Mark 15

Jesus na U i Pudaa Pilate, mei Gavanaa Rome

(Matthew 27:1, 2,11-14; Luke 23:1-5; John 18:28-38)

Mafufuo badu ei famamoaa humuu mei Haidaa fipuinaa ei bauaniaa gufu, ei feroiaa law mawe minaa ei bauaniaa ei Jew, ronawe pa'apa'ainaa hepalo naranara. Rona fauroro'inaa Jesus, nodugia ma fifaninia a'a Pilate.

Na i'igai Pilate, “Haa, yoi mei haparaa ei Jew?”

Na ware Jesus, “Hi'i. Ana ale'ena wareamu.”

Ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona uni'unia a'a watauda manumanu. Si'ei, na i'igidinia Pilate, “Lomi o wareware? Ma'aia. Rona ware ba ona bigifatataiaa watauda manumanu.”

Ma'uaa lomi na wareware Jesus ma Pilate na hawai'uaiaa poana.

Rona Ware ba Jesus nei Ma'e

(Matthew 27:15-26; Luke 23:13-25; John 18:39—19:16)

Hepalo maumau wagii fei Hananaa ba i ala hemea bobo'aia, mei rona nunuminia ei rama'a. Hemea, harana Barabbas, hia laloo humuu bobo'aia. Hia hemea na fo'afama'e a'a fei au hefi'a na fadugedugeaa ei bauaniaa gufu. Ei rama'a, rona nomai a'a Pilate ma i'iginia ba nei bigi'ia a'a ro'odu ale'ei ina'o bigi'ia.

Na i'igai Pilate, “Hamona nunuminau ba a alafanaa hamu'odu mei haparaa ei Jew?” 10 Na aidadii ba ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona fifaninaa Jesus a'ana uaa fei punepuneaa ro'odu. 11 Ma'uaa ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona fa'una'anaa ei rama'a ba Pilate nei alafanaa ro'odu Barabbas.

12 Pilate na i'iginaa ro'odu, “A bigi'aa tamanu a'a mei hamona ware ba haparaa ei Jew?”

13 Rona memewai, “Fatawaia!”

14 Na i'igai Pilate, “Hamatani? Tamanu ei bigifatatana?”

Ma ronamina memewai'apoidiai, “Fatawaia!”

15 Si'ei ba i fawaneneaa ei rama'a, Pilate na alafanaa ro'odu Barabbas. Na uga ba Jesus nei to hafuhafu ma fifaninia ba nei fatawa.

Ei Fo'aa na Hararasinaa Jesus

(Matthew 27:27-31; John 19:2, 3)

16 Ei fo'aa, rona noduginaa Jesus laloo fei baua humuu mei bauaniaa fo'aa (harana ‘Praetorium’) ma harofipuinaa minaa ei fo'aa. 17 Rona farafenaa hia fei susu, pomana watolaa marawi ma roa ma rona fifigaa hepalo hogiaa tao ma fataonaa tabana. 18 Ma ronawe haronaa a'ana, “Uu, mena haparaa ei Jew!” 19 Rona hafuhafugaa tabana a'a hepalo o ma huwia. Rona fa'unaa du'uu ro'ou ma losuinia. 20 Ei ro'aa hapehapeidigia, rona dudumaa fei susu ma farafedinaa hia ana fei susuna. Si'ei, rona nodugia ba ro'aa fatawaia.

Rona Fatawaia

(Matthew 27:32-44; Luke 23:26-43; John 19:17-27)

21 Hemea Cyrene, harana Simon, mei amaa Alexander ma Rufus, hia noranarai sugutata'aia ma fi talaifaloginaa ro'odu ma rona ware ba inei harenaa fei hawafolo. 22 Rona nodugaa Jesus fawelei rona ware ba Golgotha (hanuna Fawelei Guitaba). 23 Si'ei, rona fani numana wine na fihafuinaa myrrh ma'uaa lomi na hunumia. 24 Rona fatawaia ma alaginaa ei susuna. Ma hememea ro'ou na tonaa ei susuna a'a fei uni'uni fifigaia.

25 A'a fei oduai hour (ale'ei 9 ido'o mafufuo), rona fatawaia. 26 Fei ne'ia ba fei tatana ale'ei:

MEI HAPARAA EI JEW.

