Mark 13

Jesus na Wareaa fei Wata'o'oaa fei Humuu mei Haidaa

(Matthew 24:1, 2; Luke 21:5, 6)

Ei i asi'adi'ininaa fei humuu mei Haidaa Jesus, hemea ei otalai nenerana na warenaa a'ana, “Mena feroia, fanunulao! Po'o baua mugoo bata ei! Ana ronamina fananamai ei humu!”

Jesus na ware, “Ma'a, ena baua humu ena, pa'aa lomi i ufalarai hepalo mugoo pafoo hepalodiai. Minaa ena mugoo ena, hefi'a rama'a, ro'awe fawata'o'onaa ro'ou pu.”

Ei Hafelo'a Manumanu ma ei Haperaraia

(Matthew 24:3-14; Luke 21:7-19)

Ma i guta pafoo fei Maugeni Olive Jesus, i oma'analoo fei humuu mei Haidaa, Peter, James, John ma Andrew, rona i'igifagiginia, “Warefanaa hai'odu ba i nomai nahaiga ei manumanu ei ma tamanu lalana ba na rafi'i fei au ba ei manumanu ei, ana i sufudaimai.”

Jesus na warenaa a'a ro'odu, “Oma'ama'a ba lomi nemea i sifi'aa hamu'ou. Watauda, ro'aa nomai a'a fei harau ma ware ba, ‘Yau hia,’ ma ro'aa sifi'aa watauda. Ena hamona guainia ba i pa'i fifo'aia ma ena u'uga ba ro'ei fifo'ai, apuna ma'aua. Ei manumanu ale'ei nei pa'aa nomai, ma'uaa fei ia'iana ataa nomai. Ei baua gufu ro'aa fifadugei ma hefi'a hapara anaa. I rerere feni malagufu ma i pa'i mouabiabia a'a watauda gufu. Ena manumanu ena, ale'ei ei rawarawa fi'iaa waninia.

“Hamonei ofawe'i. Ro'awe fifaninaa hamu'ou a'a ei bauaniaa gufu ma ro'aa hafugaa hamu'ou laloo ei synagogue. Si'ei ba hamona nenerau, hamowe ufalarai pudaa ena bauana ma ena hapara ale'ena u'ugaa hamu'ou a'a ro'odu. 10 Fei rawani'a warea ido'omina dipedunaa ena gufu. 11 Ma ena rona panarofaa hamu'odu ma notonaa hamu'odu dududua, apuna naranara watauda ba hamo'aa wareaa tamanu. Ware'uaiaa tamanu na nomai naranaraa hamu'odu a'a fena au fena. Uaa, abaa hamu'odu ena hamona wareware, uaa fena Spiriti Apuna.

12 “Hemea i aloaa mei lofuna a'a hefi'a ba ronei fo'afama'eia. Mei ama ana i bigi'ia ale'ei a'a mei na'una. Ei baduu, ro'aa una'aa ma fadugeaa ei ama ma inaa ro'odu ma aunaa ro'ou ma'ea. 13 Minaa ei rama'a, i bidibidi unuu ro'odu a'a hamu'odu uaa yau ma hini i narafawe'i a'au nopa'aloo fei ia'iana, i tela.

Mei Hafelo'a

(Matthew 24:15-28; Luke 21:20-24)

