Luke 23

Jesus i Pudaa Pilate ma Herod

(Matthew 27:1, 2,11-14; Mark 15:1-5; John 18:28-38)

Minaa ei a'a fei gupu na asi'aa ma noduginaa hia a'a Pilate. Ma rona ware ba ina bigifatata, “Hai'ouna aida ba meni rama'a meni, na fafeloaa feni gufuu hai'ou. Lomi na nunuminia ba ei rama'a ronei fani mugoo po'i a'a Caesar ma ware ba hia Christ,
23:2 O,Messiah; vv. 35 ma 39 anaa
hemea hapara.”

Si'ei, Pilate na i'iginaa Jesus, “Haa, yoi mei haparaa ei Jew?”

Jesus na ware, “Hi'i, ana ale'ena wareamu.”

I dii, Pilate na warenaa a'a ei famamoaa humuu mei Haidaa ma fei gupuu rama'a, “Lomi una labagipa'i tataa meni rama'a meni.”

Ma'uaa ronamina'u ware'ualao, “Ina fa'una'anaa ei rama'a tadiwe'aiaa Judea
23:5 O,tadiwe'aiaa fei gufuu ei Jew
a'a ei feroiana. Rawarawa na bigi'ia Galilee ma nawe nopa'amii yeni.”

I guainaa fei, Pilate na i'igai ba hia Galilee. I apa'alao ba Jesus na guta wagii fei haparaiaa Herod, ina alonaa hia a'a Herod, mei ana hia yei Jerusalem a'a fei au fei.

I fanunupa'aa Jesus Herod, namina ni'efafelo uaa minaa nunumianamai mina ba i fanunuia. Ma wagii ei guaiana u'ugana na nara ba i fanunu na bigi'aa hefi'adiai foigia. Ina i'igainia watauda i'igaia, ma'uaa Jesus, lomi na u wareware a'ana. 10 Ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei feroiaa law, rona ufalarai yei ma warefi'u'uinaa difoo ro'ou ba hia napa'aa tata. 11 Ma Herod mawe ei maroana fo'aa, rona hapehapeia ma warefafeifeinia. Rona farafenaa hia fei maurawani hawaa ugu ma alohadiwe'inia a'a Pilate. 12 A'a fei arewaa fei, Herod ma Pilate, lagunawe fitafii—do'o fama'a na pa'i watolaa lagua.

Rona Ware ba Jesus nei Ma'e

(Matthew 27:15-26; Mark 15:6-15; John 18:39—19:16)

13 Pilate na harofipuinamii ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei bauaniaa gufu mawe ei rama'a 14 ma warenaa a'a ro'ou, “Hamona dugamii meni ba hia mei i fa'una'anaa ei rama'a ba ronei fo'afipui a'a fei gavaman. Una i'iginia i pudaa hamu'ou ma lomi na labagipa'i pa'afii fei tatana, fei hamona ware ba ina bigi'ia. 15 Ma Herod, ana lomi na labagipa'aa tatana, uaa ina alohadiwe'inamai a'a o'ou ma hamona fanunupa'idigia ba hia, lomi na bigi'aa hepalo manumanu ba nei ma'e. 16 Si'ei, ado'o babuinia ma awe alagia.”
23:16 Hefi'a ne'ia baalagia.” 17 Ba i pa'aa alaraa hemea a'a ro'ou wagii fei Hananaa.


18 Ma ronamina fai harofa, “Dugifarauaninia mena rama'a mena. Ma alafanamiaa hai'ou Barabbas!” 19 (Rona bobo'ainaa Barabbas uaa ina ba'ananarai a'a fei gufu ma ana na fo'afama'e rama'a).

20 Si'ei ba Pilate na naranara ba i alaraa Jesus, na i'igidinaa ro'ou, 21 ma'uaa rona haroharo memewai ua, “Fatawaia! Fatawaia!”

22 Ina warefa'odupoai a'a ro'ou, “Tani ei? Tamanu bigifatatana? Lomi una labagipa'aa hepalo tatana ba nei ma'e. Si'ei, ado'o babuinia ma awe alagia.”

23 Ma'uaa ronamina harofawe'i ba i nei fatawa ma fei harofaa ro'ou nawe nopa'ilao. 24 Si'ei, Pilate nawe nara ba ipowe ugainaa fei i'igaiaa ro'ou. 25 Ina alaraa mei bobo'aia wagii fei ba'ananaraiana ma fo'afama'eana rama'a, mei rona nunuminia ma na rawanaa panii ro'ou Jesus.

Fei Fatawana

(Matthew 27:32-44; Mark 15:21-32; John 19:17-27)

26 Roi nodugalao, rona panarofaa Simon, mei Cyrene fi baguamai sugatata'aia ma rona fafuharenaa hia fei hawafolo ba nei talaifuharenalao nenee Jesus. 27 Abaa po'o rama'a, ei ro'ei nenegia; hefi'a ro'ou, ei pifine, ei rona aimemewai ma ai'aigia. 28 Jesus na oma'anaa a'a ro'ou ma ware, “Ena pifine, na'uu Jerusalem, apuna aigau; hamonei aigaa ana hamu'ou ma ena na'uu hamu'ou. 29 Uaa iwe nomai fei arewaa hamopowe ware, ‘Rona pa'i hawegiaa ro'ou ei pa'abeu pifine, ei watau lomi na wanini baduu ma ei susu lomi na fasusu baduu!’ 30 Ma

“‘ropowe ware a'a ei baua maugeni, “pasi'onaa hai'ou!”
Ma a'a ei pusu'o maugeni, “Hawainaa hai'ou!” ’
31 Uaa nabaa rona bigi'ia a'a fei mamarawii haihai, po'o batanaidiai a'a fei na manunu?”

