Mark 10

Fi'alagia

(Matthew 19:1-12; Luke 16:18)

Jesus na di'ininaa fei gufu fei ma na dinaa fawelei malalaa Judea talawa'aa fei Jordan. Ma rona nodimai a'ana hefi'a gupuu rama'a ma ale'ei maumauna ranimai, na feroinaa ro'odu.

Ro'aa nomai hefi'a Pharisee ba ro'aa mania, rona i'igai, “Na rawani a'a fei law ba nemea wawane i disuminaa mei harona?”

Ina ware, “Tamanu ei di warefawe'iaa Moses a'a hamu'odu?”

Rona ware, “Moses na ugainia ba nemea i ne'inaa hepalo ne'ia ma alofatatalainaa mei harona.”

Jesus na ware, “Si'ei ba na waiwai tabaa hamu'ou, Moses na ne'ifanaa hamu'ou feni law feni. Ma'uaa eni i mamara feni malagufu, mei Haidaa ‘na bigi'aa lagua—wawane ma pifine.’ Si'eni pa'afina ba hemea wawane, i di'ininaa amana ma inana ma fihupu'ai a'a harona
10:7 Hefi'a ne'ia mina lomi na pa'ima fihupu'ai a'a harona.
ma lagu'awe pigioinaa hepalo. Si'ei, fai lomi ba lagua helagui ma'uaa hemea. Hee, tamanu mei Haidaa na fihupu'inia, nemea nei'aa alagia.”

10 Ma ro'aa gutadiai laloo humu, ei otalai nenerana, rona i'igainaa Jesus a'a fei. 11 Ina ware, “Na'aa hemea wawane i suminaa harona ma lalainaa nemeadiai pifine, ina fiharoharoipa'ai a'ana. 12 Ma nabaa mei pifine i disuminaa mei harona ma lalaidinaa nemea wawane, ina fiharoharoipa'ai.”

Ei Baduu mawe Jesus

(Matthew 19:13-15; Luke 18:15-17)

13 Ei rama'a, roi dugalao ei baduu a'a Jesus ba nei idoaa ro'odu, ma'uaa ei otalai nenerana, rona pauninaa ro'odu. 14 I fanunuia ale'ei Jesus, lomi napo'o ni'eni'e. Na warenaa a'a ro'odu, “Fanoramii ro'odu a'au ma apuna pauninaa ro'odu, uaa fei haparaiaa mei Haidaa, gufuu ena mau rama'a ale'eni eni baduu. 15 A warefa'uainia a'a hamu'odu ba hini lomi i tonaa fei haparaiaa mei Haidaa ale'ei hemea pusu'o baduu, lomi ba iwe wadu'ai.” 16 Ma ina poro'aa ei baduu, augaa panina pafoo ro'odu ma haweginaa ro'odu.

Mei Baubara na Pa'i Watauda Manumanu

(Matthew 19:16-30; Luke 18:18-30)

17 Ma ba i aunu Jesus, na ponimai a'ana hemea, na fapasi'unaa du'una i ma'ana ma i'igai, “Mena rawani'a feroia, apa'aa bigi'aa tamanu ba a tonaa fei harenua lomi i pedutoo?”

18 Na ware Jesus, “Tani o ware ba yau rawani'a? Lomi hemea rawani'a, uniaa mei Haidaa. 19 Ona aida fei Law: Apuna fo'afama'e, apuna fiharoharoipa'ai, apuna fafanao, apuna u'usifi, apuna susuani ma onei guainaa wareaa amamu ma inamu.”

20 Ina ware, “Mena feroia, minaa ena, namina fanima'aia ena ui badui nopa'amii wagieni.”

21 Jesus na fanununaa a'ana ma na haguia. Ina ware, “Hepalo manumanu otaa pa'i. Nowau, aloaa minaa ena manumanu ona pa'i ma fanaa ena lomi rona pa'i ma owe pa'i fananamaiaa manumanu i gufu pafea. Ma ona bigidigia, nomai ma nenerau.”

22 A'a ei, na nafa'aa paruna. Na aunutonaa faloloa'iana uaa na pa'i watauda manumanuna.

23 Jesus na diarai ma warenaa a'a ei otalai nenerana, “Na pa'aa waiwai a'a ei rona pa'i watauda manumanu ba ro'aa wadu'ai a'a fei haparaiaa mei Haidaa!”

24 Ei otalai nenerana, rona ba'arofo a'a ei wareana. Ma'uaa Jesus na warediai, “Ena na'uu, a warefanaa hamu'odu ba napa'aa waiwai wadu'aiaa fei haparaiaa mei Haidaa!
10:24 Hefi'a ne'ia banapa'aa waiwai a'a ena rona au naranaraa ro'ou a'a ei mugoo po'i!
25 Na maduta a'a fei camel ba i wadu'aipa'i laloo fei ma'ahi'u laraa mei i pa'i watauda manumanu ba i wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa.”

26 Ei otalai nenerana, rona ba'arofo'apoidiai ma fiwarewarei, “Na'aa ale'ei, hini i tela?”

27 Jesus na fanununaa a'a ro'ou ma ware, “A'a rama'a, lomi na ma'atalaa ma'uaa, abaa ale'ei a'a mei Haidaa, uaa minaa ena manumanu, rona ma'atalaa a'ana.”

