Mark 7

Ei Feroia Noranamai a'a ei Upu Mina

(Matthew 15:1-9)

Ei Pharisee mawe hefi'a feroiaa law, ei noramiaa ro'odu Jerusalem, rona figupui a'a Jesus ma fanunupa'aa hefi'a ei otalai nenerana, ro'ei hanana ma na loloa panii ro'odu. Lomi ronado'o huwe panii ro'odu. (Ei Pharisee ma minaa ei Jew, lomi ro'aa hanana na'aa lomi ronado'o huwe panii ro'odu ale'ei maumau ei upuu ro'odu. Ma ena rona hadiwe'imai a'a ena humuu alo'alo, lomi ro'aa hanana nabaa rotawe huwe. Ronamina neneraa watauda maumau ei upuu ro'odu. Ale'ena fesuaa ena bara, ena pe'i ranu ma ena babagii.)
7:4 Hefi'a ne'ia mina bape'i ranu, pe'i ranu babai ma tawaa hananaa


Si'ei, ei Pharisee ma ei feroiaa law, rona i'igainaa Jesus ba, “Tani ei otalai neneramu, lomi rona neneraa maumau ei upuu o'odu ma rona hanafininaa lolo panii ro'odu?”

Ina ware ba, “Naminapa'aa balawia ei wareaa mamama'a Isaiah ei idii wareaa hamu'ou ena ware'oni, ale'ei fei ne'ia ba:

“‘Eni rama'a eni, pa'aa ware ua umuu ro'odu ba rona ma'auau,
ma'uaa ei naranaraa ro'odu namina raua a'au.
Lomi hanuu losuiaa ro'ou yau;
ena mau feroiaa ro'odu, rona feroinaa ena law ena pagipagiaa rama'a.’
Hamonadii rawa'a'afinaa ei wareaa mei Haidaa ma panaro'uaiaa maumau ei upuu hamu'odu.”

Ma na warenaa a'a ro'ou: “Rafee hamu'ou autadidiaa ei wareaa mei Haidaa ba hamo'aa neneraa
7:9 Hefi'a ne'ia bafa'asi'anaa
maumau ei upuu hamu'odu!
10 Moses na ware ba, ‘Ma'auaa amamu ma inamu,’ ma ‘Hini i warefafeloaa amana o inana, ronei fo'afama'eia.’
7:10 Leviticus 20:9
11 Ma'uaa hamona ware ba nabaa hemea na warenaa a'a mei amana o inana: ‘Tamanu ei manumanu ba o tonia a'au, Corban’, (hanuna ba lomi i fani a'a amana ma inana, uaa manumanuu mei Haidaa) 12 ma hamona apunainia ba inei'aa fai bigi'aa ne'a manumanuu amana o inana. 13 Si'ei, hamona suminaa ei wareaa mei Haidaa a'a ena maumau ena upuu hamu'ou, ena hamonamina'o totonamai. Hamonamina bigi'aa watauda manumanu ale'ena.”

Ei Manumanu i Faloloaa Rama'a

(Matthew 15:10-20)

14 Jesus na harodinaa a'ana fei gupuu rama'a ma ware, “Guainau minaa hamu'odu. Hamonei apa'aa feni. 15 Lomi hepalo manumanu i aunaa poana hemea ba i faloloaia ma'uaa, fei i norai laloo iana i ‘faloloaia.’”
7:15-16‘faloloaia.’ 16Hini na pa'i adiana ba i guai, inei guai.


17 I di'inidigaa fei gupuu rama'a ma i wadu'ainaa fei humu, rona i'iginia ei otalai nenerana fei warea hanunu. 18 Na i'igai, “Haa, namina loto adiaa hamu'ou? Lomi hamona aida ba na'aa hepalo manumanu na wadu'ainaa laloo hemea, noranalao augu, lomi i faloloaia? 19 Uaa lomi na dinaa laloo fei naranarana ma'uaa, na dinaa laloo fei pahanana ma hinene, na lele'aa.” (Ei i wareaa fei, Jesus na ufugia ba minaa ei du'ua, na rawani.)

