Luke 7

Fei Narafawe'iaa mei Centurion

(Matthew 8:5-13)

I pedu minaa ei u'ugaa Jesus a'a ei rama'a, na wadu'ainaa Capernaum. Na pa'i hemea na funu ma anaa i ma'e. Hia nafii mei centurion, hemea na ha'einia mei pidauana. Mei centurion na guainaa fei u'ugaa Jesus ma na aloaa hefi'a bauaniaa ei Jew a'ana ba ronei i'iginia ba nei nomai ma fapedugaa funuaa mei nafina. Ro'aa dinaa a'a Jesus, rona warefa'ai'ai a'ana. “Na rawani ba o bigi'ia a'a meni rama'a meni, uaa ina haguaa gufuu o'odu ma fa'ufalarainaa fei synagogue o'ou.” Si'ei, Jesus na aunuhugiaa ro'ou.

I rafi'idiginaa fei humu, mei centurion na aloaa hefi'a tafina a'ana ma rona wareaa ei wareana ba: “Mena Fasu, apuna naranara watauda ba o wadu'ainaa humuu, uaa yau hafelo'a rama'a.
Sifei, fei pa'afina ba lomi na nunumai ba a nomai a'amu. Ma'uaa ware ua ma i pedu funuaa mei nafiu. Uaa yau hemea na bigi haroo hemea na bauanadiai ma ana na pa'i hefi'a fo'aa rona bigi harou. A warenaa a'a mei, ‘Aunu,’ ma i aunu ma hemeadiai ba, ‘Nomai,’ ma i nomai. A warenaa a'a hemea nafiu, ‘Bigi'aa feni,’ ma i bigi'ia.”

I guainaa fei Jesus, na ba'arofo a'ana ma momo'inaa a'a ei rona nenegia ma ware, “Apa'aa warefanaa hamu'ou ba lomi na fanunupa'aa hemea na pa'i narafawe'iana ale'ei ma ana lomi na fanunupa'ia ale'ei a'a ei Israel.” 10 Ma ei talaitonaa warea, ronawe hadiwe'idinaa fei humu ma fanunupa'ia ba na pedu funuaa mei nafi.

Jesus na Fa'asi'anaa mei Na'uu mei Pifine Ma'esuabea

11 Nenee ei ma ataa madii, Jesus fipui a'a ei otalai nenerana ma fei baua gupuu rama'a, rona dinaa hepalo gufu, harana Nain. 12 Anaa i rafi'inaa fei poaa fanefanee fei gufu, hefi'a rona tabenaa ano hemea baduu wawane ma'ea, na'uu hemea pifine ma'esuabea. Ma fei baua gupuu rama'aa fei gufu, ana ro'ou i a'a mei pifine. 13 I fanunupa'ia mei Fasu, na faloloa'inia ma warenaa a'ana, “Apuna ai'ai.”

14 Ina aunulao ma idoaa fei bao ma'ea. Ma ei ro'aa poro'ia, rona ufamadumu. Ina ware, “Mena baubara, a warenaa a'amu, asi'aa!” 15 Mei ma'ea na asi'aguta ma wareware. Ma Jesus na duginaa hia a'a inana.

16 Minaa ro'ou, ronamina ma'au ma uduginaa mei Haidaa ma ware, “Hemea baua mamama'a na fa'arewa a'a o'odu. Mei Haidaa na nomai ba i hadumaa ei gufuna.” 17 Fei u'ugaa Jesus fei, namina talaipedunaa ei gufu i Judea
7:17 O,talaipedunaa fei gufuu ei Jew
mawe minaa ei gufu i sugatata'aia.

Jesus ma John mei Pudugufaia

(Matthew 11:2-19)

18 Ei otalai neneraa John, rona u'ufania eni manumanu eni. Ina harofamiaa helagui 19 ma alonaa lagua a'a mei Fasu ba lagunei i'iginia ale'ei, “Yoi hemei ba i nomai, o hai'ounei do'o oma'aa nemeadiai?”

20 Lagu'aa dinaloo a'a Jesus, laguna ware, “John, mei pudugufaia na aloamiaa haigua ba haigunei i'iginio, ‘Yoi hemei ba i nomai, o hai'ounei do'o oma'aa nemeadiai?’”

21 A'a fei au fei, Jesus na farawaninaa watauda na mala'u'u unuu ro'ou, ei funuaa, ei na wadu'aa ro'ou spiriti hafelo ma ei pudawerai. 22 Si'ei, ina warenaa a'a laguei talaitonaa warea, “Hadiwe'ai ma u'ufanaa John ei fanunuguaiaa hamugua: ba ei pudawerai nawe fafanunu, ei afetoo nawe talai, ei watawatai
7:22 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
nawe mafo, ei lotoo adia nawe guaipa'i, ei ma'ea na asi'aa ma ei lo'e mugoo po'i, rona guainaa fei rawani'a warea.
23 Baua ni'eni'ea a'a mei lomi na pasipa'ai uaa yau.”

