Mark 8

Jesus na Faguaa Gunaroa Pufaba'a

(Matthew 15:32-39)

A'a ei arewaa ei, hepalodiai baua gupuu rama'a, rona figupui. Si'ei ba pa'aa lomi hanaa ro'ou, Jesus na haronaa a'a ei otalai nenerana ma ware, “Na pa'i faloloa'iau a'a eni rama'a rona oafipuidii a'au oduai arewaa ma lomi du'ua ba ro'aa hanana. Nabaa a alonaa ro'odu gufuu ro'ou ma ro'aa notonaa baoaa ro'odu, ro'aa nomaralelelao tala, uaa gufuu hefi'a ro'odu, rauaa.”

Rona ware ei otalai nenerana, “Feni rauaa gufu ale'eni, i to hitani faraa pidaua hemea ba i faguaa ro'odu?”

Na i'igai Jesus, “Hamona pa'i hefiga faraa pidaua?”

Rona ware, “Olorompalo.”

Ina ware a'a ei rama'a ba ronei guta pafoo malagufu. I todigaa ei olorompalo faraa pidaua ma waredii ba ‘ta’, na bidigedigeia ma fanaa ei otalai nenerana ba ronei augia i ma'aa ei rama'a ma rona bigi'ia ale'ei. Ana rona pa'i ma'ida pusu'o nia; ma ana ina ware ba ‘ta’ ma warenaa a'a ei otalai nenerana ba ronei alaginia. Ei rama'a, rona hanana ma ronamina magu. Hinene, ei otalai nenerana, rona paiaa olorompalo pa, na pepesu ei dufuu du'ua. Ina pa'i ale'ei gunaroa pufaba'a wawane yei. I alodigaa ro'ou, 10 na hugi pafoo wa a'a ei otalai nenerana ma dinaa fawelei Dalmanutha.

Ei Pharisee, Rona I'igainaa Hepalo Foigia

(Matthew 16:1-4)

11 Ei Pharisee, rona nomai ma rona'aa fiharei a'a Jesus. Si'ei ba ro'aa mania, rona i'igainia ba nei fama'aa ro'odu hepalo foigia i norai pafea. 12 Inamina fawenaitemu ma ware, “Tani taweni ro i'igainaa hepalo hilalaa foigia ba unei fama'aa ro'ou? A warefa'uai a'a hamu'ou, lomi ba awe fama'aa ro'ou.” 13 Na di'ininaa ro'ou, na hugidiai pafoo wa ma aununaa pepei.

Fei Fafuafuaa ei Pharisee ma Herod

(Matthew 16:5-12)

14 Ei otalai nenerana, rona madi'inia ba ro'aa notoo faraa pidaua ma'uaa, rona pa'i hepalo faraa pidaua a'a ro'ou pafoo wa. 15 Jesus na aweinaa ro'ou, “Oma'ama'a. Hamonei oma'ama'aa hamu'ou a'a fei fafuafuaa ei Pharisee ma Herod.”

16 Rona fiwareinaa fei ma ware, “Woro ei i ware ale'ei uaa ba lomi ona pa'i faraa pidaua.”

17 Na apa'idigaa ei fiwareiaa ro'ou, na i'igainaa ro'ou Jesus, “Tani hamu'ou fiwarei ba lomi hamona pa'i faraa pidaua? Ana hamotapo'o fanunu'apa'ia? Na waiwai tabaa hamu'ou? 18 Hamona pa'i pudaa hamu'ou ma ana lomi hamona'u fanunupa'i ma na pa'i adiaa hamu'ou ma ana lomi hamona'u guaipa'i? Ma ana lomi hamona'u nonominia? 19 Ei a bidigedigeaa haipaniei faraa pidaua a'a ei haipani pufaba'a, hefiga pa na pepesu a'a ei masii faraa pidaua hamona tonia?”

Rona ware, “Hefua ma guapalo.”

20 “Ma ei a bidigedigeaa ei olorompalo faraa pidaua a'a ei gunaroa pufaba'a, hefiga pa na pepesu a'a ei masii faraa pidaua hamona tonia?”

