Luke 5

Ei Rawarawa Otalai Nenera

(Matthew 4:18-22; Mark 1:16-20)

Heai arewaa, na u adii fei ranuu Gennesaret
5:1 fei Agii Galilee
ma ronamina hoaninia ei rama'a ba ro'aa guainaa ei wareaa mei Haidaa.
Ina fanunupa'aa guapaloei wa didipisii dii augaa ei dia'agi, ei roi fesuaa ei lepoo ro'ou. Ina hugi a'a hepalo wa, fei waa Simon ma i'iginia ba nei faraualao ma'ida a'a fei didipisii. Ma na gutaferoimai pafoo wa a'a ei rama'a.

I pedudii wareana, na warenaa a'a Simon, “Suanaa fawelei na walalo ma siminaa ei lepoo hamu'ou ba o'aa udii nia.”

Simon na ware, “Mena Fasu, hai'ounamina bigifawe'i fei poi ma lomi hepalo, ma'uaa, hamatee ona ware ale'ei, nadii, a siminaa ei lepo.”

Ro'aa bigi'ia ale'ei, rona udiaa watauda nia ma na'aa i wara'a ei lepoo ro'ou. Ma rona alofamai ei tafii ro'ou a'a hepalodiai wa ba ronei nomai mi hadumaa ro'odu ma rona nomai ma guapaloei wa namina pepesufafelo, anaa ro'aa lolo.

I fanunuaa fei, Simon Peter na fapasi i ma'aa Jesus. Ma na ware, “Aunufaraua a'au mena Fasu; yau pa'aa hafelo'a rama'a!” Uaa hia mawe ei maroana na nanawala pudaa ro'ou a'a ei udiaa ro'ou nia. 10 Ma ana na nanawala pudaa James ma John, laguei na'uu Zebedee, laguei rarafii Simon.

Ma Jesus na warenaa a'a Simon, “Apuna ma'au. E'eni opowe udilao rama'a.”
11 Si'ei, rona rapi'aunaa piye ei waa ro'ou, di'ininaa minaa ei manumanuu ro'ou ma nenegia.

Mei na Watawatai

(Matthew 8:1-4; Mark 1:40-45)

12 I guta a'a hepalo gufu Jesus, hemea watawatai
5:12 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
na nomai. I fanunupa'aa Jesus, na fapasi'o'o'uinaa pu ma ware, “Mena Fasu nabaa o nunuminia, fafafa'arainau.”

13 Jesus na roainaa panina ma idoia. Ina ware, “Una nunuminia. Fafa'arai!” Ana ei, na mafo ei watawatana.

14 Ma Jesus na warefawe'i a'ana, “Onei'aa warefanaa nemea, ma'uaa wi famaua a'a mei bauaniaa humuu mei Haidaa ma fanaa tamanu Moses na ware ba onei fani nabaa na mafo unumu, ale'ei fama'ama'amu a'a ro'ou ba ona rawani.”

15 Ma'uaa fei u'ugana namina talaidiai. Si'ei, ei gupuu rama'a, rona nomai ba ro'aa guainia ma ba nei fapedugaa funuaa ro'ou. 16 Ma'uaa ina'o aununaa yei fawelei lomi rama'a ba i lafulafu.

Jesus na Fawanewaneaa mei na Ma'e Ununa

(Matthew 9:1-8; Mark 2:1-12)

17 Heai arewaa ei fi feferoi, rona gutaguainia ei Pharisee ma ei feroiaa law, ei noramiaa ro'ou a'a minaa ei gufu i Galilee ma hefi'a noramiaa ro'ou, Judea ma Jerusalem. Ma fei faufau mei Fasu na ude i a'ana ba i fapedugaa ei funua. 18 Na pa'i hemea na ma'e ununa. Hefi'a wawane, rona notabeiamai pafoo fei hafenaa ununa ba ro'aa wadu'ainaa fei humu ma fahainopia i ma'aa Jesus. 19 Si'ei ba namina watauda ei rama'a, lomi rona labagipa'i talaa ro'ou. Rona tafane'uanaa pupuaa fei humu ma fa'asisiarai pu pafoo fei hafena ununa i dupuaa ei rama'a, i ma'aa Jesus.