32 Helaguidiai, rama'a hafelo, ana rona nodugifipuinaloo lagua a'ana ba ro'aa fatawaa lagua. 33 Ro'aa nopa'amii fawelei harana Guitaba, rona fatawaia yei watolaa lagua, hemea ma'auna ma hemea mauwina. 34 Jesus na ware, “O'ama, futoaa ei hafelo'aa ro'ou, uaa lomi rona apa'aa tamanu roi bigi'ia.”
23:34 Hefi'a ne'ia mina lomi na pa'i feni wareaa Jesus feni.
Ma ei susuna rona fi'alaginia wagii fei uni'uni fifigaiaa ro'ou.

35 Ei rama'a, roi ufanunu ma ei bauaniaa ei Jew na faba'efoinia. Rona ware, “Ina fatelaiaa hefi'a ma e'eni nei fatelaiaa anaia nabaa hia mei Christ, Hemei Rafeiana, mei aloagii mei Haidaa.”

36 Ei fo'aa, ana rona nomai a'ana ma warefafeifeinia. Rona fani numana, fei para'aa wine 37 ma ware, “Nabaa yoi haparaa ei Jew, onei fatelaio.”

38 Ina pa'i hefaa ne'ia palalana ba, “SIMENI, MENI HAPARAA EI JEW.”

39 Hemea laguei hafelo'a, laguei lagu'aa fatawa yei na warefafeloia: “Abaa yoi mei Christ? Fatelaio ma haigua!”

40 Ma'uaa hemea lagua na hota'ia. Ina ware, “Lomi ona ma'auaa mei Haidaa? Abaa yoi ana o ma'e ale'ei hia? 41 Ina wanewane ba agu'aa ma'e uaa lagii ei hafelo'aa agua. Ma'uaa meni rama'a meni, lomi na bigi'aa hepalo tata.”

42 Ma ina ware, “Jesus, nonominau ena ona panarofaa fena haparaiamu.”
23:42 Hefi'a ne'ia baena ona nofininamii fei faufau fei haparaiamu.


43 Jesus na warefania, “A warefa'uai a'amu ba wagieni, yoi o oafipui a'au wagii fei fananamaiaa gufu.”

Fei Ma'eaa Jesus

(Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; John 19:28-30)

44 Inawe nopa'amii fei fa'oloroaiaa hour ma fei roromaa namina hawainaa minaa fei gufu nopa'aloo fei fafaimeiaiaa hour, 45 uaa fei halo lomi na we'a. Ma fei lawalawaa fei rapirapii fei humuu mei Haidaa na anininaa guapapa. 46 Jesus namina harofabauana, “O'ama, fei spiritiu, i panimu.” I waredigaa fei, na fawenai apoinaa fei fawewenina.

47 I fanununaa fei mei centurion, na uduginaa mei Haidaa ma ware, “Pa'aa fa'ua ba meni, pa'aa wanewanea. 48 Ro'aa nofipuimai ei rama'a ba ro'aa fanunu fei, rona fanunuia ma aunuhafuhafugaa niniwai ro'ou. 49 Ma'uaa minaa ei rona apa'ia mawe ei pifine ro'aa nenegia ei i norai Galilee, rona ufaraua ma fafanununaa ei manumanu ei.

Fei I'ifaiaa Jesus

(Matthew 27:57-61; Mark 15:42-47; John 19:38-42)

50 Ina pa'i hemea rama'a, harana Joseph, hemea bauaniaa ei Sanhedrin ma hia hemea rawani'a rama'a ma fei maumauna na wanewane, 51 mei lomi na ugainaa fei naranara ma bigi'aa ro'ou. Hia hemea Judea noramiana Arimathea ma ifi oma'oma'aiaa fei haparaiaa mei Haidaa, fei ba i nomai. 52 Ina dinaa a'a Pilate ma i'iginaa fei hudi unuu Jesus. 53 Ma na porofa'u'upuia, hawainia a'a hefaa lawalawa linen ma fahainopia laloo huapu, fei waduaa ro'ou wagii ei na'a, fei atawe pa'i ma'ea na hainopia. 54 Feni, Arewaa Pagipagia ma fei Sabbath anaa i nomai.

55 Ei pifine, ei ro nofipuimai a'a Jesus i Galilee, rona neneraa Joseph ma fanunuaa fei huapu ma batanai hainopaa fei hudi ununa. 56 Rona dinaa gufu ma pagiaa ei manumanu dufaa. Ma'uaa rona gutafawenai a'a fei Sabbath ba ro'aa neneraa fei law.

Copyright information for `WUV