Luke 8

Ei Pifine na Talaihugiaa Jesus

Nenee fei, Jesus na tatalai a'a hepapalo gufu ma u'ugaa fei rawani'a wareaa fei haparaiaa mei Haidaa. Ei hefua ma helagui, ro'ou a'ana ma hefi'a pifine anaa, ei ina fawala'anaa ei spiriti hafelo a'a ro'ou ma fapedugaa funuaa ro'ou: Mary (hepalo harana Magdalene), mei na wala'aa oloromeai pigea a'ana; Joanna mei haroo Cuza mei oma'ama'aa humuu Herod; Susanna; ma wataudadiai. Eni pifine eni, rona hadumaa ro'ou ana a'a ei pa'aa manumanuu ro'ou.

Fei Warea Hanunuu mei Faroa

(Matthew 13:1-9; Mark 4:1-9)

Ro'aa figupuimai a'a Jesus ei rama'a noramiaa ro'ou a'a hepapalo gufu, ina u'ufanaa ro'ou feni warea hanunu: “Hemea diapodu na aunu ba i faroaa ei lau. I larosiminaa ei lau, hefi'a na pasi papaa tala ma rona talai'apuninia ma ei manufidufidu pafea, rona hanaia. Hefi'a na pasi pafoo ei mugoo ma i nusu, rona hole ua, uaa lomi ranu. Hefi'a lau na pasi dupuaa ei wowo'ii na hogia, rona nusufipui a'a ei wowo'ii, ei na fifigifama'eaa ro'ou. Ma'uaa hefi'a na pasi a'a fei rawani'a piye. Ma namina habefarawani ma ei fuaa ro'ou na ona'onaidiai ale'ei hefa pu'udiai a'a ei faroana lau.”

I waredigaa fei, na warefabauana, “Hini na pa'i adiana, nei guainia.”

Tani i Warehanunui Jesus

(Matthew 13:10-17; Mark 4:10-12)

Ei otalai nenerana na i'iginia fei hanuu fei warea hanunu. 10 Ina ware, “Fei apa'a wagii ei manumanu i ude'opa'ai a'a fei haparaiaa mei Haidaa, hamona todigia, ma'uaa, a'a hefi'a una warehanunuinia, ba,

“‘Rona fafanunu ma lomi ro'aa fanunupa'i;
rona guguai ma lomi ro'aa apa'ia.’

Ina Piguaa Hanuu fei Warea Hanunuu mei Faroa

(Matthew 13:18-23; Mark 4:13-20)

11 “Sifeni, feni hanuu feni warea hanunu: ei lau, ale'ei fei wareaa mei Haidaa. 12 Ei lau na pasi papaa tala, ale'ei ei rona guguai ma mei hani'u na nomai ma fufusiminaa fei wareaa mei Haidaa a'a ei naranaraa ro'ou ba ronei'aa narafawe'i ma lomi ro'aa tela. 13 Ei lau na pasi pafoo mugoo, ale'ei ei ronado'o ni'eni'e ei ro'aa guainia, ma'uaa, lomi na gugu waraa ro'ou. Ronado'o narafawe'i ma'ida, ma'uaa, i nomai fei au nueia, rona wata'adudu. 14 Ei lau na pasi dupuaa ei wowo'ii na hogia, ale'ei ei ronado'o guguai, ma'uaa, na fifigifatemuaa fei naranaraa ro'ou wagii eni manumanuu feni ano, ei mugoo po'i ma ei ro'oo feni ano, si'ei lomi rona habepa'i. 15 Ma'uaa ei lau na pasi a'a fei rawani'a piye ale'ei ei na pa'i rawani'a maumau ro'ou, ei rona guainaa fei warea, panarofia ma ufawe'i, si'ei rona fuaa.

Fei We'ai a'a fei Ude'udena

(Mark 4:21-25)

16 “Lomi hemea ba i fagu'aa fei we'ai ma opa'ainia haroo hepalo hagi, o augia haroo tawa, ma'uaa, i augia pafoo fei ude'udena ba ei rona wadu'ai, ronei fanunupa'i a'a fei we'ai. 17 Uaa lomi hepalo manumanu na ude'opa'ai ba i opa'ai'ualao. Ma ei manumanu rona opa'ainia iwe lelefo ma ude'are'are. 18 Si'ei, onei narama'aia ba batanai fei mau guguaiamu. Uaa hini na pa'i, iwe pa'i hefi'adiai; hini lomi na pa'i, tamanu fei ina nara ba na pa'i, iwe pa'ai a'ana.”

