Luke 20

Rona Haninaa fei Foraforaa Jesus

(Matthew 21:23-27; Mark 11:27-33)

Heai arewaa, ei fi feroinaa ei rama'a i malalaa fei humuu mei Haidaa ma u'ugaa fei rawani'a warea, ei famamoaa humuu mei Haidaa, ei feroiaa law mawe ei bauaniaa gufu, rona nomai a'ana. Rona i'igai, “Warefanaa hai'ou, foraforaa hini feni o bigi'aa eni manumanu eni. Ma hini na fanio fei forafora?”

Ina ware, “Ana na pa'i i'igiau. Warefanau, Hefei pudugufaiaa John—noranamai gufuu pafea, o a'a rama'a?”

Rona fiwarewarei wagina ma ware, “Nabaa ona ware ba, ‘Noramiana pafea,’ i i'igai, ‘Hamatani lo'e hamona nara ba fa'ua ei wareana?’ Ma'uaa nabaa o ware ba, ‘A'a rama'a,’ minaa ei rama'a ro'aa nafanaa o'ou mugoo, uaa rona nara ba John, hemea mamama'a.”

Si'ei, rona ware, “Lomi hai'ouna aida ba fei pudugufaiana noramiana hitani.”

Jesus na ware, “Ana lo'e a warefanaa hamu'ou ba hini na fanau fei forafora, fei na biginaa eni manumanu eni.”

Fei Warea Hanunuu ei Oma'ama'aa Pe'ihape

(Matthew 21:33-46; Mark 12:1-12)

Ina u'ulao ma na u'ufanaa ei rama'a feni warea hanunu feni: “Hemea rama'a na bigi'aa hepalo pe'ihape fuaa wine ma hefi'a faroa, rona fania ma'ida mugoo po'i ba rodo'o bigibigi wagina. Ma mei amaa fei pe'ihape na aununaa gufu rauaa ma guta famadii ma'ida. 10 I nopa'aloo fei au hufu'a, ina aloaa hemea nafina a'a ei faroa ba ronei fania ma'ida fua a'a fei pe'ihape. Ma'uaa ei faroa, rona babuinia ma alofatatalainia, pani ua. 11 Ina aloaa hemeadiai nafi, ma'uaa ana ale'ei, rona babuinia, famamafaia ma rona alofatatalainia, pani ua. 12 Ina alodinaa mei fa'o'oduiaa ro'ou ma rona hafufararaiaa ununa ma bainafa'ainia ano.

13 “Idii, mei amaa fei pe'ihape nawe ware, ‘A fetanainia feni? Unei aloaa mei na'uu, baduu wawane, mei una haguia; woro ro'aa ma'auia.’

14 “Ma'uaa ro'aa fanunupa'ia e'ei faroa, rona fiwarewarei, ‘Simeni, meni ipowe amainaa feni pe'ihape. O dii, o'aa fo'afama'eia ma fei pe'ihape, o'aa tonia.’ 15 Si'ei, rona bainafa'ainia auguu fei pe'ihape ma fo'afama'eia.

“Ei naraa hamu'ou ba mei amaa fei pe'ihape i fetanainaa ro'odu?
16 I nomai, fo'afama'eaa ei faroa ma fanaa fei pe'ihape a'a hefi'adiai.”

Ro'aa guainaa fei ei rama'a, rona ware, “Pa'aa lomi na rawani ba fei nei nomai!”

17 Jesus na fanunufa'u'uaa ro'odu ma na i'igai, “Ana? Hama tamanu feni ne'ia:

“‘Fei mugoo, fei rona suminia ei fadufadua,
i oanaa fafasuii
20:17 O,i oanaa fafasuii fei fasu'ufufugoi
fei humu’?
20:17 Psalm 118:22

18 Minaa ei rona pasi pafoo fei mugoo, ro'amina matalatala, ma'uaa, hini i pasi'onia fei mugoo imina marafita.”

Fani Mugoo Po'i a'a Caesar

(Matthew 22:15-22; Mark 12:13-17)

19 Ei feroiaa law ma ei famamoaa humuu mei Haidaa, roi labaginaa hefaa tala ba ro'aa panarofia e'eni ua, uaa rona apa'ia ba ifi hanunuinaa ro'ou. Ma'uaa rona ma'auaa ei rama'a.

