Luke 4

Fei Manimaniaa Jesus

(Matthew 4:1-11; Mark 1:12, 13)

Fei Spiriti Apuna na didifaa Jesus ma ina hadiwe'imai yei Jordan. Ma fei Spiriti na noduginaa hia fawelei lomi haihai o guana ma laloo gunaroa pa'ania arewaa mei hani'u na manimania. A'a ei arewaa ei, lomi na hanana ma i nopa'aloo a'apoo ei, ina bao.

Mei hani'u na warenaa a'ana, “Nabaa yoi Na'uu mei Haidaa, warenaa a'a feni mugoo feni ba nei filoginaa faraa pidaua.”

Jesus na ware, “Na udedii fei ne'ia ba: ‘Ei rama'a lomi ba ro'aa gutalao a'a fei faraa pidaua ua.’”

Mei hani'u na noduginaa hia fawelei na tare ma ana ei ua, na fama'aia minaa ei gufuu ei haparaa feni ano. Ma ina warenaa a'ana, “A fanio minaa ei forafora ma ei hawera wagina, uaa una tonia ba manumanuu ma a fanaa hini a nunuminia. Si'ei, nabaa o losuinau, a fanio ba manumanumu.”

Jesus na ware, “Na udedii fei ne'ia ba: ‘Losuinaa mei Fasu, mei Haidaniaa hamu'ou ma hia ua hamonei nenegia.’”

Mei hani'u na noduginaa hia Jerusalem ma fa'ufalarainia pafoo fei sidesidee fei humuu mei Haidaa. Ma na ware, “Nabaa yoi Na'uu mei Haidaa, fapasilao yeni, 10 uaa na udedii fei ne'ia:

“‘Iwe warenaa a'a ei alo'alona ba yoi,
roneimina oma'afarawaninio;
11 ma rowe usumaio,
ba lomi o'aa bi'a'ainaa pinemu a'a ei mugoo.’”
12 Jesus na ware, “Na ne'idii: ‘Apuna maniaa mei Fasu, mei Haidaniaa hamu'odu.’”

13 Mei hani'u, i pedudigaa ei maniana, na di'ininia ba i opanidinaa nefarani.

Jesus na Fa'asi'anaa fei Bigi'ana Yei Galilee

(Matthew 4:12-17; Mark 1:14, 15)

14 Jesus na hadiwe'inaa Galilee a'a fei faufau fei Spiriti ma fei u'ugana namina talaipedunaa minaa fei gufu. 15 Ina feferoi i laloo ei synagogue ro'ou ma minaa ro'ou, rona uduginia.

Rona Ofadugaa Jesus Yei Nazareth

(Matthew 13:53-58; Mark 6:1-6)

16 Ina dinaa Nazareth, fawelei i giperai wagina ma laloo fei Sabbath na wadu'ainaa fei synagogue, ale'ei maumauna ma na ufalarai ba i igo'igo. 17 Hemea na fania fei ne'iaa mei mamama'a Isaiah ale'ei maumau fei holobenaa ma na fama'alaia ma labagipa'aa feni ne'ia feni:

18 “Fei Spiritii mei Fasu na oa pafou,
uaa ina ipia i pafoo tabau
ba unei u'ugaa fei rawani'a warea a'a ei lomi rona pa'i.
Ina aloamiau ba nei wareia ba ei bobo'aia, ronei ala,
ei pudawerai, ronei fanunupa'i,
ei rona gutafafelo, ronei asi'aa
19 ma unei wareia ba fei au ba mei Fasu i farawaninaa ei rama'a.”
20 I weloidinaa fei ale'ei holobenaa, na fanihadiwe'inia a'a mei bigibigi'a ma guta. Minaa ei rama'a laloo fei synagogue, rona fanunufa'u'uia 21 ma ina'aa warenaa a'a ro'odu, “Wagieni fei ne'ia na pa'aa nomai eni hamo'ei guainau fi igoia.”

22 Minaa ro'ou, rona u'ufarawaninia ma hawainaa poaa ro'ou a'a ei rawani'a wareana. Rona i'igai, “Anaa simeni, meni na'uu Joseph?”

23 Jesus na warefanaa ro'ou, “Una aidadii ba hamowe wareaa feni proverb a'au: ‘Mena lo'otaa, farawaninaa ana yoi! Bigi'ia yeni gufumu ei guaiaa hai'ou ba ona bigi'ia yei Capernaum.’”

