Luke 6

Mei Fasuu fei Sabbath

(Matthew 12:1-8; Mark 2:23-28)

Heai Sabbath Jesus fi talailao pe'ii ei lau guana ma ei otalai nenerana, rona hufu'aa hefi'a holoo guana ma fudosinia panii ro'ou ma hanaiaa ei lau. Hefi'a Pharisee, rona i'igai, “Tani hamu'ou bigi'aa fei na barafeaa fei law laloo fei Sabbath?”

Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Ana hamona'u igoia tamanu na bigi'ia David ma ei tafina, ei ro'aa bao? Ina wadu'ainaa fei humuu mei Haidaa, tonaa fei faraa pidaua na apunai ma hanaia. Ma'uaa fei law na ware ba unaiaa mei bauaniaa humuu mei Haidaa, i hanaia. Ma ana na fanaa hefi'a a'a ei tafina.” Ma Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Mei Na'uu Rama'a, hia Fasuu fei Sabbath.”

Mei i Ma'e Hepapa Panina

(Matthew 12:9-14; Mark 3:1-6)

Ma a'a hepalodiai Sabbath, ina wadu'ainaa fei synagogue ma fi feroi ma hemea yei, fei panina ma'au na ma'e. Ei Pharisee mawe ei feroiaa law, ro'ei labarai tala ba ro ware ba Jesus na bigifatata. Si'ei, rona pupudainia ba i farawaninia laloo fei Sabbath. Ma'uaa Jesus na apa'idigaa ei naranaraa ro'ou ma na warenaa a'a mei na ma'e panina, “Asi'aa ma mi ufalarai i ma'aa ro'odu.” Si'ei, ina asi'aa ma na ufalarai yei.

Ma Jesus na warenaa a'a ro'ou, “A i'iginaa hamu'ou, afaia na neneraa fei law laloo fei Sabbath: fei ba onei bigifarawani, o ba onei bigifafelo, fei ba onei fani harenua, o ba onei fo'afama'e?”

10 Ina fanununaa a'a minaa ro'odu ma warenaa a'a mei rama'a mei, “Roainalao fei panimu.” Ina bigi'ia ma fei panina namina rawani. 11 Ma'uaa ronamina sibafafelo ma fiwarewarei ba ro'aa bigi'aa tamanu a'a Jesus.

Ei Hefua ma Helagui Apostle

(Matthew 10:1-4; Mark 3:13-19)

12 Wagii ei arewaa ei, Jesus na aununaa papaa hepalo maugeni ba i lafulafu ma na guta yei fei poi fi lafulafunaa a'a mei Haidaa. 13 I ba'amai fei arewaa, na harofamii ei otalai nenerana ma rafeinaa hefua ma helagui ba apostle: 14 Simon (mei ina roronia ba Peter), mei lofuna Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, 15 Matthew, Thomas, James mei na'uu Alphaeus, Simon mei rona roroinia ba mei Zealot (mei na haguaa gufuna), 16 Judas mei na'uu James mawe Judas Iscariot—mei na aloia.

Na Feroi ma Fapedugaa ei Funua

(Matthew 4:23-25)

17 Ina upunogiaa ro'ou ma ufalarai pafoo fei mare'aa malagufu. Hepalo baua gupuu otalai nenerana, ro'ou yei mawe watauda pa'aniaa rama'a, noramiaa ro'ou, Judea, Jerusalem ma ei gufu piye na rafi'inaa Tyre ma Sidon. 18 Rona nomai ba ro'aa guainia ma ba inei fapedugaa funuaa ro'ou. Ma ina fawanewaneaa ei na wadu'aa ro'ou ei spiriti hafelo
6:18 Warea Greekspiriti loloaa
19 ma minaa ei rama'a ba ro'aa idoia, uaa na pa'i faufau i a'ana. Ma ina fapedugaa funuaa minaa ro'ou.

Ei Hawegia ma ei Faloloa'ia

(Matthew 5:1-12)

20 I fanununaa a'a ei otalai nenerana, na ware:

“I pa'i hawegiaa hamu'ou ena lomi mugoo po'i,
uaa hamowe oa wagii fei haparaiaa mei Haidaa.
21 I pa'i hawegiaa hamu'ou ena hamona bao e'eni,
uaa hamowe magu.
I pa'i hawegiaa hamu'ou ena hamona ai'ai e'eni,
uaa hamowe fafadi.
22 I pa'i hawegiaa hamu'ou ena rona bidi unuu ro'ou a'a hamu'ou,
ofadugaa hamu'ou, warefafeloaa hamu'ou
ma fafeloaa haraa hamu'ou ba hamona hafelo
uaa mei Na'uu Rama'a.
23 “A'a fei arewaa fei, hamoneimina ni'eni'e ma palapala uaa na bauana fei pono'aa hamu'ou yei gufu pafea. Hamatee ana ale'ei bigi'aa ei amaa ro'ou a'a ei mamama'a.

24 “Ma'uaa hamo'aa pa'aa fagiana hamu'ou ena na pa'i mugoo po'i,
uaa hamona todigaa fei rawani'a gutanaa hamu'odu.
25 Hamo'aa pa'aa fagiana hamu'ou ena na magu e'eni,
uaa hamowe bao.
Hamo'aa pa'aa fagiana hamu'ou ena na fafadi e'eni,
uaa hamowe gutafaloloa'i ma ai'ai.
26 Hamo'aa pa'aa fagiana hamu'ou ena na warefarawaninaa hamu'ou minaa ei rama'a,
uaa ana ale'ei bigi'aa ei amaa ro'ou a'a ei mamama'a sifisifi.