20 Jesus, i fanunupa'ia ba rona narafawe'i, na ware ba, “Otafi, ena hafelo'amu na futo.”

21 Ei Pharisee ma ei feroiaa law, rona naranara ale'ei ba, “Hia hini ba i warefafeloaa mei Haidaa? Hinidiai ba i futoaa ei hafelo'a? Mei Haidaa ua.”

22 Jesus na apa'idigaa ei naranaraa ro'ou ma na i'igai, “Tani hamu'ou nara ale'ei laloo iaa hamu'odu? 23 Tamanu na maduta—fei wareau ba: ‘Ena hafelo'amu na futo,’ o ‘Asi'aa ma talai’? 24 Ma'uaa ba hamonei aida ba mei Na'uu Rama'a na pa'i forafora yeni malagufu ba i futoaa ei hafelo'a. . .” Ina ware a'a mei na ma'e ununa, “A warenawii a'amu, asi'aa, tonaa fei hafena unumu ma dinaa gufumu.” 25 Ana ei ua, ina ufalarai i ma'aa ro'ou, tonaa fei hafena ununa, fei na hainona ma dinaa gufuna ma uduginaa mei Haidaa. 26 Namina nanawala pudaa minaa ei rama'a ma rona uduginaa mei Haidaa. Minaa ro'ou na ma'aiaa fei ma fiwarewarei, “O'ouna fanunuaa hefi'a manumanu na fananawalaiaa pudaa o'ou wagieni.”

Na Dugaa Levi

(Matthew 9:9-13; Mark 2:13-17)

27 Nenee fei, Jesus na asi'anaa ano ma fanunupa'aa hemea otonaa mugoo po'ii gavaman, harana Levi, na guta a'a fei palena toto mugoo po'i. Jesus na warenaa a'ana, “Nenerau.” 28 Levi na asi'adi'ininaa minaa ei manumanu ma nenegia.

29 I a'a fei humuna, Levi na bigi'aa hepalo baua hananaa a'a Jesus ma hepalo baua gupuu otonaa mugoo po'ii gavaman ma hefi'adiai, rona hananafipui a'a lagua. 30 Ma'uaa ei Pharisee mawe ei feroiaa law, ei ana maroaa ei Pharisee, rona ware watauda a'a ei otalai nenerana, “Tani hamu'ou hanana ma hunufipui a'a ei otonaa mugoo po'ii gavaman ma ei hafelo'a rama'a?”

31 Jesus na warefanaa ro'ou, “Abaa ei rona rawani ba ronei pa'i hemea lo'otaa, ma'uaa ei rona funu. 32 Pa'afii fei noramiau, abaa a lala'aa ei rona wanewane, ma'uaa ei hafelo'a ba ronei filoginaa naranaraa ro'ou.”

Rona Haninaa Jesus wagii fei Fabaoa

(Matthew 9:14-17; Mark 2:18-22)

33 Rona warenaa a'ana, “Ei otalai neneraa John, rona'aida fabao ma lafulafu ma ei otalai neneraa ei Pharisee anaa, ma'uaa ei maroamu rona hanana ma hunu ua.

34 Jesus na ware, “Hamona nunuminia ba ei tafii mei wawane lalaia, ronei fabao ei roi gutafipui a'ana? 35 Ma'uaa iwe nomai fei au ba mei wawane lalaia, rowe rapunodugia a'a ro'ou ma laloo ei arewaa ei, rowe fabao.”

36 Ina u'ufanaa ro'odu feni warea hanunu: “Lomi nemea ba i tonaa fei maninii manufau lawalawa ma tawi'ia a'a fei watanai lawalawa. Nabaa i bigi'ia ale'ei, i fawara'a'apoinaa fei manufau lawalawa ma fei manufau maninii lawalawa lomi i fipupuduinaa fei watanai. 37 Ma lomi nemea i ipiaa fei manufau wine laloo fei watanai pe'ii wine, fei bigi'aa ro'ou hudii manulelele. Nabaa i bigi'ia ale'ei, fei manufau wine, i fawara'aiaa fei pe'i ma fei wine i wigii ma fei watanai pe'ii wine i hafelo. 38 Agia, ei manufau wine, ronei ipinaa fei manufau pe'i. 39 Ma lomi hemea na hunudigaa fei watanai wine i nunuminaa fei manufau wine, uaa na ware ale'ei, ‘Fei watanai na muainaa fei manufau.’”

Copyright information for `WUV