Luke 9

Jesus na Aloaa Hefua ma Helagui

(Matthew 10:5-15; Mark 6:7-13)

I harofamiaa ei Hefua ma helagui Jesus, na fani faufau a'a ro'ou ma forafora ba ronei fawala'anaa ei pigea ma fapedugaa ei funua ma na aloaa ro'ou ba ronei u'ugaa fei haparaiaa mei Haidaa ma fapedugaa funuaa ei rama'a. Ina warenaa a'a ro'ou: “Hamonei'aa notoo manumanuu fei tatalaia—lo'e o, raba, du'ua, mugoo po'i, o pafua susu. Tamanu humu hamona wadu'ia, hamonei guta yena nopa'aloo fei ba hamona di'ininaa fei gufu. Nabaa lomi rona taufa'ugaa hamu'ou, hamonei foifoiaa piyee pinee hamu'ou ena hamona di'ininaa fena gufu fena, ale'ena hepalo manumanu i fama'aa ro'ou ba rowe tonaa aree ro'ou wagii fei dududua.” Si'ei, rona aunu ma dinaa hepapalo gufu ma u'ugaa fei rawani'a warea ma fapedugaa funuaa ei rama'a a'a ei gufu tadiwe'aia.

Herod na Hununumasuna

(Matthew 14:1-12; Mark 6:14-29)

Herod, mei haparaa obao gufu na guainaa minaa ei manumanu rona bigi'ia. Ma namina naranara watauda uaa hefi'a na ware ba John na asi'aa a'a fei ma'ea ma hefi'a na ware ba Elijah na fa'arewamai ma hefi'adiai na ware ba hemea ei mamama'a mina mina na asi'adiai. Ma'uaa Herod na ware, “Una morodigaa huaa John. Si'ei, pa'aa hini mei a guguainaa u'ugana?” Ma ba iree ma'aia.

Jesus na Faguaa Haipani Pufaba'a

(Matthew 14:13-21; Mark 6:30-44; John 6:1-14)

10 Ro'aa hadiwe'imai ei apostle, rona warefanaa Jesus tamanu rona bigi'ia. Si'ei na nodugaa ro'ou ma uniaa ro'ou, rona dinaa a'a fei gufu, harana Bethsaida. 11 Ma'uaa ro'aa no'apa'alao fei gupuu rama'a, rona nenegia. Ina taufa'ugaa ro'ou ma u'ufanaa ro'ou fei haparaiaa mei Haidaa ma fawanewaneaa ei funua.

12 I nofafilao, ei hefua ma helagui rona nomai ma ware a'ana, “Aloaa fei gupuu rama'a ba ronei aununaa a'a ei gufu rafi'ii ma labarai hana ma nopaa ro'ou, uaa faweleni ona guta, namina raua.”

13 Ina ware, “Hamonei fani hanaa ro'ou.”

Rona ware, “Ona pa'i haipani ua faraa pidaua ma guapalo nia—nabaa lomi, ona aunuponofani du'ua a'a fei gupuu rama'a.”
14 (Puduu ei wawane yei, ale'ei haipani pufaba'a.)

Ma'uaa ina warenaa a'a ei otalai nenerana, “Fafigupuinaa ro'odu ale'ei haipani pa'ania laloo hepapalo gupu.”
15 Ei otalai nenera, rona bigi'ia ma minaa ei rama'a na guta. 16 Ina tonaa haipaniei faraa pidaua ma guapaloei nia, aranaa pafea, ware ‘ta’ ma itafia. Ma na fanaa ei otalai nenera ba ronei alaginia a'a ei rama'a. 17 Minaa ro'ou, rona hananamagu ma ei otalai nenera, rona paiaa ei masii du'ua ma na pepesu hefua ma guapalo pa.

Peter na Ware ba Jesus, Hia Christ

(Matthew 16:13-19; Mark 8:27-29)

18 Hefarani, fi lafulafu Jesus, uniaa ei otalai nenera i a'ana ma na i'iginaa ro'ou, “Ei gupuu rama'a, rona ware ba yau hini?”

19 Rona ware, “Hefi'a na ware ba John mei pudugufaia; hefi'a ba Elijah ma; hefi'adiai ba hemea mamama'a mina mina na asi'amai a'a fei ma'ea.”

20 Ina i'igai, “Ma'uaa hamu'ou? Hamona ware ba yau hini?”

Peter na ware, “Mei Christ,
9:20 O,Messiah
mei aloagiaa mei Haidaa.”

