Mark 5

Fei Farawaniana mei Rama'a na Wadu'ia Pigea

(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)

Rona fatete pepei a'a fei gufu Gadara.
5:1 Hefi'a ne'iaGadarenes; hefi'adiaiGergesenes
Ma i'a upudi'ininaa fei

wa Jesus, na dinamii a'ana hemea rama'a na wadu'ia hefaa spiriti hafelo,
5:2 Greekspiriti loloaa; vv. 8 ma 13 anaa
noranamai a'a ei huapu.
Ma inafane guta i a'a ei huapu. Lomi na hawia ba hemea i roro'ipa'ia. Ana lomi na hawia ei alatai pidaua. Ronamina bobo'inaa pinena ma panina wataua au ma'uaa namina ba'amoro'aa ei alatai pidaua ma ei wao. Pa'aa lomi hemea rama'a ba i panarofitanipa'ia. Poi ma arewaa, i dupuaa ei huapu ma ei maugeni, imina aiharoharo ma hawihawi'aa ununa a'a ei mugoo.

I fanunupa'aa Jesus rauaa, na ponifa'unaa du'una i ma'ana. Namina aiharoharopararai ba, “Tamanu ei nunumiamu a'au, Jesus, mena Na'uu mei Haidaa, mei napa'aa Pafeai? A'a fei haraa mei Haidaa oneipa'aa warefa'uai ba lomi o fagianainau!” Uatani, Jesus na waredii a'ana ba, “Wala'amai a'a mena rama'a mena, yoi, fena spiriti hafelo!”

Si'ei, na i'iginia Jesus ba, “Hini haramu?”

Na ware ba, “Harau, Watauda, uaa hai'odu watauda.”
10 Ma na i'igai watauda a'a Jesus ba apuna alofatatalainaa ro'odu fawelei.

11 Abaa po'o ma'ida moimoi ro'ei hanana papaa fei maugeni. 12 Ma ei spiriti hafelo, rona i'iginaa Jesus, “Onei alonaa hai'odu dupuaa ei moimoi; uga ba hai'ou wadu'aa ro'ou.” 13 Si'ei, Jesus na ugainaa ei hafelo'a spiriti ma rona asi'adi'ininaa mei rama'a ma wadu'inaa ei moimoi. Puduu ei moimoi, ale'ena heguai pufaba'a. Rona poni'u'upu papaa fei maugeni, pepei imina faro'ai ma pasinaa laloo fei ranu ma wawau'uma'e.

14 Ei oma'ama'aa ei moimoi, rona ponibagua ma warefanaa ei rama'aa gufu ma ei gufu sugatata'aia ma ei rama'a, rona aunu ba ro'aa ma'a. 15 Ro'aa nomai a'a Jesus, rona fanunupa'aa mei na wadu'ia watauda pigea na guta lalawai ma namina rawanidiai; ma ronamina ma'au. 16 Ei rona fanunuia, rona u'ufanaa ei rama'a tamanu bigi'aa Jesus a'a mei i wadu'ia pigea ma ana rona u'ufanaa ro'odu tamanu na pa'aa ei moimoi. 17 Si'ei, ei rama'a rona i'igaifawe'i a'a Jesus ba inei di'ininaa fei gufuu ro'odu.

18 Ma ei ba i hugi pafoo fei wa Jesus, mei rama'a, mei ro'aa wadu'ia ei pigea, na i'iginaa Jesus ba ana i aunuhugia. 19 Lomi na ugainia Jesus, ma'uaa na ware ba, “Baguanaa gufu ma warefanaa ena gufumu ena bigi'aa mei Fasu a'amu ma fei faloloa'iana yoi.” 20 Si'ei, mei rama'a mei, na aunu ma u'u yei Decapolis
5:20 Hanuna fei warea Greek baHefua Gufu
tamanu na bigi'ia a'ana Jesus. Ma minaa ei rama'a, rona ba'arofo.