Haguaa ena na Bidibidi Unuu Ro'ou a'a Hamu'ou

(Matthew 5:38-48; 7:12a)

27 “Ma'uaa a warefanaa hamu'ou ena hamofi guainau: Haguaa ena na bidibidi unuu ro'ou a'a hamu'ou, farawani a'a ena rona siba a'a hamu'ou, 28 haweginaa ena rona umuaa hamu'ou ma lafulafunaa ena rona fafeloaa hamu'ou. 29 Nabaa nemea na laparaa afuu hamu'ou, fania pepei anaa. Nabaa nemea na topa'ainaa hawaa uguu hamu'ou, fania fei susu anaa. 30 Fani a'a minaa ei rona i'iginaa hamu'ou ma hini i tonaa manumanuu hamu'ou, apuna i'igihadiwe'inia. 31 Tamanu nunumiaa hamu'ou ba ronei bigi'ia a'a hamu'ou, bigi'ia ana ale'ei a'a ro'ou.

32 “Nabaa hamo'aa haguaa ei rona haguaa hamu'ou, tamanu rawani'ana fei a'a hamu'ou? Ena hafelo'a ana rona haguaa ei rona haguaa ro'ou. 33 Ma nabaa hamo'aa farawani a'a ei rona farawani a'a hamu'ou, tamanu rawani'ana fei a'a hamu'ou? Ei hafelo'a ana rona bigi'ia ale'ei. 34 Ma nabaa hamo'aa fani a'a hefi'a, ei hamona nara ba ronei hodi'ia, tamanu rawani'ana fei a'a hamu'ou? Ei hafelo'a ana rona fani a'a hefi'adiai hafelo'a ma rona nara ba hefi'adiai, ronei hodipedugia. 35 Ma'uaa hamonei haguaa ena na bidibidi unuu ro'ou a'a hamu'ou, hamonei farawani ma fani a'a ro'ou ma ronei'aa hodi'ia. Ma nabaa ale'ei, fei pono'aa hamu'ou imina bauanai ma hamowe oanaa na'uu mei Pafeai, uaa ina farawani a'a ei rona hafelo mawe ei lomi na ware ‘ta’ wagii fei rawani'ana. 36 Hamonei faloloa'inaa ro'ou, ana ale'ei na faloloa'inaa hamu'ou mei Amaa hamu'ou.

Fei Naranara ba Nemeadiai na Tata

(Matthew 7:1-5)

37 “Apuna nara ba na tata nemea. Ma nabaa hamona nara ale'ei, ro'aa nara ba hamona tata. Apuna ware ba nemeadiai na tata ma nei to fagianaa. Ma nabaa ale'ei, ana hamo'aa to fagianaa wagii ei tataa hamu'ou. Futoaa ei tataa nemeadiai; nabaa ale'ei, ana i futoaa ei tataa hamu'ou mei Haidaa. 38 Fani ma hamowe pa'idiai. Hamo'aa todiai manumanu i pafoinaa fei fanaa hamu'ou. Hamowe to ana ale'ei puduu fanaa hamu'ou.”

39 Ma ana ina u'ufanaa ro'ou feni warea hanunu: “Hemei pudawerai, ana i taupa'aa hemeadiai pudawerai? Naraa hamu'ou ba lomi lagu'aa pasinaa laloo huapu? 40 Mei i to feferoiana, lomi i muainaa mei feroiana, ma'uaa, nabaa i fapedugaa fei feferoiana, hia ale'ei mei feroiana.

41 “Tani omina labaginaa memee pudaa mei lofumu ma lomi ona apa'ia ba na pa'i hewagu haihai pudamu? 42 Tani o ware a'a mei lofumu ba, ‘Olofu, ya a do'o siminaa fei memee pudamu,’ ma lomi ona fanunupa'aa fei hewagu haihai pudamu? Yoi pa'aa ware'oni. Oneido'o siminaa fei hewagu haihai pudamu. Ma opowe fanunufarawani ba o'aa siminaa fei memee pudaa mei lofumu.

Hepalo Haihai ma ei Fuana

(Matthew 7:16-20; 12:33-35)

43 “Lomi hepalo rawani'a haihai ba i hafelo fuana ma ana lomi hepalo hafelo'a haihai ba i rawani fuana. 44 Hepapalo haihai, o'ou apa'ia a'a ei fuana. Ei rama'a, lomi ro'aa hufu'aa ei fuaa ha'oloo a'a fei haihai na hogia, o ei fuaa nasi a'a fei haihai na hogia. 45 Mei rawani'a i falele'anamii ei rawani'a bigi'ana a'a fei rawani'a naranarana. Ma mei hafelo'a i falele'anamii ei hafelo'a bigi'ana a'a fei hafelo'a naranarana. Uaa tamanu noranamai laloo iana, i lele'aa umuna.

Mei Fadufadua na Pa'i Apa'a ma mei Lomi

(Matthew 7:24-27)

46 “Tani o harofau ba ‘Mena Fasu, mena Fasu,’ ma lomi ona bigi'aa ei wareau? 47 A ware fama'aio batanai maumau mei na nomai a'au ma guainaa wareau ma bigi'ia. 48 Hia ale'ei hemea fadufaduaa humu, hemea na agifawalalonaa pu ei u pafoo na'a. Ma nawe nomai fei baua mamaua ma hapunai'onaa fei humuna, ma'uaa lomi na nueipa'ia, uaa na fadufawe'ia. 49 Ma'uaa mei na guainaa wareau ma lomi na bigi'ia, hia ale'ei mei na fa'ugaa ei u humuna pafoo piye, lomi na'a harona. I nomai fei baua mamaua, na nueinaa fei humuna ma na pasi wata'o'o.”

Copyright information for `WUV