Mark 6

Mei Mamama'a Lomi Ro'aa Ma'auia

(Matthew 13:53-58; Luke 4:16-30)

Jesus na di'ininaa yei ma hadiwe'inaa gufuna, ro'ou ei otalai nenerana. I nopa'aloo fei Sabbath, na una'aa ma feroinaa ei rama'a laloo fei synagogue. Ma watauda ei rona guainia, namina nanawala pudaa ro'ou.

Ma rona i'igai “Po'o tonana hitani eni manumanu eni, meni rama'a meni? Tamanu fei apa'a, ina tonia ba ana imina bigi'aa ei foigia!
Haa hemeni, fadufadua ua! Ana meni na'uu Mary ua, mei lofuu James, Joseph,
6:3 Warea GreekJoses, ana fei haraJoseph
Judas ma Simon! Ma eni agina ana a'a o'odu yeni!” Ma namina mamanunu unuu ro'odu a'ana.

Jesus na warenaa a'a ro'odu, “Ana a'a fei gufu'uana, dupuaa ei gufuna ma laloo fei humuna, hemea mamama'a, lomi ro'aa ma'auia.” Lo'e na hawia ba i bigi'aa ne'aa foigia yei ma'uaa na augaa panina pafoo hefi'a ei funua ma farawaninaa ro'odu. Ma na ba'arofo a'a ro'odu ba lo'e na we'i naranaraa ro'odu.

Jesus na Aloaa ei Hefua ma Helagui

(Matthew 10:5-15; Luke 9:1-6)

Jesus na tatalai ma feroinaa ei rama'a a'a hepapalo gufu.
Na haronaa a'ana ei Hefua ma Helagui ma alofahelalaguinaa ro'odu ma fani forafora a'a ro'ou ba ronei muainaa ei spiriti hafelo.
6:7 Warea Greekspiriti loloaa


Si'eni, eni wareana: “Apuna notonaa hefi'a manumanu a'a fena tatalaiaa hamu'odu—lomi du'ua, raba o mugoo po'i laloo ena adii hamu'ou—ma'uaa, heina o ua. Hamonei rafe supinai, ma'uaa lomi pafuaa susu. 10 Ma ena hamona wadu'ainaa hepalo humu, hamonei guta yena, nopa'awii fena ba hamo'aa di'ininaa fena gufu fena. 11 Ma na'aa hefi'a gufu, lo'e ro'aa fagutanaa hamu'ou o guaipa'aa wareaa hamu'ou, foifoiaa piyee pinee hamu'ou, ale'ena fama'ama'aa ro'ou ba rona tata.”

12 Rona aunu ma u'ufanaa ei rama'a ba ronei filoginaa naranaraa ro'odu. 13 Rona fawala'anaa watauda pigea, igi pao pafoo watauda ei rona funu ma farawaninaa ro'odu.

Na Waoro Huaa John, mei Pudugufaia

(Matthew 14:1-12; Luke 9:7-9)

14 Mei Hapara Herod na guainaa fei, uaa fei haraa Jesus, nawemina bauanai. Hefi'a, rona ware
6:14 Hefi'a ne'ia mina baIfi warelao
ba, “John, mei Pudugufaia na ma'elele'aa ma si'ei na pa'i faufauna ba i bigi'aa ei foigia.”

15 Hefi'a, rona ware ba, “Hia Elijah.”

Ma hefi'adiai, rona ware ba, “Hia hemea mamama'a, ale'ei hemea mina mina.”

16 Ma'uaa mei Hapara Herod, i guainaa fei, na ware “John, mei una moro'aa huana, na ma'elele'aa!”

17 Uaa Herod na ware ba ronei panarofaa John ma roro'inia ma aunaa hia bobo'aia. Ina bigi'aa fei, uaa mei haroo mei lofuna Philip, harana Herodias, na lalainia. 18 Hamatee John nafane wareware a'a Herod ba, “Lomi na wanewane ba o tonaa mei haroo mei lofumu.” 19 Si'ei, namina bidi unuu Herodias a'a John ma ba i fo'afama'eia, ma'uaa lomi na hawia, 20 uatani Herod na ma'auaa John ma na'o lawagia, uaa ina aida ba John napa'aa wanewane ma na apunai. Herod, ei ina'aida guta a'a John ma guainaa ei u'ugana, namina hamamagua,
6:20 Hefi'a ne'ia mina baei u'ugana, ina bigi'aa watauda manumanu
ma'uaa na pa'i nunumiana ba i guainaa ei u'ugana.

