Matthew 11

Jesus mawe John, mei Pudugufaia

(Luke 7:18-35)

I'a feroidigaa ei hefua ma helagui otalai nenerana Jesus, ina di'ininaa fawelei ma aunulao ba i feroi ma u'u a'a ei gufu yei Galilee.
11:1 Warea Greeku'u laloo ei gufuu ro'ou


John, i laloo humuu bobo'aia ma i'a guainaa tamanu ei bigi'aa Christ, ina alonaa ei otalai nenerana a'ana ba roneiree i'iginia, “Haa, yoi mei ba i nomai, o hai'ou oma'aa hemeadiai?”

Jesus na ware, “Nowau ma u'ufanaa John tamanu hamona guainia ma fanunuia: ei pudawerai, rona fanunudiai, ei afetoo, rona talaidiai, ei watawatai,
11:5 Warea Greek ba hefi'a mau funuaa hudi unu—aba unaa watawata ua.
rona rawanidiai, ei lotoo adia, rona guaidiai, ei ma'ea, rona asi'aa ma ina u'ugaa fei rawani'a warea a'a ei lomi manumanu.
Ina pa'i hawegiana mei lomi na pasi uaa yau.”

Ro'aa asi'aa ba ro aunu ei otalai neneraa John, Jesus nawe warefanaa fei gupuu rama'a fei u'ugaa John, “Tamanu fei ba hamo'aa fanunuia fawelei abaa wawawau rama'a? Ba hamo'aa fanunuaa fei tarea guana na gufifababaia fei lalarena? Nabaa lomi, tamanu fei hamoree fanunuia? Hemea na susuinaa ei rawani'a susu? Lo'e, ei rona rafeaa ei rawani'a susu, rona guta i laloo ei humuu ei hapara. Pa'aa tamanu fei hamo'aree fanunuia? Hemea mamama'a? U'ei warefanaa hamu'ou ba hi'i. Ma'uaa hia, abaa mamama'a ua. 10 Simei, mei ro'adii ne'i'u'ugia:

“‘Awe aloaa mei talaitonaa wareau i ma'amu,
mei ba i pagipagi'augaa fei tala i ma'amu.’
11 A warefa'uai a'a hamu'ou ba: a'a minaa ei waniniaa ei pifine, lomi hemea na muainaa John, mei pudugufaia; ma'uaa, mei hia abaa mau rama'a ma na oa laloo fei haparaia pafea, ina muainaa John. 12 A'a fei au John, mei Pudugufaia, nopa'amii wagieni, fei haparaia pafea, ifimina fagipelao, lomi hepalo manumanu i lawagia ma ei didigii rama'a, rona urofia. 13 Uaa minaa ei mamama'a ma fei Law, nadii ware'augia, nopa'amii fei au John. 14 Ma nabaa na rawani a'a ei naranaraa hamu'ou, a warefanaa hamu'ou ba hia, Elijah, mei ba i nomai. 15 Hini na pa'i adiana, inei guai.

16 “U'a hawawaginaa hamu'ou taweni a'a tamanu? Ro'ou, ale'ei ei baduu rona guta i fawelei rona alo'alo ma rona haroharonaa a'a hefi'a ba,

17 “‘Hai'ouna hugufaa fei flute
ma hamu'ou, lomi hamona palapala;
hai'ouna laugaa hepalo laugaa faloloa'ia
ma lomi hamona faloloa'i.’
18 Uaa John na nomai ma lomi na hanana o hunu ma rona ware ba, ‘Ina tauia pigea.’ 19 Ina nohunumai ma hananamai mei Na'uu Rama'a ma rona ware ba, ‘Ina puguai ma hunupoapoai ma hia, tafii ei otonaa mugoo po'ii gavaman mawe ei “rama'a hafelo.” ’ Ma'uaa fei apa'a, ana na fama'aiaa o'ou tamanu na wanewane wagii fei bigi'ana.”

Rona Fagiana ei Baua Gufu Lomi Rona Filoginaa Naranaraa Ro'ou

(Luke 10:13-15)

20 I dii, si'ei ba lomi rona filoginaa naranaraa ro'ou, Jesus fipowe wareaa ei tataa ei baua gufu, ei gufu ina bigi'aa watauda foigia a'a ro'ou laraa hefi'adiai gufu. 21 “Ona fagiana yoi, Korazin! Ona fagiana yoi, Bethsaida! Ei foigia una bigidigia a'a hamugua, nabaa una bigi'ia yei Tyre ma Sidon, laguna filogidigaa minaa ei naranaraa lagua a'a ei madigee lawalawa ma ei maduhafi. 22 Ma'uaa u'ei warefanaa hamugua ba a'a fei arewaa dududua, na bauanadiai fei aree hamugua laraa Tyre ma Sidon. 23 Ma yoi, Capernaum, i poronaa yoi pafea? Lo'e, yoi o momogunaa fei walaloa.
11:23 Warea GreekHades
Ei foigia una bigidigia a'amu, nabaa una bigi'ia a'a Sodom, ana ifi udemai wagieni.
24 Ma'uaa u'ei warefanio ba a'a fei arewaa dududua, na bauanadiai fei lagimu laraa Sodom.”

Guta Fawenaiaa ei Rona Temu

(Luke 10:21, 22)

25 A'a fei au fei, Jesus na ware, “Una uduginio, O'ama, mena Fasuu fena pafea ma feni malagufu, uaa ona opa'ainaa ei manumanu ei a'a ei ano'ano mawe ei rona tonaa baua feroia ma'uaa, ona fa'arewaia a'a ei pusu'o baduu. 26 Hi'i, O'ama, onapa'aa nunuminia ba inei ale'ei.

27 “Minaa ei manumanu ei, inadii aunaa paniu mei Amau. Lomi hemea na apa'aa mei Na'u, ana unaa mei Ama; ma lomi hemea na apa'aa mei Ama, ana unaa mei Na'u mawe ei ina nunuminia mei Na'u ba i fa'arewaia a'a ro'ou.

28 “Nomai a'au minaa hamu'ou, ena hamona temu ma na pa'i rarabaa hamu'ou ma a fagutafawenainaa hamu'ou. 29 Hupu'aifipui a'au ma to apa'aa hamu'ou a'au uaa fei maumauu namina rawani ua ma lomi una mamagugu ma hamu'ou, hamowe gutafawenainaa ena naranaraa hamu'ou. 30 Uaa, nabaa hamo'aa hupu'aifipui a'au, lomi ba hamo'aa temu ma lomi hamo'aa harenaa hefi'a awataa manumanu a'au.”

Copyright information for `WUV