Mark 12

Fei Warea Hanunuu ei Rona Bigi laloo fei Pe'ihapee Hemeadiai

(Matthew 21:33-46; Luke 20:9-19)

Si'ei, na warehanunuinaa ei wareana a'a ro'odu: “Hemea na faroaa hefaa pe'ihape. Na nonoifaweloinia ma agifaa hepalo huapu ba i hapi'inaa ei wine ma faduaa hepalo tarea humuu fafanunu. Si'ei, na fifaninaa a'a hefi'a ba ro'awe pono'ia ma na aununaa a'a hepalo tatalaia. I pa'aa fei au hufu'a, na aloaa hemea nafi a'a ei oma'ama'aa fei pe'ihape ba neiree to hefi'a fuaa pe'ihape a'a ro'odu. Ma'uaa rona panarofia, hafugia ma alo'uaia pani ua. Si'ei, na alodinaa hemeadiai nafi a'a ro'odu; ma mei rama'a mei, rona hafugaa tabana ma fafeloia. Ina alodinaa hemeadiai ma mei rama'a mei, rona fo'afama'eia. Ina aloaa wataudadiai; hefi'a ro'odu, rona hafugaa ro'ou ma hefi'a, rona fo'afama'eaa ro'ou.

“Na pa'i hemea dufu ba i aloia, hemei na'una, baduu wawane; mei pa'aa haguna. Na aloia nenee minaa ro'odu. Na ware ale'ei ba, ‘Ro'awe ma'auaa mei na'uu.’

“Ma'uaa rona fiwarewarei ei oma'ama'aa fei pe'ihape ba, ‘Simeni, meni i tonaa feni pe'ihapee amana nabaa i ma'e mei amana. O dii, o fo'afama'eia ma fei pe'ihape, i udenaa pe'ihapee o'odu.’ Si'ei, rona panarofia, fo'afama'eia ma suminia auguu fei pe'ihape.

“Tamanu naraa hamu'odu ba i bigi'ia mei amaa fei pe'ihape? I nomai ma fo'afama'eaa ei oma'ama'aa fei pe'ihape ma i fanaa fei pe'ihape a'a hefi'adiai. 10 Haa, lo'e hamona igoaa feni ne'ia laloo fei Bu'u Apuna ba:

“‘Fei mugoo, fei rona suminia ei fadufadua,
ana sifei, i oanaa fasu'ufufugoi.
12:10 O,i oanaa fafasuii fei fasu'ufufugoi

11 Mei Fasu na bigidigaa feni,
ma namina fafanunufarawani pudaa o'odu’?”
12 Si'ei, rona lalabaginaa hepalo tala ba ro'aa panarobobo'inia, uaa rona aida ba ifi warehanunuinaa ro'odu, ma'uaa rona mama'au a'a fei gupuu rama'a. Si'ei, rona di'ininia ma aunu.

Fani Mugoo Po'ii Gavaman a'a Caesar

(Matthew 22:15-22; Luke 20:20-26)

13 Hinene, rona aloaa hefi'a Pharisee ma ei maroaa Herod a'a Jesus ba ronei labaginaa tataa wareana. 14 Rona dinamii a'ana ma ware, “Mena feroia, hai'ouna aida ba yoi hemea wanewanea. Lomi ona fafefenaa wareaa ei rama'a, uatani, lomi ona nara ba ro'ou, rama'a bata; ma'uaa ona feroinaa fei talaa mei Haidaa a'a tamanu na fa'uai. Na rawani ba o fani mugoo po'ii gavaman a'a Caesar, o lomi? 15 O fani, o, onei'aa fani?”

Ma'uaa Jesus na apa'idigaa ei ware'oniaa ro'odu. Ina i'igai, “Tani hamu'ou mania ba hamo'aa fa'alabe'au? Tofanamiau hepalo denarius ma a ma'aia.”
16 Rona tonamai fei mugoo po'i ma na i'igainaa ro'odu, “Hanunuu hini feni? Ma feni ne'ia, haraa hini?”

Rona ware, “Caesar.”

17 Si'ei, Jesus na warenaa a'a ro'odu, “Fanaa Caesar ei manumanuna ma fanaa mei Haidaa ei manumanuna.”

Ma rona madu'ofo a'ana.

Lalaia wagii fei Au Asi'ana

(Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40)

18 Si'ei, ei Sadducee, ei rona ware ba lomi ro'aa asi'aa ei ma'ea, rona nomai ma i'igainia hepalo i'igaia. 19 Rona ware, “Mena feroia, Moses na ne'ifanaa o'odu ba nabaa nemea lofuu hemea i ma'edi'ininaa mei harona ma'uaa lomi na'una, mei lofuu mei ma'ea nei lalainaa mei haroo mei ma'ea ma nei fuaifani na'uu mei lofuna. 20 Te, na pa'i oloromea filofui. Mei uma'ua na lalai ma na ma'e ma lomi na'una. 21 Mei umugina na lalainaa mei pifine, mei ma'esuabea ma mei umugina, ana na ma'e, lomi na'una. Ana ale'ei a'a mei fa'o'oduiaa ro'odu. 22 Minaa ei oloromea, rona ma'e ma lomi rona difuai baduu ma nene, ana nawe ma'e mei pifine. 23 A'a fei au asi'anab haroo hini ro'odu mei pifine? Te, minaa ei oloromea, rona lalainia?”