21 Inawe pa'aa fei rawani'a au. A'a fei arewaa waniniana, Herod na bigi'aa fei baua hananaa a'a ei bauaniaa gufu, ei bauaniaa ei fo'aa mawe ei bauaniaa Galilee. 22 I wadu'aimai mei baduu pifine na'uu Herodias, na ufa'ufa. Namina fani'eni'eaa Herod mawe ei ro guta hananafipui a'ana.

Mei hapara na warenaa a'a mei baduu pifine: “I'iginau tamanu nunumiamu ma a fanio.”
23 Ma ina fa'unai a'a mei baduu pifine ba “Tamanu o i'iginia, a pa'aa fanio nopa'awii hesuwi feni haparaiau.”

24 Ina asi'aa ma warenaa a'a mei inana, “Yau a i'iginaa tamanu?”

Na ware mei inana, “Fena tabaa John, mei Pudugufaia.”

25 Ana ei, mei baduu pifine na wadu'aifanaa fei i'igaia a'a Herod: “Na nunuminio ba onei fanau e'eni ua fena tabaa John, mei Pudugufaia pafoo hepalo tabetabe.”

26 Mei hapara, namina bauana fei faloloa'iana, ma'uaa si'ei ba inapo'o fa'unaidii ma lomi na nunuminia ba i mamafa pudaa ei roifi guta hanana a'ana, lomi ba i filoginaa wareana a'a mei baduu pifine. 27 Si'ei, na alomaduareinaa hemea moro'aa hua ba neiree morotonamii fei tabaa John. Na aunu mei, dinaa humuu bobo'aia ma lafigifamosuaa fei huaa John 28 ma na notabeamai fei tabana pafoo fei tabetabe. Ina fanaa mei baduu pifine ma hia, na fanaa mei inana. 29 Ro'aa guainia ei otalai neneraa John, rona nomai, tonaa fei hudi ununa ma augia laloo huapu.

Jesus na Faguaa Haipani Pufaba'a

(Matthew 14:13-21; Luke 9:10-17; John 6:1-14)

30 Ei apostle, rona figupuimai a'a Jesus ma warefania minaa ei bigi'a ma feroiaa ro'odu. 31 Si'ei ba abaa po'o ma'ida ei ro'ei'u nomai ma nolao, pa'aa lomi na pa'i au ro'odu ba ro'aa hanana. Na warenaa a'a ro'odu Jesus ba, “Uniaa hamu'odu, hamonei nomai a'au ma o dinaa hefawala lomi wawaigia ba hamo'aa gutafawenai.”

32 Si'ei, rona aunu uniaa ro'odu pafoo wa ma aununaa fawelei lomi rama'a. 33 Ma'uaa wataudaa, rona fanunu'apa'aa ro'odu ma ei rama'a gufu pedu, rona poni'uanaa pinee ro'odu. Ronare'o susufudai ma nene, Jesus ma ei otalai nenerana. 34 I fatete Jesus, na fanunuia ba abaa po'o rama'a rona oma'adii. Namina faloloa'inaa ro'odu, uatani ro'ou ale'ei ei sipsipi lo'e oma'ama'aa ro'odu. Si'ei, na feroinaa ro'odu watauda manumanu.

35 Ma eni, anaa i lolo fei halo. Si'ei, rona dinaa a'ana ei otalai nenerana ma ware ba “Namina raua faweleni ma namina fafidii. 36 Aloaa eni rama'a ba ronei aunulalabarai hanaa ro'ou a'a hefi'a ena gufu ma pono hanaa ro'odu.”

