaa mei Haidaa a'a hamu'ou.”

Jesus a'a Fei Humuu mei Haidaa

(Matthew 21:12-17; Mark 11:15-19; John 2:13-22)

45 I dii, na dinaa malalaa fei humuu mei Haidaa ma teteaa ei roi alo'alo. 46 Ina warenaa a'a ro'odu, “Na udedii fei ne'ia ‘Fei humuu, humuu lafulafua’; ma'uaa hamona fafaia ale'ei ‘waduu ei fafanao.’”

47 Minaa ei arewaa na feferoi laloo fei humuu mei Haidaa. Ma'uaa ei famamoaa humuu mei Haidaa, ei feroiaa law ma ei bauaniaa gufu ba ro'aa fo'afama'eia. 48 Ma'uaa lomi rona labagipa'i tala ba ro'aa batanainia, uaa minaa ei rama'a namina guaimalefa a'a ei wareana.

Copyright information for `WUV