Luke 21

Fei Fanaa mei Pifine Ma'esuabea

(Mark 12:41-44)

I aranaa pafea, Jesus na fanunupa'aa ei rona pa'i watauda mugoo po'i, roi augaa ei fanaa ro'ou laloo fei bao mugoo po'ii humuu mei Haidaa. Ana na fanunupa'aa hemea pifine ma'esuabea, mei lomi na pa'i mugoo po'ina na augaa guapaloei pa'aa pusu'o mugoo po'i.
21:2 Warea Greekguapalo lepta
Ina ware, “A warefa'uai a'a hamu'ou, fei fanaa mei pifine mei, na muainaa ei fanaa minaa ei rama'a. Minaa eni rama'a eni, rona fani a'a ei watauda manumanuu ro'ou, ma'uaa hia na fani a'a ma'idei hia na pa'i a'a fei gutana.”

Jesus na Wareaa fei Wata'o'oaa fei Humuu mei Haidaa

(Matthew 24:1, 2; Mark 13:1, 2)

Hefi'a ei otalai nenerana na fiwarewareinaa ei fananamaiaa mugoo haweraa fei humuu mei Haidaa ma ei fana a'a mei Haidaa. Ma'uaa Jesus na ware, “Tamanu eni fanunupa'aa hamu'ou yeni, iwe nomai fei au ba lomi nepalo mugoo i ude pafoo hepalodiai. Minaa ro'ou i wata'o'onaa pu.”

Ei Hafelo'a Manumanu ma ei Haperaraia

(Matthew 24:3-14; Mark 13:3-13)

Rona i'igai, “Feroia, nahaiga ro'aa nomai ei manumanu ei? Ma tamanu lalana ba ro'aa nomai?”

Ina ware, “Oma'aa hamu'ou ba lomi ro'aa sifi'aa hamu'ou. Uaa watauda ro'aa nomai a'a fei harau ma ware, ‘Yau, hia,’ ma ‘Na rafi'i fei au.’ Hamonei'awe neneraa ro'ou. Ena hamona guainia ba na pa'i baua fifo'aia ma hefi'a gufu na pa'i ei hafelo'a na fo'afipui a'a ei bauaniaa gufu, hamonei'aa ma'au. Ei manumanu ei, ido'o nomai ma'uaa, fei a'apoo arewaa lo'e i nobatafamai.”

10 I dii, ina warenaa a'a ro'ou: “Hefaa baua gufu i fifo'ai a'a hepalodiai baua gufu ma hefi'a hapara ro'aa fifo'ai a'a hefi'adiai hapara. 11 I pa'i baua rererea a'a feni malagufu, mouabiabia ma hafelo'a funua a'a hefi'a gufu ma hefi'a manumanu na famama'au ma hefi'a baua hilala i haroo pumanugawe.

12 “Ma'uaa atawe nomai ei manumanu ei ma ro'ado'o panarofaa hamu'ou ma haperaraiaa hamu'ou. Ro'aa noduginaa hamu'ou a'a ei synagogue ma humuu bobo'aia, ana ro'aa fa'ugaa hamu'ou pudaa ei hapara ma gavaman, uaa fei harau. 13 Ma wagii ei manumanu ei, hamo'aa u'ufanaa ro'ou. 14 Ma'uaa hamoneido'o narafarawani ba lomi hamo'aa naranara watauda ba batanai hamona wareaa pepei a'a hamu'ou. 15 Uaa awe fani warea ma apa'aa hamu'ou ba lomi ro'aa fadugeia, o fapidawainia. 16 Ana pa'aa ena ama ma ina ma lofu ma maroa mawe ena tafii hamu'odu, ena rowe aloaa hamu'ou panii ei fadududua ma ro'aa fo'afama'eaa hefi'a hamu'odu. 17 I bidi unuu minaa ei rama'a a'a hamu'ou, uaa yau. 18 Ma'uaa lo'e hepalo loaa tabaa hamu'odu i pa'ai. 19 Nabaa hamona ofawe'i hamo'aa to faweweni.