28 Peter na warenaa a'ana, “Hai'ounamina rawa'a'afinaa minaa ei manumanu ba hai'ou nenegio.”

29 Jesus na ware, “A warefa'uai a'a hamu'odu, hini i di'ininaa humuna, o lofuna, o agina, o inana, o amana, o na'una, o ei poduna, uaa ba i nenerau ma fei rawani'a warea, 30 i tonaa ale'ena hefa pu'udiai a'a feni au feni (ei humu, lofu, agi, ina, na'u ma podu-ma'uaa ei haperararaia ro nofinimai a'a e'ei) ma wagii fei au i nomai ro'aa tonaa fei harenua lomi i pedutoo. 31 Ma'uaa watauda, ena ro'ou rawarawa, ro'awe dinaa nene ma ena mugi, ro'awe oanaa ma'a.”

Jesus na Waredinaa fei Ma'eana

(Matthew 20:17-19; Luke 18:31-34)

32 Ro'ei talainaa Jerusalem, Jesus na aima'a ma ei otalai nenerana, rona maduofo ma'uaa ei rama'a, ei ro'aa nenegia, rona ma'au. Na dugi'u'uginaa ei hefua ma helagui ma na warefanaa ro'odu tamanu rowe bigi'ia a'ana. 33 Ina ware, “O'aa dinaa Jerusalem ma mei Na'uu Rama'a, rowe fifaninia panii ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei feroiaa law. Rowe dududuia ba nei ma'e ma fifaninia a'a ei Gentile 34 ma rowe hararasinia, huwia, hafugia ma fo'afama'eia. Nenee odu'ai arewaa iwe asi'aa.”

Fei I'igaiaa James ma John

(Matthew 20:20-28)

35 Si'ei James ma John, laguei na'uu Zebedee, laguna dinamii a'ana. Laguna ware, “Mena feroia, haiguna nunuminio ba onei bigi'ia a'a haigua fei i'igaiaa haigua yoi.”

36 Ina i'igai, “Tamanu fei ba a bigi'ia a'a hamugua?”

37 Laguna ware, “Onei fagutanaa hemea haigua i pepei ma'aumu ma hemea, i pepei mauwimu a'a fei haweramu.”

38 Na ware Jesus, “Lomi hamuna apa'aa tamanu ena hamu'ei i'igainia. Haa, hamu'aa hunupa'ia fei bara, fei una hunumia ma hamu'aa pudugufaipa'i a'a fei pudugufaiaa fi'ia, fei una pudugufai wagina?”

39 Laguna ware, “Haiguna hawia.”

Na ware Jesus, “Hamu'aa hunupa'ia fei bara, fei ba a hunumia ma pudugufaipa'i wagii fei pudugufaia yau na pudugufai wagina,
40 ma'uaa fei ba hamu'aa guta pepei ma'au o mauwiu, abaa manumanuu ba a ugainia. Ei gutana ei, na udediginaa gutaa ei rama'a ei rowe tonia.”

41 Ro'aa guainia ei hefua, rona siba a'a James ma John. 42 Na harofipuinaa ro'ou Jesus ma ware, “Hamona aida ba ei pa'aa famamoaa ei Gentile, rona fasuinaa ei maroaa ro'ou ma ei paniaa panii ro'ou, ana rona fasuinaa ro'ou. 43 Abaa ale'ei a'a hamu'odu ma'uaa, hini ba i bauanai a'a hamu'ou, inei nafii a'a hamu'ou 44 ma hini ba i rawarawai, inei humuwai minaa ei rama'a. 45 Uaa ena i nomai mei Na'uu Rama'a, ana abaa ronei nafii a'ana ma'uaa ba hia, nafi ma ba i fanaa fei harenuana ale'ena ponoponoo watauda.”

Bartimaeus, mei Pudawerai na Fafanunupa'i

(Matthew 20:29-34; Luke 18:35-43)

46 Rona dinamii Jericho ma ba ro'aa di'ininaa fei gufu Jesus ma ei otalai nenerana fipuinaa fei baua gupuu rama'a, hemea pudawerai, harana Bartimaeus (mei na'uu Timaeus, baduu wawane) na gutanoinoi papaa fei tala. 47 Ma i guainia ba fi nomai Jesus, mei Nazareth, na una'aa ma haroharo, “Jesus, mena Na'uu David, faloloa'inau!”

48 Watauda na hota'ia ma ware ba nei babanini ma'uaa na haroharo'a-poidiai, “Mena Na'uu David, faloloa'inau!”

49 Jesus na u ma ware, “Harofia.”

Si'ei, rona haronaa a'a mei pudawerai ba, “Onei ni'eni'e! Ufalarai! Ifi harofio!”
50 Na suminaa fei hawana, na pala'arofonaa pinena ma dinamii a'a Jesus.

51 Na i'iginia Jesus, “Tamanu nunumiamu ba a bigi'ia a'amu?”

Mei pudawerai na ware, “Rabbi, nunumiau ba a fanunupa'i.”

52 Na ware Jesus, “Nowau. Fena we'iaa naranaramu na farawaninio.” Ana ei ua, na fafanunupa'i ma na talaineneraa Jesus wagii fei tala.

Copyright information for `WUV