Jesus na Warewareaa fei Fi'ina ma Ma'eana

(Matthew 16:20-28; Mark 8:30—9:1)

21 Jesus na apunainaa ro'ou ba ronei'aa warefanaa nemeadiai. 22 Ma na ware, “Mei Na'uu Rama'a nei to fi'ina a'a watauda manumanu ma ei bauaniaa gufu, ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei feroiaa law, ro'aa ofadugia, fo'afama'eia ma a'a fei fa'oduaiaa arewaa iwe asi'aa a'a fei ma'ea.”

23 Ma ina warenaa a'a minaa ro'ou, “Hini i nenerau nei madi'inaa ei nunumiana ma a'a hepapalo arewaa nei poro'aa fei hawafolona ma nenerau. 24 Uaa hini ba i fatelaiaa fei fawewenina i pa'ai a'ana, ma'uaa hini ba i fapa'ainaa fei fawewenina a'au, i tohadiwe'idinia. 25 Tamanu rawani'ana nabaa nemea na tonaa minaa ei manumanuu feni ano ma fapa'ainaa fei fawewenina? 26 Ma hini i mamafa a'au ma ei wareau, mei Na'uu Rama'a ana i mamafa a'ana ena na nomai fininaa fei hawerana ma fei haweraa mei Ama mawe ei apunai alo'alo. 27 A pa'aa warefa'uai a'a hamu'ou ba hamu'ou hefi'a na ufalarai yeni, hamodo'o fanunuaa fei haparaiaa mei Haidaa ma nene hamowe ma'e.”

Fei Hudi Unuu Jesus na Filogii

(Matthew 17:1-8; Mark 9:2-8)

28 Ale'ei fainaroa arewaa nenee i wareaa fei Jesus, ina dugaa Peter, John mawe James ma rona tafanenaa pafoo maugeni ba ro'aa lafulafu. 29 Ifi lafulafulao, fei maumauna na filogii ma fei susuna namina we'a ale'ei we'aa usida. 30 Helagui rama'a, Moses ma Elijah, laguna fiwarewarei a'ana. 31 Laguna fa'arewamai a'a ei mau rawani'a haweraa lagua ma fiwarewareinaa fei aunuana, fei lomi i madii ba i bigi'ia yei Jerusalem. 32 Namina mama'igu pudaa Peter ma ei tafina, ma'uaa ro'awe werafarawani, rona fanunupa'aa fei hawerana ma helagui rama'a na ufipui a'ana. 33 Ba lagu'aa aunudi'ininaa Jesus, na warenaa a'ana Peter, “Mena fasu, na rawani ba o'ou yeni. O'ounei faduaa odumanu pale—hepalo yoi, hepalo Moses ma hepalo Elijah.” (Lomi ina aida ba i wareaa tamanu.)

34 Ifi warewarelao, hepalo papalei na nomai mi hawaipa'ainaa ro'odu ma rona ma'au ei ro'aa wadu'ainaa tapuu fei papalei. 35 Hepalo lao na waregio a'a fei papalei, “Hemeni, meni Na'uu, meni una rafeinia; guainaa wareana.” 36 I waredii fei lao, rona fanunuia ba uniaa Jesus. Ei otalai nenera, rona au'uaia a'a ro'ou. Lomi rona warefanaa hemea tamanu rona fanunuia a'a fei au fei.

Fei Wala'anaa fei Spiriti Hafelo a'a Hemea Baduu Wawane

(Matthew 17:14-18; Mark 9:14-27)

37 Iree arewadiai, ei ro'aa upudi'ininaa fei maugeni, hepalo gupuu rama'a na nomai a'ana. 38 Hemea ro'ou na harofia, “Mena feroia, ba a i'iginio ba onei ma'a mei na'uu baduu wawane, uaa hia ua na'uu. 39 Hepalo spiriti na'aida panarofia ma mei baduu na iwa'iwa; ina'aida famemeroinia, na'aida nomai pugapugaa poana. Lomi na u fafaa a'ana ma nawemina fafeloia. 40 Una i'igifawe'i a'a ei otalai neneramu ba ronei fawala'ania, ma'uaa, lomi rona fawala'apa'ia.”

41 Jesus na ware, “Haa, hamu'ou eni rama'a wagii feni au feni, eni lomi na narafawe'i ma suauga a'a ei hafelo'a. Amina gutabatanaidilao a'a hamu'ou? Yau na tamafoidii. Dugamai mei na'umu.”