27 Rona fatawaiaa laguei fafanao a'ana. Hemea, ma'auna ma hemea mauwina.
15:27 Hefi'a ne'ia bamauwina, 28 ma nawe nofa'uaimai fei ne'ia ba, “Hia a'a ei barafea” (Isaiah 53:12)
29 Ei rona talaifalogilao, rona hararasinia. Rona oro'oreinaa tabaa ro'odu ma ware ba, “Yoi, mena ba o fawata'o'oaa fei humuu mei Haidaa ma faduia laloo odu'ai arewaa, 30 nadii, upugio a'a fena hawafolo ma hadumaa ana yoi!”

31 Ana ale'ei, ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei feroiaa law, rona hararasinia dupuaa ro'odu. Rona ware ba, “Na hadumaa hefi'a, ma'uaa lomi i hadupa'aa anaia! 32 Mena Christ,
15:32 O,Messiah
mena haparaa Israel, upugio eni a'a fena hawafolo ma hai'ou fanunuia ma nara ba fa'ua.” Laguei, lagu'aa fatawa a'ana, ana lagunamina hararasinia.

Fei Ma'eaa Jesus

(Matthew 27:45-56; Luke 23:44-49; John 19:28-30)

33 A'a fei fa'oloroaa hour fei roromaa na hawa'onaa minaa feni malagufu nopa'aloo fei fafaimpaloaa hour. 34 Ma a'a fei fafaimpaloaa hour, Jesus na aimemewai, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?”—hanuna ba, “Mena Haidaniau, Mena Haidaniau, tani o ofadugau?”

35 Hefi'a ei ro'aa ufalaraifarafi'i, rona guainia ma ware, “Guainia, ifi harofaa Elijah.”

36 Hemea na poni ma fahinumaa fei waraguaa wine a'a fei hinu ma augia a'a hepalo raramanu ma fanaa Jesus ba nei hunumia ma na ware, “Apuna papa'ana. Odo'o ma'a ba i nomai Elijah ma fa'u'upuia.”

37 Jesus nawemina aimemewai ei fidii fawenai'apoi.

38 Fei rapirapii fei humuu mei Haidaa na ba'a'anininaa guapapa, fa'ugio pa'udu ma aununaa pu. 39 Ma na ufalarai ma'aa Jesus hemea centurion. I guainaa fei aigana ma
15:39 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i:guainaa fei aigana ma
fanunuia batanai fi ma'e, na ware, “Pa'aa fa'ua ba meni rama'a meni, pa'aa Na'uu
15:39 O,meni, pa'aa hemea Na'uu
mei Haidaa!”

40 Hefi'a pifine, rona ufanunumai rauaa. Dupuaa ro'odu, Mary Magdalene, Salome, Mary, mei inaa James mei baubara ma ana inaa Joses. 41 Yei Galilee eni pifine eni, ronafane nenegia ma hadumia a'a ei nunumiana. Wataudadiai pifine, ei rona nofipuimai a'ana dinaa Jerusalem, ro'ou yei anaa.

Fei I'ifaiaa Jesus

(Matthew 27:57-61; Luke 23:50-56; John 19:38-42)

42 Ma fei, arewaa Pagipagia (hanuna ba, nenee fei arewaa fei, Sabbath). Ma fi fafimai, 43 Joseph, mei Arimathea, hemea bauaniaa ei Jew, hemea rona ma'auia, mei ana fi guta'oma'aa fei haparaiaa mei Haidaa, na aunufarawaninaa a'a Pilate ma i'igainaa fei hudi unuu Jesus. 44 Pilate na ba'arofo ei i guainia ba na ma'edii. Na harofaa mei centurion ma i'iginia ba napa'aa ma'edii Jesus. 45 I guaidigia a'a mei centurion ba pa'aa fa'ua, na fanaa Joseph fei hudi ununa. 46 Si'ei Joseph na pono'aa hepalo hawa linen, na fa'upuaa fei hudi unu, guasumia a'a fei linen ma augia laloo hepalo huapu, ei waduaa ro'odu a'a ei na'a. Ma na piguaa hepalo mugoo poaa fei wawadu'ii fei huapu. 47 Mary Magdalene ma Mary mei inaa Joses, laguna fanunu'u'umaa fawelei rona fahainopia.

Copyright information for `WUV