24 Ina warelao, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba lomi ro'aa taufa'ugaa hemea mamama'a ana a'a fei gufuna. 25 Apa'aa warefanaa hamu'ou ba na pa'i watauda pifine ma'esuabea yeni Israel a'a fei au Elijah, fei lomi na pa'i maunu laloo oduai ma hesuwi igisimasi ma namina moubiabia laloo minaa ei gufu. 26 Ma lomi na alonaa Elijah a'a ro'ou, ma'uaa hemea pifine ma'esuabea yei Zarephath fawelei Sidon. 27 Ma na pa'i watauda na watawatai unuu ro'odu
4:27 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
yei Israel a'a fei au Elisha mei mamama'a, ma'uaa lomi hemea ro'ou na fafa'arai ununa—unaiaa Naaman mei Syria.”

28 Minaa ei rama'a laloo fei synagogue, ronamina siba ei ro'aa guainaa fei. 29 Rona asi'aa ma tetefa'asi'ania a'a fei gufu fei ba ro'aa siminia pu, rona nodugia dinaa pafoo fei maugeni, fei na pa'idii humu pafona. 30 Ma'uaa ina talai'ualao tapuu ro'ou ma aunu.

Jesus na Fawala'anaa fei Spiriti Hafelo

(Mark 1:21-28)

31 Ina upu'aunulao yei Capernaum, hepalo gufu yei Galilee ma laloo fei Sabbath fipowe feroinaa ei rama'a. 32 Ma rona hawainaa poaa ro'ou a'a fei feferoiana, uaa fei u'ugana na pa'i faufauna.

33 Laloo fei synagogue na pa'i hemea na wadu'ia pigea, hepalo spiriti hafelo.
4:33 Warea Greekspiriti loloaa; v. 36 anaa
Namina aimemewai,
34 “Haa! Tamanu nunumiamu a'a hai'ou, Jesus, mena Nazareth? Eni o nomai ba o fo'afama'eaa hai'odu? Una aida ba yoi mei Apunaiaa mei Haidaa!”

35 Jesus na warefawe'i, “Babanini! Wala'amai a'ana!” Ma fei pigea na hubifapasia i ma'aa minaa ro'ou ma wala'amai a'ana ma lomi na fafeloaa ununa.

36 Minaa ei rama'a, ronamina hawainaa poaa ro'ou ma fiwarewarei, “Tamanu eni feferoi eni? Fininaa forafora ma faufau ina warenaa a'a ei spiriti hafelo ma rona wala'amai!” 37 Ma fei u'ugana namina talaipedunaa ei gufu yei.

Jesus na Farawaninaa Watauda

(Matthew 8:14-17; Mark 1:29-34)

38 Jesus na di'ininaa fei synagogue ma dinaa humuu Simon. Ma mei inaa haroo Simon namina babaifafelo ununa ma rona i'iginaa Jesus ba nei hadumia. 39 Si'ei, ina fabalonaa a'ana ma warefawe'i a'a fei funua ma na pedu funuana. Ina asi'aa ma hasufani hanaa ro'ou.

40 Fi lolo fei halo, minaa ei na pa'i watauda mau funua, hefi'a rona dugamiaa ro'ou a'a Jesus ma ina augaa panina pafoo hememea ro'ou ma fapedugaa funuaa ro'odu. 41 Ma ei pigea, rona wala'aa a'a watauda ma memewai ba, “Yoi, Na'uu mei Haidaa!” Ma'uaa ina hota'aa ro'ou ma apunainaa ro'ou ba ronei'aa wareware, uaa rona aida ba hia, mei Christ.
4:41 O,Messiah


Jesus na U'u Laloo ei Synagogue

(Mark 1:35-39)

42 I ba'a fei panii fei arewaa Jesus na dinaa fawelei abaa wawawau rama'a. Ei rama'a roimina lalabaginia ma ro'aa bapa'ia, rona ware ba inei'aa di'ininaa ro'ou. 43 Ma'uaa ina ware, “A'a hefi'adiai gufu unei u'ugaa fei rawani'a wareaa fei haparaiaa mei Haidaa, uaa sifeni feni pa'afina i aloagiau.” 44 Ma ina u'u'u laloo ei synagogue Judea.
4:44 O,laloo fei gufuu ei Jew; Hefi'a ne'ia baGalilee


Copyright information for `WUV