Mei Nanaoo Ma'ea ma mei Pifine na Funu

(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 I hugidiai pafoo wa Jesus ma fatetediai pepei, abaa po'o ma'ida ei rona hoaninia piye. 22 Hemea ei bauaniaa fei synagogue, harana Jairus na nomai yei, fanunupa'aa Jesus ma fapasi o'igoana. 23 Ina i'igifininaa minaa ei naranarana a'a Jesus ba, “Mei na'uu, baduu pifine, anaa i ma'e. Oneipo'o nomai ma augaa fei panimu pafona ba nei pedu fei funuana ma i gutadiai.” 24 Si'ei, na aunuhugia Jesus.

Abaa po'o rama'a, ei ro'aa nenegia ma puroroinia.
25 Ma hemea pifine yei nafane'o wigiwigii namona, ale'ena hefua ma heguai igisimasi. 26 Watauda lo'otaa, rona roinia ma'uaa, ei fi'ina na ude'ualao. Namina pedu ei mugoo po'ina, ma'uaa fei funuana lomi na u pedu. Namina apoi ua. 27 I guainaa ei u'ugaa Jesus a'a hefi'a, na talaimai nenee Jesus dupuaa ei watauda rama'a ma na idoaa fei hawaa uguu Jesus. 28 Uatani na nara ale'ei ba, “Nabaa a ido'uaiaa fei hawaa uguna, awe rawani.” 29 Ana ei ua, lomi na fai wigiwigidiai fei namona ma na nanamuinia ba nawe pedu fi'ina.

30 Ana ei ma na nanamuinia Jesus ba ma'ida faufauna na di'ininia ma na momo'ai dupuaa ei rama'a ma i'igai ba, “Hini na idoaa fei hawaa uguu?”

31 Rona ware ei otalai nenerana, “Ona fanunuia eni watauda rama'a, rona puroroinio. Batanai ei o i'igai ba, ‘Hini na idoau?’”

32 Ma'uaa Jesus fimina fanunula-barainia ba hini na bigi'aa fei. 33 Si'ei, mei pifine na aida ba na hoto fei namo, na nomai ma fapasi i fasuu hunana ma namina ma'aufunurere ma warefa'uai a'ana. 34 Ina warenaa a'ana ba, “Mena na'uu, fei we'iaa naranaramu na farawaninio. Aunufarawani ua. Ona ala a'a fena fi'iamu.”

35 Ana fi wareware ua Jesus, hefi'a noramiaa ro'ou humuu Jairus, mei famamoaa fei synagogue, rona warenaa a'a Jairus ba, “Mei na'umu baduu pifine na ma'edii. Tani o fa'udeguguaa unuu mei feroia?”

36 Na guai'au'uaialao ei wareaa ro'odu Jesus ma na ware a'a mei famamoaa fei synagogue, “Apuna ma'au; onei narafawe'i ua.”

37 Lomi na ugainaa hemea ba i nenegia; uniaa Peter ma laguei filofui, James ma John. 38 Ma ei ro'aa nosufudailao humuu Jairus, mei bauaniaa fei synagogue, Jesus na guaipa'aa ei rama'a, ronamina waigi ma aimemewai. 39 Na wadu'ai ma i'igainaa ro'odu ba, “Tani hamomina waigi ma aimemewai? Mei baduu, lomi na ma'e. Na ma'igu ua.” 40 Ma'uaa rona fadinia.

I fa'asi'adigaa ei rama'a, na dugaa mei ama ma inaa mei baduu ma ei otalai nenerana, ei ro'ou a'ana ma rona wadu'ainaa laloo humu a'a mei baduu.
41 Na tauaa panina ma na warenaa a'ana, “Talitha koum!” (hanuna ba, “Mena baduu pifine, a warenaa a'amu, asi'aa!”). 42 Ana ei ua, mei baduu na ufalarai ma tatalai (igisimasina, hefua ma heguai). A'a fei, ronamina ba'arofo. 43 Ina warefawe'i a'a ro'odu ba ronei'aa warewareaa feni a'a nemea ma ronei fani hanaa mei baduu.

Copyright information for `WUV