Jesus na Wareaa fei Pasiaa Jerusalem

(Matthew 24:15-21; Mark 13:14-19)

20 “Ena hamona fanununaa Jerusalem ba rona faweloinia ei fo'aa, hamowe aida ba na rafi'i fei ude halohaloana. 21 A'a fei au fei, ei yei Judea, ronei ponipa'ainaa a'a ei maugeni ma ei a'a ei baua gufu, ronei wala'aa ma ei yei sugatata'aia ronei'aa dinaa a'a fei baua gufu. 22 Uaa sifei fei au ba i fani lagii ei hafelo'a ba nei pa'aa fa'uai minaa ei ronadii ne'inia. 23 Ma a'a fei au fei, napa'aa famama'au a'a ei wareu ma ei roi fasususuu baduu! Iwemina pa'i baua awataa a'a fei gufu ma fei baua sibana i dinaa a'a ei rama'a wagina. 24 Ro'aa ma'e a'a ei wadu ma hefi'a ro bobo'ainaa ro'ou a'a minaa ei baua gufu. Ei Gentile, ro'aa hapuni'onaa Jerusalem nopa'aloo fei au na fapedugaa ro'ou mei Haidaa.

Fei Noramiaa mei Na'uu Rama'a

(Matthew 24:29-31; Mark 13:24-27)

25 “I pa'i lala a'a fei halo, puda mawe ei pi'u. Yeni ano, ei baua gufu ro'aa fatemu ma hamamagua wagii fei waniwanina ma meme'ii unuu fei agi. 26 Ei rama'a ro'aa ma'aumemeroi ma naranara watauda a'a tamanu fi nomai a'a feni ano, uaa ei manumanuu haroo pafea, i taletatata. 27 A'a fei au fei, ropowe fanunupa'aa mei Na'uu Rama'a fi nomai memewaa hepalo papalei fininaa faufau ma baua hawera. 28 Ena na nomai ei manumanu ei, ufalarai ma aranaa pafea, uaa fei ponohadiwe'iaa hamu'ou na rafi'i.”

To Feroia a'a fei Haihai Figi

(Matthew 24:32-35; Mark 13:28-31)

29 Ina u'ufanaa ro'ou feni warea hanunu feni: “Fanununaa fei haihai figi ma hefi'adiai haihai. 30 Ena na sunaimai rau ro'ou, hamona fanunu'apa'ia ba fei augai na rafi'i. 31 Ana ale'ei, ena hamona fanunupa'aa ei manumanu ei, hamonei aida ba fei au haparaiaa mei Haidaa na rafi'i.

32 “A warefa'uai a'a hamu'ou ba ei rama'aa feni au feni,
21:32 O,hamu'ou ba eni mau rama'a ale'eni
pa'aa lomi ba ro'aa ma'e hawina ba minaa ei manumanu ei na nodigimai.
33 Fei haroo pafea ma feni malagufu i pa'ai, ma'uaa ei wareau lomi i we pa'ai.

34 “Oma'afarawaninaa hamu'ou. Nabaa lo'e, ei naranaraa hamu'ou i fa'awataia, ei babareia, hunu poapoai ma naranara watauda a'a ei manumanuu feni ano ma fei arewaa i nopoponamiaa hamu'ou. 35 Uaa, i nomai a'a ei rona guta a'a minaa ei gufu tadiwe'aia. 36 Ranimai hamonei oma'ama'a ma lafulafu ba hamo'aa telapa'i a'a tamanu i nomai, ba hamo'aa upa'i i pudaa mei Na'uu Rama'a.”

37 Minaa ei arewaa Jesus na feferoi yei humuu mei Haidaa ma minaa ei fafi na aunu ba i gutafa'arewaia i pafoo fei maugeni, harana Maugeni Olive, 38 ma minaa ei rama'a, rona o nofoimai na mafufuo ba ro'aa guainaa u'ugana i humuu mei Haidaa.

Copyright information for `WUV