Luke 24

Fei Asi'ana

(Matthew 28:1-10; Mark 16:1-8; John 20:1-10)

A'a fei rawarawa arewaa fei hefapagipagia, ale'ena mafufuo badu, ei pifine rona notonaa ei pagiaa ro'ou manumanu dufaa ma dinaa a'a fei huapu. Rona fanunupa'ia ba fei baua mugoo gigei fei na'a, na pigudii a'a fei huapu, ma'uaa, ro'aa wadu'ai, lomi rona fanunupa'aa fei hudi unuu mei Fasu, Jesus. Ro'ei naranara wagina ma helaguei wawane, lawalawaa lagua namina we'a ale'ei usida, laguna u papaa ro'ou. Uaa fei ma'auaa ro'ou, ei pifine, rona fapasi'o'o'uinaa pu, ma'uaa laguei wawane, laguna warenaa a'a ro'ou, “Tani hamu'ou lalabarainaa mei fi gutaguta dupuaa ei ma'ea? Hia lomi yeni. Na asi'adii! Hamonei nonominaa ei warefanana hamu'ou ei i oafipui a'a hamu'ou i Galilee: ‘Mei Na'uu Rama'a ro'aa fifaninia panii ei hafelo'a ba ronei fatawaia ma a'a fei fa'oduaiaa arewaa i asi'adiai.’” Ma ronawe nonominaa ei wareana.

Ro'aa nodigimai a'a fei huapu, rona u'ugaa minaa e'ei a'a ei Hefua ma Hemea mawe hefi'adiai. 10 Mary Magdalene, Joanna, Mary mei inaa James mawe hefi'a a'a ro'ou, rona u'ugaa e'ei a'a ei apostle. 11 Ma'uaa rona nara ba abaa fa'ua fei u'ugaa ei pifine, uaa ei wareaa ro'ou ale'ei mau wareaa poapoa. 12 Ma'uaa Peter na asi'aponinaa a'a fei huapu. Ina fabalou ma fanunupa'aa ei mininii linen na ude u'ugai ma na aunulao ma naranara ba tani ipo'o biyei.

Fei Tala i Dinaa Emmaus

(Mark 16:12, 13)

13 Ana a'a fei arewaa fei, helagui ro'ou, laguna dinaa a'a fei gufu, harana Emmaus ale'ei hefua ma heai kilometre,
24:13 Warea Greekoloroa pa'ania stadia (ale'ena 11 kilometres)
rauana a'a Jerusalem.
14 Lagu'ei fiwarewareinaa minaa ei manumanu na nodigimai. 15 Lagu'aa fiwarewareinaa ei manumanu ei, Jesus na nomai ma talaihugiaa lagua; 16 Ma'uaa lomi na fa'arewa ba lagu'aa fanunu'apa'ia.

17 Ina i'iginaa lagua, “Tamanu ei talaifiwarewareiaa hamugua?”

Laguna u'o'o'uinaa pu.
18 Hemea lagua, harana Cleopas na i'iginia, “Yoi hemea tatalaia ua i Jerusalem ma lomi ona aida ei manumanu na nodigimai a'a eni arewaa eni?”

19 Ina i'igai, “Manumanu bata?”

Laguna ware, “Ei na nomai a'a Jesus mei Nazareth. Hia hemea mamama'a. Na faufau ei wareana ma bigi'ana i pudaa mei Haidaa ma minaa ei rama'a.
20 Ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei bauaniaa hai'ou, rona fifaninia panii hefi'a ba ronei fo'afama'eia ma rona fatawaia; 21 ma'uaa, na o'onai unuu hai'ou ba hia mei ba i ponohadiwe'inaa Israel. Ma hepalodiai, wagieni, fa'oduaiaa arewaa ei i nomai ei manumanu ei. 22 Ma hepalodiai, hefi'a pifinee hai'odu, rona famaduofoaa hai'odu. Rona dinaa a'a fei huapu mafufuo badu wagieni 23 ma'uaa lomi rona fanunupa'aa fei hudi ununa. Rona nomai ma warefanaa hai'ou ba rona fanunupa'aa laguei ale'ei alo'alo, laguna ware ba ina mama'a. 24 Ma hefi'a tafii haigua, rona dinaa a'a fei huapu ma fanunuia ana ale'ei ei wareaa ei pifine. Ma'uaa lomi rona ma'apa'ia.