Ei Lofu ma mei Inaa Jesus

(Matthew 12:46-50; Mark 3:31-35)

19 Ei lofu ma mei inaa Jesus, rona nomai ba ro'aa ma'aia, ma'uaa lomi rona nitopa'ilao a'ana uaa fei gupuu rama'a. 20 Hemea na warefania, “Mei inamu ma ei lofumu, rona ufalarai ano ba ro'aa ma'a yoi.”

21 Ina ware, “Si'eni eni inau ma eni lofuu, eni rona guainaa fei wareaa mei Haidaa ma bigi'ia.”

Jesus na Famadinoaa fei Lama

(Matthew 8:23-27; Mark 4:35-41)

22 Heai arewaa, Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana, “O dii. O'adinaa fipepei adii fei ranu.” Si'ei, rona hugi a'a fei wa ma sua. 23 Ro'aa sualao, na ma'igu Jesus. Fei lalarena na asi'aa ma fei lama na tomesunaa laloo fei wa ma ronawemina fagiana.

24 Ei otalai nenerana, rona nolao ma funia. Rona ware, “Mena Fasu, mena Fasu. O'apa'aa wawau'u!”

Ina asi'aa ma warefawe'i a'a fei lalare ma fei agi; ina pedu towetana ma namina madino.
25 Ina i'iginaa ei otalai nenerana, “Hitani fei we'iaa naranaraa hamu'ou?”

A'a fei ma'auaa ro'ou ma fei nanawalaa pudaa ro'ou, rona fi'i'igii, “Rama'a bata meni? Te, namina warefawe'i a'a fei lalarena ma fei lama ma lagunamina guainaa wareana.”

Fei Wala'anaa ei Pigea a'a Hemea

(Matthew 8:28-34; Mark 5:1-20)

26 Rona tamanaa suwidei i Gerasene,
8:26 Hefi'a ne'ia baGadarenes; hefi'adiai baGergesenes; v. 37 anaa
opa'aloo fei ranu Galilee.
27 I wanomai Jesus, na nomai a'ana hemea rama'aa fei gufu, mei na wadu'ia pigea. Namina madimai fei guta'ala'alana ma lomi na u guta laloo humu, ma'uaa na guta a'a ei huapuu ei ma'ea. 28 I fanunupa'aa Jesus, ina aimemewai ma fapasi igoaa Jesus ma harofabauana, “Tamanu nunumiamu a'au Jesus mena Na'uu mei Haidaa, mei na Pafeai? U'amina i'iginio, onei'aa haperaraiau!” 29 Uaa Jesus na warefawe'i ba fei hafelo'a
8:29 Warea Greekloloaa
spiriti nei wala'aa a'a mei. Uaa, ina'aida panarofia. Ma rona'aida roro'inaa panina ma pinena a'a ei alatai ma hefi'a, rona oma'ama'aia, ma'uaa, inafane bimoro'aa ei alatai ma ei pigea na faponinaa hia fawelei lomi rama'a.

30 Jesus na i'iginia, “Hini haramu?”

Ina ware, “Legion,” uaa watauda pigea na wadu'ia.
31 Ma rona i'igai ma i'igaidiai ba nei'aa aloaa ro'ou a'a fei walaloa lomi ia'iana.

32 Hepalo baua gupuu moimoi roi hanana papaa fei maugeni. Ei pigea na i'igifawe'i a'a Jesus ba nei uga ba ro'aa wadu'aa ei moimoi ma ina ugainaa ro'ou. 33 Ro wala'amai a'a mei rama'a ei pigea, rona wadu'aa ei moimoi ma poni'upulao pepei na faro'ai adii fei ranu, rofonaa lalona ma wawa'uma'e.

