Matthew 10

Jesus na Aloaa ei Hefua ma Helagui

(Mark 3:13-19; Luke 6:12-16)

Jesus na haronaa a'ana ei hefua ma helagui otalai nenerana ma na fanaa ro'ou fei forafora ba ronei fawala'anaa ei spiriti hafelo
10:1 Warea Greek baspiriti loloaa
ma farawaninaa minaa ei hafelo'aa unu ma minaa ei funua.

Si'eni, eni haraa ei hefua ma helagui apostle: rawarawa, Simon (rona roroinia Peter) ma mei lofuna, Andrew; James, mei na'uu Zebedee ma mei lofuna John; Philip ma Bartholomew; Thomas ma Matthew, mei otonaa mugoo po'ii gavaman; James, mei na'uu Alphaeus ma Thaddaeus; Simon mei Zealot ma Judas Iscariot, mei ba i aloia.

Fei ba Ronei Bigi'ia ei Hefua ma Helagui

(Mark 6:7-13; Luke 9:1-6)

Eni hefua ma helagui eni, Jesus na aloaa ro'ou ma fanaa eni warea eni: “Apuna aununaa a'a ei Gentile, o dinaa hepalo gufu yei Samaria. Ma'uaa hamonei dinaa a'a ei madidiaa sipsipii Israel. Ena hamona nowau, u'ugaa feni u'uga feni: ‘Fei haparaia pafea na rafi'i.’ Farawaninaa ei funua, fa'asi'anaa ei ma'ea, farawaninaa ei watawatai,
10:8 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
fawala'anaa ei pigea. Hamona to ua, te, hamonei fani ua.
Apuna notoo gold, o silver, o copper i a'a ena adii hamu'ou. 10 Hamonei'aa notoo raba a'a fei tatalaia fei, o pafuaa lawalawa, o hafenaa pinai, o hepalo o, uaa ei rama'a, ronei fani gutanaa mei bigi'a.

11 “Tamanu ena bauana o pusu'o gufu hamona dinaa lalona, labaginaa nemea rama'a na honua yena ma guta i humuna hawina hamona aunu. 12 Ena hamona wadu'inaa fei humuna, hamonei haweginia. 13 Nabaa na rawani ua fei humuna, fei rawani'aa hamu'ou nei ude lalona ma nabaa lomi, hamonei tohadiwe'inia. 14 Nabaa nemea, lomi i taufagutanaa hamu'ou, o guainaa ei wareaa hamu'ou, difoifoinaa ei piyee pinee hamu'ou ena hamona di'ininaa fena gufu fena. 15 A warefa'uai a'a hamu'ou ba a'a fei arewaa dududua, na bauanaidiai fagianaa fena gufu fena laraa Sodom ma Gomorrah.

Ei Haperararaia

(Mark 13:9-13; Luke 21:12-17)

16 “A aloaa hamu'ou ale'ei sipsipi dupuaa ei ponotoo podu. Si'ei, hamonei ano'anoi ale'ei wa'a ma inei rawani maumau hamu'ou ale'ei ei padu.

17 “Oma'ama'aa hamu'ou a'a ena rama'a; ro'aa aunaa hamu'ou panii ei bauaniaa gufu ma hafugaa hamu'ou laloo ei synagogue ro'ou. 18 I a'au, rowe fa'ufalarainaa hamu'ou i ma'aa ei bauaniaa gavaman mawe ei hapara ba ale'ei umuu a'a ro'ou mawe ei Gentile. 19 Ma'uaa ena rona panaroro'inaa hamu'ou, apuna naranara watauda ba hamu'ou wareaa tamanu, o batanai hamona ware. A'a fena au fena, hamowe narapa'aa tamanu ba hamo'aa wareia 20 uaa abaa hamu'ou ena hamu'ou fi wareware, ma'uaa hamu'ou fi umuinaa fei Spiritii mei Amaa hamu'ou.

21 “Ei filofui, ana ro'aa aloaa ei lofuu ro'ou ma'ea ma nemea ama, ana i aloaa mei na'una; ei baduu, ro'aa barafeaa wareaa ei ama ma inaa ro'ou ma alonaa ro'ou ma'ea. 22 Minaa ei rama'a ro'aa fabidibidinaa unuu ro'ou hamu'ou uaa yau ma'uaa, hini i ofafaufau nopa'aloo fei pedupeduna, i tela. 23 Ena rona haperararaiaa hamu'ou i a'a hepalo gufu, poninaa a'a hepalodiai. A warefa'uai a'a hamu'ou, atawe pedu fei tatalaiaa hamu'ou a'a ei baua gufuu Israel ma i nomai mei Na'uu Rama'a.