25 Ma ina warenaa a'a lagua, “Hamunapa'aa poapoai ma na polai tabaa hamugua ma lomi hamuna nara ba fa'ua minaa ei ronadii wareia ei mamama'a! 26 Haa, lomi ba mei Christ
24:26 O,Messiah; v. 46 anaa
neido'o tonaa fi'ina wagii ei manumanu ei ma nene i tonaa fei hawerana?”
27 Ma ina ware itailalafuifanaa lagua minaa ei u'ugaa fei Bu'u Apuna, fei na u'ugia i a'a fei ne'iaa Moses ama'anaa ei ne'iaa minaa ei mamama'a.

28 Ro nofarafi'inaa fei gufu ba ro'aa dinaa wagina, Jesus ba i talaidilao. 29 Ma'uaa laguna warefawe'i a'ana, “Gutafipui a'a haigua, uaa anaa i roro; fei arewaa anaa i pedu.” Si'ei, ina wadu'ai ba i gutafipui a'a lagua.

30 Ro'aa guta wagii fei tawa, ina tonaa fei faraa pidaua, ware ‘ta’, itafia ma fanaa lagua. 31 Ma ei pudaa lagua, nawe arewa ma lagunawe fanunu'apa'ia ma ina fa'apa'ai pudaa lagua. 32 Ma laguna fi'i'igai, “Haa, lomi bibiyeiaa naranaraa agua ei i fiwarewarei a'a agua i tala ma fa'arewainaa fei Bu'u Apuna a'a agua?”

33 Laguna asi'aa ma hadiwe'ibatafanaa Jerusalem. Ma yei, laguna bapa'aa ei Hefua ma Hemea mawe hefi'adiai a'a ro'ou, rona oafipui 34 ma laguna ware, “Pa'aa fa'ua! Mei Fasu na asi'aa ma fa'arewa a'a Simon.” 35 Ma laguna u'ufanaa ro'ou tamanu na nomai a'a lagua i tala ma batanai lagua fanunu'apa'aa Jesus ei fi itafaa fei faraa pidaua.

Jesus na Fa'arewa a'a ei Otalai Nenera

(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; John 20:19-23; Acts 1:6-8)

36 Roi fiwarewareinaa fei, Jesus na fa'arewa dupuaa ro'ou ma warenaa a'a ro'ou, “Me'o, gutafarawani ua.”

37 Rona ba'arofo ma ma'au. Ei naraa ro'ou ba rona fanunupa'i hani'u. 38 Ina warenaa a'a ro'ou, “Tani hamo'aa naranara watauda ma hamamagua? 39 Fanunuamii paniu ma pineu. Ana yau ua! Panarofau ma fanunu; hani'u lomi pigiona ma guina, ale'ei hamona fanunupa'ia ba yau una pa'i.”

40 I waredigaa fei, na fama'aa ro'ou guei panina ma pinena. 41 Ma'uaa lomi rona nara ba fa'ua uaa rona ni'eni'e fininaa nanawala pudaa ro'ou ma ina i'iginaa ro'ou, “Hamona pa'i du'ua yeni ba a hanana?” 42 Rona fania hepalo unumaa ro'ou nia 43 ma ina tonia ma hanaia i pudaa ro'ou.

44 Ina warenaa a'a ro'ou, “Sifeni, feni adii warefanaa hamu'ou ei ado'o guta a'a hamu'ou: Minaa ei ne'ia na u'ugau a'a fei Law Moses, ei Mamama'a mawe fei Bu'uu Lauga, roneipa'aa nomai.”

45 Ma inawe fa'arewainaa tabaa ro'ou ba ronei apa'ifarawaninaa fei Bu'u Apuna. 46 Ina warefanaa ro'ou, “Sifeni feni ne'ia: Mei Christ nei tonaa fi'ina ma asi'aa wagii fei ma'ea a'a fei fa'oduaiaa arewaa 47 ma wagii fei harana, do'o fama'a i Jerusalem, rowe u'ufanaa minaa ei gufu ba ei rama'a, ronei filoginaa naranaraa ro'odu ma iwe futoaa ei hafelo'aa ro'ou. 48 Hamona fanunudigaa ei manumanu ei. 49 Yau, a alofanamiaa hamu'ou fei fa'unaiaa mei Amau; ma'uaa hamoneido'o guta a'a feni gufu feni hawina hamona tonaa fei faufau noranarai pafea.”

Mei Haidaa na Duginaa Jesus Pafea

(Mark 16:19, 20; Acts 1:9-11)

50 I noduginaa ro'ou malalaa Bethany, na roainaa panina ma haweginaa ro'ou. 51 Ei fi haweginaa ro'ou, na duginaa hia pafea mei Haidaa. 52 Ma rona losuinia ma hadiwe'inaa Jerusalem fininaa ni'eni'ea. 53 Ma ronamina gutalao a'a fei humuu mei Haidaa ma uduginaa mei Haidaa.

Copyright information for `WUV