34 Ro fanunuia ale'ei ei oma'ama'aa ei moimoi, rona ponibagua ma u'ugia yei a'a fei baua gufu mawe ei gufu sugatata'aia. 35 Ma ei rama'a na nolao ba ro'aa ma'a tamanu ina bigi'ia. Ro'aa nopa'aloo Jesus, rona fanunupa'aa mei na wala'aa ei pigea a'ana, na guta igoaa Jesus, na pa'i lawalawana ma fei naranarana na rawani ma rona ma'au. 36 Ei rona fanunupa'ia, rona u'ufanaa ei rama'aa gufu batanai i rawanidiai mei na wadu'ia pigea. 37 Ma minaa ei rama'a fawelei Gadara na i'iginaa Jesus ba nei fa'adi'ininaa ro'ou, uaa ronamina ma'aufafelo. Si'ei, ina hugi a'a fei wa ma sua'aunu.

38 Mei rama'a, mei na wala'aa ei pigea a'ana na i'iginia ba i nogia, ma'uaa Jesus na aloia ma ware, 39 “Hadiwe'inaa gufumu ma u'ugaa fei baua bigi'aa mei Haidaa a'amu.” Si'ei, na hadiwe'ai ma u'ufanaa minaa ei rama'aa gufu ei baua bigi'aa Jesus a'ana.

Mei Nanao Ma'ea ma Mei Pifine na Funu

(Matthew 9:18-26; Mark 5:21-43)

40 I hadiwe'imai Jesus, fei gupuu rama'a na taufa'ugia, uaa rona aida ba i nomai. 41 Ma hemea, harana Jairus, hemea bauaniaa fei synagogue na nomai ma fapasi igoaa Jesus ma i'igifawe'i a'ana ba nei nomai a'a fei humuna 42 uaa mei na'una, baduu pifine, ale'ei hefua ma heguai igisimasina, ifi ma'e.

Fi talailao Jesus, ei rama'a na fihoroi a'ana.
43 Ma na pa'i hemea pifine yei na tomesumesu namoo ununa ale'ei hefua ma heguai igisimasi,
8:43 Watauda ne'ia baigisimasi, ma na fapedugaa minaa ei mugoo po'ina a'a ei lo'otaa
ma'uaa lomi hemea ba i fapedupa'aa funuana.
44 Na aunumai mugina ma idoaa supuu fei hawaa uguna. Ma ana ei, na pedu fei tomesuaa fei namo.

45 Jesus na i'igai, “Hini na idoau?”

Minaa ro'ou, rona ware ba lomi ma nawe ware Peter, “Mena Fasu, ei rama'a rona fihoroi a'amu.”

46 Ma'uaa Jesus na ware, “Na pa'i hemea na idoau. Una aida ba na tonaa ma'ida faufau.”

47 Ma mei pifine nawe aida ba ro'aa apa'ia ba hia, si'ei na noma'aumai ma fapasi igoana. I pudaa minaa ei rama'a, na warefanaa ro'ou ba na pedu funuana ana ei i idoia. 48 Ma ina warenaa a'ana, “Mena na'uu, fei we'iaa naranaramu na farawaninio. Aunufa'a'a ua.”

49 Ana fi wareware ua Jesus, na nomai hemea noramiana humuu Jairus, mei bauaniaa fei synagogue. Ma na ware, “Mei na'umu na ma'e. Onei'aa fahaudinaa unuu mei feroia.”

50 I guainaa fei Jesus, na warenaa a'a Jairus, “Onei'aa ma'au, narafawe'i ua ma iwe mama'a.”

51 I nopa'aloo fei humuu Jairus, na ware ba lomi hemea i wadu'ai uniaa ro'ou Peter, John, James mawe laguei ama ma inaa mei baduu. 52 Ma a'a fei, minaa ei rama'a rona ai'ai ma wawasusu a'ana. Jesus na ware, “Hamonei'aa ai'ai. Lomi na ma'e. Na ma'igu ua.”

53 Rona fadinia uaa rona aida ba ina ma'e. 54 Ma'uaa ina tauaa panina ma ware, “Mena na'uu, asi'aa!” 55 Fei spiritina na hadiwe'imai ma ana ei, ina ufalarai. Ma Jesus na warenaa a'a ro'ou ba ronei fani hanaa mei baduu. 56 Ma mei amana ma inana namina nanawala pudaa lagua, ma'uaa ina warefawe'i a'a ro'ou ba ronei'aa u'ufanaa nemea tamanu na bigi'ia.

Copyright information for `WUV