42 Ei fi nomai mei baduu, fei pigea
9:42 Warea Greekloloaa spiriti
na fapasimemeroinia. Ma'uaa Jesus na warefawe'i a'a fei hafelo'a spiriti, na farawaninaa mei baduu ma dugifanaa mei amana.
43 Ma namina nanawala pudaa ro'odu a'a fei baua faufau mei Haidaa.

Ro'ei malefalao a'a ei bigi'aa Jesus, ina warenaa a'a ei otalai nenerana,

Jesus na Waredinaa fei Ma'eana

(Matthew 17:22, 23; Mark 9:30-32)

44 “Guaifarawaninaa tamanu a warefanaa hamu'ou: Mei Na'uu Rama'a, rowe aloia i panii rama'a.” 45 Ma'uaa lomi rona aida hanuna. Ina ude'opa'ai a'a ro'ou, si'ei, lomi rona apa'aa hanuna ma rona ma'au i'igiana wagina.

Hini i Pafeai?

(Matthew 18:1-5; Mark 9:33-37)

46 Rona fiharei ei otalai nenera ba hini ro'ou i pafeai hinene. 47 Jesus na apa'idigaa ei naranaraa ro'ou ma na dugaa hemea baduu ma fa'ugia papana. 48 I dii, na warenaa a'a ro'ou, “Hini i taufa'ugaa meni baduu meni a'a fei harau, na taufa'ugau; ma hini i taufa'ugau, ana na taufa'ugaa mei i aloagiau. Uaa hini lomi na awata dupuaa hamu'ou na pafeai.”

Mei Lomi na Ofadugaa Hamu'ou, Maroaa Hamu'ou

(Mark 9:38-40)

49 Na ware John, “Mena Fasu, hai'ouna fanunupa'aa hemea fi fawala'anaa ei pigea a'a fei haramu ma hai'ouna apunainia ba inei'aa bigi'ia uaa hia abaa hemea hai'ou.”

50 Jesus na ware, “Hamonei'aa apunainia a'a fei, uaa hini lomi na ofadugaa hamu'ou, hia hemea hamu'odu.”

Ei Samaria, Rona Ofadugia

51 I rarafi'imai fei auna ba i dinaa gufu pafea, Jesus namina nara ba i pa'aa dinaa Jerusalem. 52 Ma na aloaa hefi'a talaitonaa wareana ba roneido'o nonoo ma wadu'ainaa hepalo gufu i Samaria ma pagi'aufania ei manumanu; 53 ma'uaa ei rama'a yei, lomi rona taufa'ugia, uaa ifi aununaa Jerusalem. 54 Lagu'aa fanununaa fei laguei otalai nenerana, James ma John, laguna i'igai, “Mena fasu, ona nunuminia ba haigunei ware ba fei hafi nei pasigio pafea ma gu'aiaa ro'odu”?
9:54 Hefi'a ne'ia baro'odu, ana ale'ei bigi'aa Elijah?
55 Ma'uaa Jesus na momo'ilao ma hota'aa lagua 56 ma
9:55-56 Hefi'a ne'ia balagua. Ma ina ware, “Lomi ona aida ba batanai fei spiriti ona pa'i, uaa mei Na'uu Rama'a, abaa ei i nomai ba i fagianainaa ei rama'a, ma'uaa ba i fatela'anaa ro'ou.” 56 Ma
rona dinaa a'a hepalodiai gufu.

Fei Pono'aa fei Neneramu Jesus

(Matthew 8:19-22)

57 Ei roi tatalailao tala, hemea na warenaa a'ana, “Omina dinaa hitani, yau a nenegio.”

58 Jesus na ware, “Ei manulelele na pa'i waduu ro'ou ma ei manufidufiduu pafea na pa'i hofaa ro'ou, ma'uaa, mei Na'uu Rama'a, lomi hefawala ba i haino wagina.”

59 Ina warenaa a'a hemeadiai, “Nenerau.”

Ma'uaa na ware mei rama'a, “Mena Fasu, ado'o i'ifinaa amau.”

60 Jesus na warenaa a'ana, “Ei ma'ea, ana ronei fi'i'ifii ana ro'ou, ma'uaa, yoi nei aunu ma warefanaa ro'ou fei u'ugaa fei haparaiaa mei Haidaa.”

61 Ma hemeadiai na ware, “A nenegio mena Fasu; ma'uaa, ado'o dinaa gufuu ma rapu paniu a'a ei maroau.”

62 Jesus na ware, “Lomi nemea i panarofaa fei agi'agii pe'ihape ma diarainaa nene ba iwe bigipa'i wagii fei bigi'aa fei haparaiaa mei Haidaa.”

Copyright information for `WUV