14 “Ma ena hamona fanunupa'aa mei ‘hafelo'a, mei ba i fafeloaa fei humuu mei Haidaa’ ba
13:14ba hia, v. 29 anaa
na oa laloo fei humu apuna—mei igoa nei apa'ia—ena ro'ou yena Judea, ronei ponipa'ainaa a'a ei maugeni.
15 Nabaa nemea i pafoo humuna, inei'aa u'upuwadu'ai ba i to manumanu. 16 Na'aa nemea yei laloo pe'ihape, inei'awe bagua ba i tonaa fei hawaa uguna. 17 A'a ena arewaa ena, pa'aa famama'au a'a ena wareu ma ena roi fasusu baduu! 18 Lafulafu ba fei au ponipa'aia nei'awe nomai laloo fei au baua maunu o lalarena, 19 uaa laloo ena arewaa ena, i pa'i baua hafelo'a. Ena baua hafelo'a ena, lomi na u pa'i ei i famamaraa feni malagufu mei Haidaa nopa'amii wagieni ma lo'e i fai pa'idiai. 20 Nabaa lomi i faweleguinaa ei arewaa ei mei Fasu, lomi nemea i tela ma'uaa, si'ei ba rona guta ei rafeiana, mei Fasu i faweleguinaa ei arewaa. 21 A'a fena au fena, nabaa i nomai nemea ma i ware a'amu ba, ‘Ma'a, Christ,
13:21 O,Messiah
hia yeni,’ o ‘Hia simei’ apuna guainia.
22 Uaa ena sifisifi Christ ma sifisifi mamama'a, ro'awe nomai ma bigi'aa ei hilala ma foigia ba ro'aa sifi'aa ei apunaia na'aa na ma'atalaa. 23 Hamonei ofafaufau, uaa na warefanidigaa hamu'odu ei manumanu rotawe nomai.

Fei Noramiaa mei Na'uu Rama'a

(Matthew 24:29-31; Luke 21:25-28)

24 “Nenee fei hafelo'a a'a ena arewaa ena,

“‘fei halo i roroma,
fei puda, lomi i fanaa fei we'aina;
25 ei pi'u, ro'aa pasigai pumanugawe,
ei manumanuu haroo pafea, ro'aa rerere.’
13:25 Isaiah 34:4

26 “A'a fena au fena, ei rama'a, ro'awe fanunupa'aa mei Na'uu Rama'a i norai pafoo ei papalei fininaa baua faufau ma hawera. 27 Ma iwe aloaa ei alo'alona ma ro'awe dugifipuipuinaa ena rafeiana a'a feni tadiwe'aiaa feni malagufu, Rai, Hafaa, Oala ma Hara'uu a'a fena ia'iaa feni malagufu ma ena haroo pafea.

To Feroia a'a fei Haihai Figi

(Matthew 24:32-35; Luke 21:29-33)

28 “Hamonei to feroia a'a fei maumau fei haihai figi: ena na sunaimai ei nusuna ma na pa'i rauna hamona aidadii ba fei rai na rafi'i. 29 Ana ale'ena, hamona fanunupa'aa ena manumanu ena na sufudai, hamonei aida ba, na rafi'i, ana pa'aa papaa fei gigei. 30 A warefa'uai a'a hamu'ou ba eni rama'aa taweni
13:30 O,ba eni mau rama'a ale'eni, pa'aa
pa'aa lomi ro'aa ma'epedu, ro'aa ma'a minaa eni manumanu eni rona sufudai.
31 Fei haroo pafea ma feni malagufu, lagu'awe pa'ai, ma'uaa fei wareau, pa'aa lomi iwe pa'aitoo.

Lomi Ona Aida fei Arewaa ma fei Au Noramiana

(Matthew 24:36-44)

32 “Lomi hemea na apa'aa fei arewaa ma fei au. Ei alo'alo yei pafea ma mei Na'u, ana lomi rona aida, ma'uaa uniaa mei Ama. 33 Ofafaufau ma oma'ama'a.
13:33 Hefi'a ne'ia baofafaufau ma lafulafu
Lomi hamona aida ba fei au fei, i nomai nahaiga.
34 Ale'ei hemea ba i tatalai rauaa. Na augaa ei nafina oma'ama'aa fei humuna. Na fani bigi'aa hememea ei nafina. Na warenaa a'a mei oma'aa fei gigei ba nei ofafaufau.

35 “Si'ei ba hamonei oma'ama'a, uaa lomi hamona aida ba nahaiga na hadiwe'imai mei amaa fei humu, i nomai na fafi, o difa'u'u, na a'aroi fena a'aroo, o ba'apanii arewaa. 36 Nabaa i no'amai, lomi na rawani ba i nopoponinamii hamu'ou fi ma'igu. 37 Tamanu ena na wareia a'a hamu'odu, ana fi warenaa a'a ro'odu: ‘Ofafaufau!’”

Copyright information for `WUV