Mark 11

Fei Baua Ni'eni'ea a'a fei Wadu'aiana

(Matthew 21:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)

Ro'aa rafi'inaa Jerusalem ma dinamii Bethphage ma Bethany yei Maugeni Olive, Jesus na aloaa helagui otalai nenerana ma na ware a'a lagua, “Dinawii a'a fena gufu i ma'aa hamugua ma ena hamuna wadu'ai, hamu'awe fanunupa'aa hepalo baubara donkey, rona habe'ia yena, fei lomi hemea na u poni pafona. Alagia ma foraiamai yeni. Ma na'aa nemea i i'igainaa hamugua ba, ‘Tani hamu'aa bigi'aa feni?’, warefania, ‘Mei Fasu na nunuminia ma lomi i madii iwe alohadiwe'inamai.’”

Laguna aunu ma laguna pa'aa fei baubara donkey yei ano, i ma'aa tala, rona habe'ia a'a fei talaa wawadu'i. Lagu'aa alagia, hefi'a rona ufalarai yei, rona i'igai, “Tani hamu'aa alaraa fena baubara donkey?” Laguna ware ana ale'ei ei wareaa Jesus a'a lagua. Ma lomi rona papa'aa lagua. Ma lagu'aa foraialoo fei baubara donkey a'a Jesus ma suminaa ei hawaa lagua pafona, ina guta pafona. Watauda, rona hafeninaa ei hawaa ro'odu i tala ma hefi'a, rona hafeninaa ei raraa haihai, ei balaiaa ro'ou podu. Ei rona aima'a ma ei rona nenegia, rona haroharo,

“Hosanna!”
11:9 Warea Hebrew. Hanuna do'o fama'a ba “tela!” I dii, nawe oanaa hepalo warea udugia; v. 10 anaa


“Haweginaa mei i nomai a'a fei haraa Mei Fasu!”

10 “Haweginaa fei haparaiaa mei amaa o'ou David, fei fi nomai!”

“Hosanna i pafea!”

11 Jesus na wadu'ainaa Jerusalem, dinaa a'a fei humuu mei Haidaa ma didiarainaa minaa ei manumanu. Ma si'ei ba namina fafidii, na asi'aa ma aunufipui a'a ei hefua ma helagui, dinaa Bethany.

Ina Umuaa fei Haihai Figi

(Matthew 21:18, 19)

12 Fei arewaa augu ei roi di'ininaa Bethany, na bao Jesus. 13 Ina fanunupa'aa hepalo haihai figi, na raua ma'ida, namina habe mamaugi. Si'ei, na aunu ba i ma'a ba na pa'i fuana, o lomi. I nopa'alao, na ma'apa'ia ba lomi fuana, uaa abaa au fuaiaa ei figi. 14 Si'ei, ina warenaa a'a fei haihai, “Lomi nemea ba i hananadinaa fuamu.” Ma ei otalai nenerana, rona guainia ei fi ware.

Jesus na Famama'aa fei Humuu mei Haidaa

(Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; John 2:13-22)

15 Ro'aa pa'aa Jerusalem, Jesus na wadu'ainaa malalaa fei humuu mei Haidaa. Ma na una'ateteaa ei ponopono'a ma ei alo'aloa yei. Ina hadupoponainaa ei tawaa ei filogia mugoo po'i ma ei gutanaa ei roi alo pune, 16 ma na apunainia ba nemeadiai nei'aa talai'ailao i malalaa fei humuu mei Haidaa ma notonaa ei manumanuu aloa. 17 Ma ei fi feroinaa ro'ou, ina ware, “Haa, lomi rona ne'inia ba:

“‘Fei humuu, ro'awe roroinia ba
hepalo humuu lafulafua a'a minaa ei gufu pedu’?
Ma'uaa hamu'ou, hamona fafaia ale'ena ‘o'opa'ai ena fafanao.’”

18 Ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei feroiaa law, rona guainaa fei ma una'aa ma labaginaa hepalo tala ba ro'aa fo'afama'eia, uaa rona mama'au a'ana, hamatee minaa fei gupuu rama'a, ronamina malefa a'a ei feroiana.

19 I nofafilao, rona
11:19 Hefi'a ne'ia mina bahia
asi'aa a'a fei baua gufu.

Na Hole fei Haihai Figi

(Matthew 21:20-22)

20 Mafufuo, ei roi talailao, rona fanunupa'aa fei haihai figi namina ma'epa'ai, ei warana ama'anaa no'una. 21 Na nonominia Peter ma na warenaa a'a Jesus, “Rabbi, ma'aia! Fei haihai figi, fei ona umuia, na ma'e!”

22 Jesus na ware, “Narafawe'i
11:22 Hefi'a ne'ia mina baNabaa ona narafawe'i
a'a mei Haidaa.
23 A warefa'uai a'a hamu'ou, nabaa nemea i warenaa a'a fei maugeni ale'ei ba, ‘Aunu, wi siminaa ana yoi agi,’ ma lomi na hamamagua fei naranarana ma'uaa napa'aa we'i naranarana ba fei wareana i bigipa'i, iwe bigipa'i a'ana. 24 Si'ei, a warefanaa hamu'ou ba tamanu i'igiaa hamu'ou wagii fei lafulafua, narafawe'i ua ba hamona todigia ma iwe oanaa manumanuu hamu'ou. 25 Ena hamona ulafulafu ma na'aa hamona pa'i pidawaiaa hamu'ou a'a nemeadiai, futoaa hafelo'ana ba mei Amaa hamu'ou pafea ana i futoaa ei hafelo'aa hamu'ou.”
11:25 Hefi'a ne'ia baei hafelo'aa hamu'ou. 26 Ma'uaa naba lomi hamona futoaa hafelo'aa nemeadiai, ana lomi ba mei Amaa hamu'ou pafea i futoaa ei hafelo'aa hamu'ou.


Rona I'igainaa fei Foraforaa Jesus

(Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8)

27 Rona hadiwe'idimai Jerusalem ma ei fi tatalai Jesus i malalaa fei humuu mei Haidaa, ei famamoaa humuu mei Haidaa, ei feroiaa law ma ei bauaniaa gufu, rona nomai a'ana. 28 Rona i'igai, “A'a tamanu forafora ba o bigi'aa eni manumanu eni? Ma fanaa hini yoi feni forafora ba o'aa bigi'ia?”

29 Jesus na ware, “Ana a i'igainaa hamu'ou hepalo i'igaia. Do'o warefanau ma awe warefanaa hamu'ou ba a'a tamanu forafora ba a bigi'aa eni manumanu. 30 Fei pudugufaiaa John—norai pafea, o nomai a'a rama'a? Ware fanau!”

31 Rona fiwareinia dupuaa ro'odu ale'ei ba, “Nabaa o ware ba, ‘Norai pafea,’ iwe i'igai, ‘Ma tani lomi hamona nara ba fa'ua ei wareana?’ 32 Ma'uaa nabaa o ware ba, ‘Nomai a'a rama'a’....” (Rona ma'auaa ei rama'a, uaa minaa ei rama'a, rona nara ba John, pa'aa mamama'a.)

33 Si'ei, rona warefanaa Jesus, “Lomi hai'ouna aida.”

Na ware Jesus, “Ana lomi a warefanaa hamu'ou ba foraforaa hini fei a biginaa eni manumanu eni.”

Copyright information for `WUV