37 Ma'uaa ina ware, “Hamonei fani hanaa ro'odu.”

Rona warenaa a'ana, “Nabaa ale'ei, i tonaa pono'aa hemea bigi'a ale'ena fainaroa puda!
6:37 Greeki tonaa enu pu'u denarius
Pa'aa wareamu ba hai'ou'aa suminaa mugoo po'i ale'ei ma pono faraa pidaua ma fani hanaa ro'ou?”

38 Ina i'igai, “Hefiga faraa pidaua hamona pa'i? Wi ma'a.”

Ro'aa apa'idigia, rona ware ba, “Haipani faraa pidaua ma guapalo nia.”

39 Si'ei, Jesus na warenaa a'a ro'ou ba ronei fagutanaa ei rama'a ma figupuinaa ro'ou pafoo ei guana mamarawii. 40 Si'ei, rona guta. Hefi'a gupu, hefa pu'u ma hefi'a gupu, haipani pa'ania. 41 Na tonaa haipaniei faraa pidaua ma guapaloei nia, aranaa pafea, ware ‘ta’, digedigeaa ei faraa pidaua ma fanaa ei otalai nenerana ba ronei fanaa ei rama'a. Ana na alaginaa guapaloei nia a'a minaa ei rama'a. 42 Minaa ro'ou, rona hananamagu 43 ma ei otalai nenerana, rona tonaa hefua ma guapalo pa. Ma ei pa, ronamina pepesu a'a ei masii faraa pidaua ma nia. 44 Puduu ei wawane rona hanana, haipani pufaba'a.

Jesus na Talai Pafoo Agi

(Matthew 14:22-33; John 6:15-21)

45 Ana ei, Jesus na ware a'a ei otalai nenerana ba ronei hugi a'a fei wa ma ronei'o a'aunudinaa Bethsaida. Ma hia, fido'odii aloaa fei gupuu rama'a. 46 I di'inidigaa ro'ou, na aununaa papaa hepalo maugeni ba i lafulafu.

47 I nofafilao, fei wa na pa'idigaa memewaa fei agi ma unaiana piye. 48 Na fanunuaa ei otalai nenerana ro'eimina poreifawe'i, uaa fei lalarena na agisuafaa ro'odu. Ale'ena watolaa oduai ma oloroa ido'o mafufuo, Jesus nawe aununaa a'a ro'odu. Na tatalai ua pafoo agi ba i falogiaa ro'ou. 49 Ma'uaa, ei ro'aa fanunupa'ia fi tatalai pafoo agi, ronamina aimemewai, uaa ei naraa ro'odu ba hia, hani'u. 50 Si'ei ba minaa ro'ou pedu na fanunupa'ia ronamina ma'au.

Ana ei ua, ina warenaa a'a ro'odu ba, “Gutafarawani ua! Yau meni. Apuna ma'au.”
51 Ma na hugilao a'a ro'ou pafoo wa ma fei lalarena na rere. Ronamina ba'arofo, 52 uaa lomi rona'u apa'ima'aiaa ei bigi'aa Jesus a'a fei faraa pidaua; namina waiwai tabaa ro'odu.

Jesus na Farawaninaa ei Funua i Gennesaret

(Matthew 14:34-36)

53 Ro'aa sualao, rona fatete yei Gennesaret ma pe'i yei. 54 Ana ei ro'aa rofo'upu pafoo fei wa, ei rama'a, rona fanunu'apa'aa Jesus. 55 Ei rama'a ei, ronamina poni ua yei tadiwe'aia ma noporoporo'aa ei funua pafoo ei hafenaa unuu ro'ou aununaa hitani rona guainia ba Jesus yei. 56 Ma nabaa i aununaa hitani—a'a ei pusu'o gufu, baua gufu, o sugatata'aia, rona fahainopaa ei funua papaa ei humuu alo'alo. Ma ronamina i'igifawe'i a'ana ba nei ugainaa ro'odu ba ro'aa idoaa fei supuu susuna. Ma minaa ei rona idoia, na pedu ei funuaa ro'odu.

Copyright information for `WUV