24 Jesus na ware, “Tani, hamo'aa poapoai? Haa, lomi hamona apa'aa fei Bu'u Apuna, o fei faufau mei Haidaa? 25 Ena rona asi'aa ei ma'ea, lomi ro'aa lalai o falalai; rowe ale'ena ei alo'alo pafea. 26 Ma a'a fei ba ro'aa asi'aa ei ma'ea—haa, lomi hamona igoia a'a fei Bu'uu Moses, ei i gu'agu'a fei haihai, na warefania mei Haidaa, ‘Yau, mei Haidaniaa Abraham, mei Haidaniaa Isaac ma mei Haidaniaa Jacob’? 27 Abaa hia Haidaniaa ei ma'ea, uaa Haidaniaa ei rona werawera. Hamonamina tatafafelo!”

Tamanu na Bauanai a'a fei Law

(Matthew 22:34-40; Luke 10:25-28)

28 Na nomai hemea feroiaa law ma na guainaa ro'odu, roi fiharenii. Na fanunupa'ia ba Jesus na fanifarawani warea a'a ei i'igaiaa ro'odu ma i'igainia, “A'a minaa ei law, afaia na pafeainaa ro'ou?”

29 Na ware Jesus, “Fei namina pafeai, sifeni: ‘Ena Israel, hamonei guainia, mei Fasu, mei Haidaniaa o'odu, hia hemea ua.
12:29 O,mei Fasu, mei Haidaniaa o'ou, hia hemea ua Fasu.
30 Haguaa mei Fasu, mei Haidaniamu a'a minaa ei naranaramu ma a'a minaa ei fawewenimu ma a'a minaa ei apa'amu ma a'a minaa ei faufaumu.’ 31 Fei faguapaloana, sifeni: ‘Haguaa mei gufumu ana ale'ei ona haguio.’ Lomi hepalodiai law na muainaa guapaloeni.”

32 Na ware mei rama'a mei, “Mena feroia, ona warepa'ia. Na wanewane ei wareamu ba hemea ua Haidaa ma lomi hemeadiai ma'uaa hia ua. 33 Fei ba onei haguia a'a minaa ei naranaramu ma minaa ei apa'amu ma minaa ei faufaumu ma fei ba onei haguaa mei gufumu ana ale'ei ona haguio na mua laraa fei fagu'amu minaa ei manulelele ma minaa ei fana a'a Mei Haidaa.”

34 I fanunuia Jesus ba mei rama'a mei, na warepa'ia ale'ei ei i'igaiana, ina ware a'ana, “Lomi ona raua a'a fei haparaiaa mei Haidaa.” Ma nenee fei, lomi nemea na laugu'ai ba i i'iginia hefi'adiai i'igaia.

Pa'aa Na'uu Hini mei Christ?

(Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44)

35 Ei fi wareware Jesus yei malalaa fei humuu mei Haidaa, na i'igainaa ro'ou ba, “Tani ro'aa ware ei feroiaa law ba Christ,
12:35 O,Messiah
na'uu David?
36 David, a'a fei faufau fei Spiriti Apuna, ana na ware:

“‘Mei Fasu na ware a'a mei Fasuu:
“Guta pepei ma'auu
hawina una aunaa ena bidibidii unumu
haroo pinemu.” ’
37 David, ana na ware ba mei rama'a mei, hia ‘Fasu.’ Tani ei ba hia na'uu David?”

Fei baua gupuu rama'a, rona guainia ma rona ni'eni'e.

Jesus na Aweinaa Ro'ou a'a ei Feroiaa Law

(Matthew 23:1-36; Luke 20:45-47)

38 Ei fi feroinaa ro'odu Jesus na ware ba “Oma'aa hamu'odu a'a ena feroiaa law. Ronafane'aida fareaa ena maleaa susu ma tatalai fawelei rona'o alo'alo manumanu ba ronei fafanununaa ro'ou ei rama'a. 39 Ma tonaa ena gutaa ena bauana laloo ei synagogue ma a'a ena baua hananaa rona'o guta a'a ei gutaa ena baua rama'a. 40 Rona fa'amoaa humuu ei pifine ma'esuabea ma ronamina lafulafu famalaa ba ei rama'a, ronei fanunuaa ro'odu. Ei rama'a ale'ei, ro'awemina pa'i fagianaa ro'odu.”

Fei Fanaa mei Pifine Ma'esuabea

(Luke 21:1-4)

41 Jesus na guta'oma'alao a'a fei bao mugoo po'i, fei rona'o augaa ei fana lalona ma ina'o pupudainaa ei ro'ei au mugoo po'i a'a fei bao mugoo po'i i humuu mei Haidaa. Watauda, ei rona pa'i watauda mugoo po'i, rona aufawatauda. 42 Ma hemea pifine ma'esuabea na nomai, lomi na pa'i watauda mugoo po'ina. Ina nomai ma augaa guapalo pusu'oro mugoo po'i,
12:42 Warea Greekguapalo lepta
puduna ale'ena guapalo toea.
12:42 Warea Greekguapalo kodrantes


43 Jesus na harofamii ei otalai nenerana ma ware ba, “A warefa'uai a'a hamu'odu ba mei pifine mei, na watauda ei augana laraa ei augaa minaa ei rama'a. 44 Minaa ei rama'a ei, rona fani a'a ei watauda manumanu rona pa'i. Ma hia na aupedugaa ma'idei hodihodiana.”

Copyright information for `WUV