20 Ma ina warelao ba, “Ena na lele'amai laloo iaa hemea, si'ena, ena na faloloaia, 21 uaa, i lalona, na lele'amai ena hafelo'a naranara, ena fitatafipa'aia, fafanaoa, fo'afama'e, fiharoharoipa'aia, 22 wawa'ai poa, fafeloaa rama'a, sifisifi'a, unara'uaiaa ei hafelo'a, nanamaia, ena sifisifi warea ba i fafeloaa nemea, mamagugua ma ena bigi'aa a'afoloia. 23 Minaa eni hafelo'a eni, noranamai laloo iaa hemea ma na faloloaia.”

Fei Narafawe'iaa mei Pifinee Syrophoenicia

(Matthew 15:21-28)

24 Jesus na di'ininaa fei gufu fei ma aununaa fawelei na rafi'inaa Tyre.
7:24 Watauda ne'ia mina baTyre ma Sidon
Na wadu'ainaa hepalo humu. Lomi na nunuminia ba nemea i aida ma'uaa, pa'aa lomi na opa'aipa'ia ba hia yei.
25 Ina pa'i hemea pifine yei ma mei pifine mei, na pa'i na'una, pusu'o baduu pifine, mei na wadu'ia hefaa spiriti hafelo.
7:25 Warea Greekspiriti loloaa
Mei pifine mei, ana ei i guainia ba Jesus yei, ina nomai ma fapasi fasuu hunaa Jesus.
26 Mei pifine, hia Greece. Waniniana Syrian Phoenicia. Namina i'igifawe'i a'a Jesus ba neipo'o fawala'anaa fei pigea a'a mei na'una.

27 Na warefania, “Ei pa'aa baduu (ale'ei, ei na'uu Israel), roneido'omina hanaiaa ei rona nunuminia, uaa lomi na wanewane ba o'aa tonaa ei hanaa ei pa'aa baduu ma fanaa ei hapee ro'odu ponoto.”

28 Ina ware ba, “Pa'aa fa'ua, mena Fasu ma'uaa ei ponoto haroo tawa, rona hanaiaa ei masii du'ua, ei lomi rona hanaia ei baduu.”

29 Ma ina warenaa a'ana ba, “Hamatee ona ware ale'ena, te, onei nowau. Fena pigea na di'inidigaa mena na'umu.”

30 Ina aununaa gufuna ma fanunupa'aa mei na'una na haino pafoo tawa ma fei pigea na di'inidigia.

Na Pedu Lotoaa Adia ma na Ba'atawara Umuu mei Rama'a

31 Jesus na di'ininaa malalaa Tyre, aunu'ailao Sidon, upu'ailao a'a fei Agii Galilee ma aununaa fawelei Decapolis.
7:31 Hanuna fei warea Greek baHefua Gufu
32 Yei, hefi'a rona duginamii a'a Jesus hemea na loto adiana ma pa'aa lomi na warewarepa'i. Ma ronamina warefawe'i a'ana ba ineipo'o augaa fei panina pafoo mei.

33 Nenee fei, ina dugi'u'uginia ma laguna raua a'a fei gupuu rama'a, Jesus na augaa ei ana'anana laloo adiaa mei rama'a. Ma ina huwi ma idoaa fei rawerawee mei rama'a. 34 Na aranaa pafea, fawenaifatemu ma warenaa a'ana, “Ephphatha!” (hanuna ba “Ma'awawa”). 35 A'a fei, guapaloei adiana nawe ma'awawa ma fei rawerawena nawe tatawei ma warewarepa'i.

36 Jesus na warefawe'i a'a ro'odu ba ronei'awe warefanaa nemea, ma'uaa ena na'aida ware ale'ei, ana ro'eimina'u fiwarei'uaia. 37 Ei rama'a, ronamina ba'arofo. Rona ware, “Namina bigifarawaninaa minaa ei manumanu. Ana na farawaninaa ei lotoo adia ma ei lomi rona warewarepa'i.”

Copyright information for `WUV