20 Rona opapaninia ma aloaa hefi'a farerefaia ba ronei nosifilao ma susuaninia ba inei warefatata ma ba ro'aa fifaninia panii ei forafora, ei rona pa'i faufau ro'ou a'a mei gavanaa. 21 Si'ei, ei farerefaia, rona i'iginia, “Mena feroia, Hai'ouna aida ba ona ware ma feroinaa ei na wanewane ma lomi omina fafefenaa hemea, ma'uaa ona feroinaa fei talaa mei Haidaa wagii fei na fa'uai. 22 Ina wanewane nabaa o'ou fani mugoo po'i a'a Caesar, o lo'e?”

23 Ina fanunu'apa'idigaa fei waresuabaduiaa ro'ou ma warenaa a'a ro'ou, 24 “Fama'aiau hepalo denarius. Hanunuu hini ma ne'iaa hini wagina?”

25 Rona ware, “Caesar.”

Ina warenaa a'a ro'ou, “Nadii, fanaa Caesar ei manumanuna ma fanaa mei Haidaa ei manumanuna.”

26 Lomi rona guainaa ma'ida tataa ei wareana i pudaa rama'a. Ma rona maduofo a'a ei wareana, si'ei, rona babanini ua.

Fei Asi'ana ma Fei Lalaia

(Matthew 22:23-33; Mark 12:18-27)

27 Hefi'a ei Sadducee, ei rona ware ba lomi asi'ana, rona nomai a'a Jesus a'a hepalo i'igaia. 28 Rona ware, “Mena Feroia, Moses na ne'ifanaa o'ou ba nabaa hemea wawane haro lalai na pa'i lofuna ma na ma'edi'ininaa harona ma lomi na'uu lagua, mei lofuna nei lalainaa mei pifine ma fuaifani na'uu mei lofuna. 29 Ma na pa'i oloromeai filofui. Mei uma'ua na lalainaa hemea pifine ma na ma'e, lomi na'una. 30 Mei umugina na lalainia. 31 I ma'edii mei umugina, na lalainia mei umugidiai. Ana ale'ei a'a ei oloromeai. Rona ma'e ma lomi fuaa ro'ou. 32 Ma ana nawe ma'e mei pifine. 33 Si'ei, wagii fei asi'ana, pa'aa haroo hini mei pifine, uaa ei oloromeai filofui rona lalainia?”

34 Jesus na ware, “Eni rama'a a'a feni au feni, ronafane lalai ma falalai. 35 Ma'uaa ei rona pa'i haraa ro'ou ba ro'aa guta wagii fei au na nomai ma a'a fei asi'anaa ei ma'ea, lomi ba ro'aa lalai o falalai 36 ma lomi ba ro'aa ma'ediai, uaa ro'ou ale'ei ei alo'alo. Ro'ou, na'uu mei Haidaa, uaa rona asi'aa a'a fei ma'ea. 37 Ma'uaa ale'ei fei u'ugaa fei haihai, fei lomi na gu'a wagii fei hafi, Moses na fama'aia ba ei ma'ea, rona asi'aa, uaa ina harofaa mei Fasu ba, ‘Haidaniaa Abraham ma Haidaniaa Isaac ma Haidaniaa Jacob.’ 38 Abaa hia Haidaniaa ei ma'ea, uaa ei rona gutaguta, uaa i a'ana minaa ei, rona gutaguta.”

39 Hefi'a feroiaa law, rona ware, “Ona warefarawaninia, mena feroia!” 40 Ma lomi hemea na i'igidinia hefi'a i'igaia.

Mei Christ Na'uu Hini?

(Matthew 22:41-46; Mark 12:35-37)

41 I dii, Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Tani ro'aa ware ba mei Christ,
20:41 O,Messiah
hia na'uu David?
42 Te, David anaia na ware a'a fei Bu'uu Lauga:

“‘Mei Fasu na warenaa a'a mei Fasuu:
“Guta raudei ma'au
43 nopa'aloo fei ba una augaa ei bidibidii unumu
labenaa pinemu.” ’
44 David na harofia ‘Fasu.’ Batanai ba hia, na'una?”

Jesus na Aweinaa Ro'ou a'a ei Feroiaa Law

(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40)

45 Ei roi guguailao ei rama'a, Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana, 46 “Oma'aiaa hamu'ou a'a ena feroiaa law. Nunumiaa ro'ou ba ro'aa tatalai fininaa ei maleaa hawaa uguu ro'ou ma ba ei rama'a, ronei fanunu'apa'aa ro'odu fawelei rona alo'alo manumanu ma tonaa ei gutanaa ei baua rama'a laloo ei synagogue ma a'a ei baua hananaa. 47 Rona fa'amoaa ei humuu ei pifine ma'esuabea ma lafulafu famalaa i pudaa rama'a. Ma ei rama'a ale'ei, ro'aa pa'aa fagiana.”

Copyright information for `WUV