24 “Hemei baduu feferoi, lomi i muainaa mei feroiana ma hemei nafi lomi i muainaa mei fasuna. 25 Na rawanidii nabaa mei baduu ale'ei mei feroiana ma mei nafi ale'ei mei fasuna. Nabaa hefi'a, rona ware ba mei bauaniaa fei humu, hia, Beelzebub,
10:25 Warea GreekBeezeboul oBeelzeboul
ei maroaa humuna anaa!

Ma'auaa mei Haidaa

(Luke 12:2-7)

26 “Si'ei, apuna ma'auaa ro'ou. Tamanu na ude'opa'ai, rowe u'ugia nefarani ma tamanu na opa'ai iwe ude'are'are ua. 27 Tamanu una wareia a'a hamu'ou poi, hamonei wareia na asi'aa fei halo; tamanu ro'aa warefagigii adiaa hamu'ou, hamonei warefagipeia i pupuaa ei humu. 28 Apuna ma'au a'a ei rona fo'afama'eaa fei unu ma lomi ba ro'aa fo'afama'epa'aa ei na ude laloo ei naranara. Ma'uaa hamonei ma'auaa Mei ba i fo'afama'epa'aa minaa lagua yei wagii fei gufu hafelo. 29 Haa, abaa pono'aa guapaloei pusu'o manufifidau ale'ei hepalo pusu'o mugoo po'i?
10:29 Warea Greekassarion
Ma'uaa lomi hepalo i pasinaa pu nabaa lomi i ugainia mei Amaa hamu'ou.
30 Ma ana, hepapalo hugoo tabaa hamu'ou, ina wareidigia. 31 Si'ei, apuna ma'au, uaa na awatana hamu'ou laraa watauda pusu'o manufifidau.

Mei i Ware ba Lomi na Apa'aa Christ

(Luke 12:8, 9)

32 “Hini i ware ba ina apa'au i pudaa rama'a, ana a ware ba una apa'ia i pudaa mei Amau i pafea. 33 Ma'uaa hini i ofadugau i pudaa rama'a, ana a ofadugia i pudaa mei Amau i pafea.

Abaa fei Gutafarawania, ma'uaa fei Wadu

(Luke 12:51-53; 14:26, 27)

34 “Hamonei'aa nara ba ena a nomai ba a fagutafarawaninaa ei rama'a yeni malagufu. Ena a nomai, a'a ba a fagutafarawaninaa ei rama'a, uaa una notomai fei wadu. 35 Uaa ei a nomai ba u'a fafisibainaa

“‘nemea rama'a a'a mei amana,
nemea baduu pifine a'a mei inana,
nemea pifine a'a mei inaa mei harona—
36 ana ei maroaa hemei i humuaa fei humu,
i bidibidi unuu ro'ou a'ana.’
37 “Hini na mua fei haguana amana ma inana laraa fei haguana yau, lomi i raraba a'au; hini na mua fei haguana mei na'una baduu wawane o pifine laraa fei haguana yau, lomi i raraba a'au; 38 ma hini lomi na harenaa fei hawafolona ma nenerau, lomi i raraba a'au. 39 Hini ba i urofaa fei harenuana, iwe pa'ai a'ana ma hini ba i fapa'ainaa fei harenuana a'au, iwe tohadiwe'idinia.

Ei Pono'a

(Mark 9:41)

40 “Hini i fagutanaa hamu'ou, ina fagutanau ma hini i fagutanau, na fagutanaa mei i aloamiau. 41 Hini i fagutanaa nemea mamama'a uaa hia mamama'a, iwe tonaa fei pono'aa mei mamama'a ma hini i fagutanaa nemea wanewanea uaa ina wanewane, iwe tonaa fei pono'aa mei wanewanea. 42 Ma nabaa nemea i fani hefaa baraa ranu a'a nemea eni pusu'o otalai nenerau, u'ei warefa'uai a'a hamu'ou ba lomi i pa'ai ei pono'ana.”

Copyright information for `WUV