24 Lagu'aa didii laguei talaitonaa wareaa John, Jesus nawe u'ugaa John a'a fei gupuu rama'a: “Ei hamona dinaa fawelei lomi haihai o guana, ba hamoree ma'a fei guana, fei na gugufainia fei lalarena? 25 Nabaa abaa sifei, pa'aa tamanu fei hamo'aree ma'aia—hemea na maurawani hawerana? Lomi. Ena rama'a na maurawani haweraa ro'ou, ei na pa'ipedu manumanu, rona guta laloo ei baua humuu hapara. 26 Ma'uaa hamona aunu ba hamo'aa ma'a tamanu? Hemea mamama'a? Hi'i, ma'uaa a warefanaa hamu'ou ba hia, abaa mamama'a ua. 27 Simei, mei rona u'ugia laloo ei ne'ia:

“‘Guainau! A we aloamai mei talaitonaa wareau ma'amu,
mei i ra'afanaa fei talamu.’
28 A warefanaa hamu'odu ba lomi hemea dupuaa ei waniniaa ei pifine i muainaa John; ma'uaa mei pa'aa lomi harana haroo fei haparaiaa mei Haidaa i muainia.”

29 (Minaa ei rama'a ma ei otonaa mugoo po'ii gavaman anaa, ro'aa guainaa ei wareaa Jesus, ronawe ware ba fei talaa mei Haidaa na wanewane, uaa rona pudugufai a'a John. 30 Ma'uaa ei Pharisee ma ei rona pa'i apa'aa ro'ou a'a fei law, rona ofadugaa fei bigi'a, fei na fanaa ro'odu mei Haidaa, uaa lomi rona pudugufai a'a John.)

31 “Yau, a hawawaginaa eni rama'aa feni au feni a'a tamanu? Batanai maumau ro'ou? 32 Ro'ou ale'ei ei baduu na guta yei humuu alo'alo ma fiharoharofii:

“‘Hai'ouna hafugaa fei ha'ifa
ma lomi hamona palapala;
hai'ouna laugaa hepalo laugaa ma'ea,
ma'uaa lomi hamona ai'ai.’
33 Uaa, John, mei pudugufaia lomi na nohanamai faraa pidaua ma hunu wine ma hamona ware, ‘Na wadu'ia pigea.’ 34 Ma Mei Na'uu Rama'a na nohanamai ma hunu ma hamona ware, ‘Hia pugua ma na hunu poapoai; hia tafii ei otonaa mugoo po'ii gavaman mawe “ei hafelo'a”.’ 35 Ma'uaa ei rona biginaa fei apa'aa mei Haidaa, rona fa'arewaia ba na wanewane.”

Mei Hafelo'a Pifine na Ipinaa Jesus fei Dufaa Pao.

36 Ma hemea Pharisee na i'iginaa Jesus ba nei hananafipui a'ana. Si'ei, na dinaa humuu mei Pharisee ma gutafapalagi ditataa fei tawa. 37 Na pa'i hemea pifine na hafelo bigi'ana a'a fei gufu fei. Ma i guainia ba Jesus i hanana humuu mei Pharisee, ina tonamai hepalo pusu'oro pe'i dufaa pao 38 ma ei fi uwawasusu mugina na farorofanaa pinena fei ranuu pudana. Ma nawe huguaa pinena a'a fei loaa tabana. Na hatofaa pinena ma ipiaa fei dufaa pao pafoo pinena.

39 I fanunuia mei Pharisee, mei na fagutanaa Jesus, na bababau'u naranarana, “Nabaa meni rama'a meni, hia mamama'a, i apa'idigia hini i idoia ma hia pifine bata—ba hafelo'a pifine.”

40 Jesus na warenaa a'ana, “Simon, na pa'i wareau a'amu.”

Ma na ware, “Nadii, warefanau, mena feroia.”

41 “Helagui rama'a, laguna to mugoo po'i a'a hemea na'o fani mugoo po'i. Hemea lagua na tonaa haipani pu'u denarius
7:41 denarius—hepalo mugoo po'i, hawii pono'aa bigi'aa heai arewaa.
a'ana ma hemea lagua na tonaa haipani pa'ania.
42 Minaa lagua, lomi na hodipa'ia, si'ei na fama'e'uaiaa ei tonaa lagua. Amaia lagua na bauana haguana a'a mei i fani mugoo po'i?”

43 Simon na ware, “Narau ba mei i to watauda mugoo po'i ma na fama'e'uaiaa ei tonana mei na fani.”

Jesus na ware, “Ona narapa'ia.”

44 Si'ei, na momo'inaa a'a mei pifine ma warenaa a'a Simon, “Ona ma'aia meni pifine meni? Una wadu'aimai humumu ma lomi ona gufifani fesufesuu pineu, ma'uaa ina fesunaa pineu ranuu pudana ma hugunaa loaa tabana. 45 Lomi ona hatofaa pudau, ma'uaa, meni pifine meni, ana fi wadu'ai'uamai lomi na fafaa hatofaa pineu. 46 Lomi ona ipi pao tabau, ma'uaa, hia na ipinaa tabau fei dufaa pao. 47 Si'ei a warefanio, ena watauda hafelo'ana na futo, uaa na bauana fei haguana. Ma'uaa hini na futo ma'ida ua hafelo'ana, ana ma'ida ua haguana.”

48 Si'ei, Jesus na warenaa a'ana, “Ei hafelo'amu, na futo.”

49 Hefi'adiai rona guta yei, rona fiwarewarei, “Hia hini ba i futoaa ei hafelo'aa ei rama'a?”

50 Jesus na warenaa a'a mei pifine, “Fei narafawe'iamu na fatelaio; aunufa'a'a ua.”

Copyright information for `WUV