Rona ware ba, “Olorompalo.”

21 Ina warenaa a'a ro'odu ba, “Ana hamotapo'o apa'ia?”

Hemea Pudawerai Yei Bethsaida nawe Fanunupa'i

22 Rona sufudai Bethsaida ma hefi'a rama'a, rona dugamii hemea pudawerai a'a Jesus ma i'igifawe'i a'ana ba inei idoia. 23 Na tauaa panii mei pudawerai ma noduginaa hia auguu fei gufu. I huwidigaa pudaa mei rama'a ma audigaa panina pafona, Jesus na i'igai, “Ona fanunupa'i hepalo manumanu?”

24 Na aranaa pa'udu ma ware, “Na fanunupa'i rama'a; rona fafanunu ale'ei haihai, rona tatalai.”

25 Jesus na augaa panina hepoadiai pudaa mei rama'a. Si'ei, fei pudana na wera ma na fanunupa'i ma fanunufarawanipa'aa minaa ei manumanu. 26 Ba i alohadiwe'idinia humuna, Jesus na ware, “Apuna famaua gufu.”
8:26 Hefi'a ne'ia baApuna wi warefanaa hemea i gufu


Peter na Ware ba Jesus, Hia Mei Christ

(Matthew 16:13-20; Luke 9:18-21)

27 Jesus ma ei otalai nenerana, rona aununaa ei gufu papaa Caesarea Philippi. I ma'aa tala, ina i'iginaa ro'odu, “Ei rama'a, rona ware ba yau hini?”

28 Rona ware, “Hefi'a, rona ware ba yoi John, mei Pudugufaia; hefi'a ba Elijah; ma hefi'adiai ba hemea ei mamama'a.”

29 Ina i'igai, “Ma hamu'ou? Hamona ware ba yau hini?”

Na ware Peter ba, “Yoi, mei Christ.”
8:29 O,Messiah. “Mei Christ” (Greek) ma “mei Messiah” (Hebrew) hanuu guapaloei ba “Mei rona ipinaa tabana pao.”


30 Jesus na aweinaa ro'odu ba ronei'aa warefanaa nemea ba hia hini.

Jesus na Ware'augaa fei Ma'eana

(Matthew 16:21-28; Luke 9:22-27)

31 I dii, na feroinaa ro'odu ba mei Na'uu Rama'a, neipa'aa tonaa fi'ina a'a watauda manumanu ma ro'aa ofadugia ei bauaniaa gufu, ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei feroiaa law. Ma hefi'a, rowe fo'afama'eia ma nenee oduai arewaa, i asi'adiai. 32 Ina fa'arewaiaa feni ma Peter na dugitata'ainia ma warehota'ia.

33 Ma'uaa i momo'ai ma fanununaa ei otalai nenerana, na hota'aa Peter, “Dinaa neneu, Satan! Lomi ona pa'i naranaramu a'a ei manumanuu mei Haidaa, ma'uaa ei manumanuu rama'a.”

34 Ma ina haronaa a'ana fei gupuu rama'a mawe ei otalai nenerana ma ware ba, “Hini ba i nenerau, inei rawa'a'afai a'a ei nunumiana, tonaa fei hawafolona ma nenerau. 35 Uaa hini ba i panarofaa fei harenuana,
8:35 Hanuna warea Greek bafaweweni, olaloo naranara; v. 36 anaa.
iwe pa'ai ma'uaa, hini i fapa'ainaa fei harenuana a'au ma a'a fei rawani'a warea, i tela.
36 Tamanu rawani'ana nabaa hemea i tonaa minaa feni malagufu ma'uaa na fapa'ainaa fei harenuana? 37 O, tamanu i fania hemea ba i filoginia a'a fei harenuana? 38 Nabaa nemea na mamafa a'au ma ei wareau laloo feni au taweni, feni rona fiharoharoipa'ai ma pepesu a'a ei maumau hafelo, te, ana iwe mamafa a'ana mei Na'uu Rama'a ena na nomai wagii fei haweraa mei Amana fipui a'a ei apunaia alo'alo.”

Copyright information for `WUV