Matthew 12

Fasuu fei Sabbath

(Mark 2:23-28; Luke 6:1-5)

A'a fei au fei, Jesus na tatalai dupuaa ei pe'ihape hefaa Sabbath. Ei otalai nenerana, rona bao ma rona hufu'aa hefi'a lau wheat ma hanaia. Ro'aa fanunuia ale'ei ei Pharisee, rona warenaa a'ana ba, “Ma'a! Ei otalai neneramu, wagii fei law rona bigi'aa tamanu na hafelo a'a fei Sabbath.”

Ina warenaa a'a ro'ou, “Haa, lomi hamona igoaa tamanu David mawe ei maroana rona bigi'ia ei ro'aa bao? Ina wadu'ainaa fei humuu mei Haidaa ma fipui a'a ei maroana, rona hanaiaa fei faraa pidaua na apunai, fei au'u'ugaiaa ro'ou, fei ba wagii fei law ronei'aa hanaia, ma'uaa, unaa ei bauaniaa humuu mei Haidaa ronei hanaia. Ma ana lomi hamona igoia laloo fei Law ba a'a fei Sabbath, ei bauania laloo fei humuu mei Haidaa, rona'aida bigi ma si'ei rona fafeloaa fei arewaa ma'uaa, ana lomi rona tata. U'ei warefanaa hamu'ou ba mei
12:6 O,ba hepalo manumanu; vv. 41 ma 42 anaa
na muainaa fei humuu mei Haidaa, hia yeni.
Lomi ba hamo'aa ware ba rona bigifatata ei rawani'a rama'a nabaa hamona aidadii hanuu feni warea feni, ‘Una nunuminaa faloloa'ia, abaa ei fana.’ Uaa mei Na'uu Rama'a, Fasuu fei Sabbath.”

Mei Rama'a i Ma'e Hepapa Panina

(Mark 3:1-6; Luke 6:6-11)

I'a di'ininaa fei gufu fei, na wadu'ainaa laloo fei synagogue ro'ou 10 ma hemea rama'a na ma'e hepapa panina, ana hia yei. Si'ei ba ro'aa labarai talawareaa ro'ou ba na tata Jesus, rona i'igainia, “Ina rawani a'a fei law ba o'aa farawaninaa ei funua a'a fei Sabbath?”

11 Ina warenaa a'a ro'ou, “Nabaa nemea hamu'ou na pa'i hapena sipsipi ma ina pasinaa hepalo huapu a'a fei Sabbath, lomi o'aa taufa'asi'ania? 12 Hemea rama'a na awatadiai laraa hepalo sipsipi! Si'ei, ina rawani a'a fei law ba o'aa bigi'aa ei rawani'a manumanu a'a fei Sabbath.”

13 Si'ei, ina warenaa a'a mei i ma'e hepapa panina, “Roainalao fei panimu.” Hee, ina roainia ma namina rawanidiai, ana ale'ei raudei i rawani. 14 Ma'uaa ei Pharisee, rona aunu ma fiwarewarei ba batanai ro'aa fo'afama'eaa Jesus.

Mei Rafeiaa mei Haidaa Nafina

15 Jesus na aida fei ma na di'ininaa fei gufu fei. Watauda, rona nenegia ma ina farawaninaa minaa ei funuaa ro'ou 16 ma na warefawe'i a'a ro'ou ba ronei'aa u'u ba hia hini. 17 Hefei, ba i fafa'uainaa tamanu nadii wareia Isaiah, mei mamama'a:

18 “Simeni, meni nafiu, meni unadii rafeinia,
mei una haguia, mei una ni'eni'e a'ana;
u'a fania fei Spiritiu,
ma iwe wareaa tamanu na wanewane a'a ei baua gufu.
19 Lomi ba i fiharei a'a nemea o i haropararai;
lomi nemea ba i guaipa'aa fei laona i ma'aa tala.
20 Lomi ba i winisuminaa fei pa'apa'aa sipawa, fei na malou ua ma lomi na adige,
ma lomi ba i pereaa fei ramai, fei anaa ba i pere,
nopa'aloo fei ba ina mua fei fawanewaneana.
21 Ei baua gufu, rona pa'i o'onaia unuu ro'ou wagii fei harana.”

Jesus ma Beelzebub

(Mark 3:20-30; Luke 11:14-23)

22 I dii, rona noduginamii a'ana hemea rama'a na wadu'ia pigea, mei na pudawerai ma umuloo ma Jesus na fawanewaneia ale'ei ba inei warepa'i ma fanunupa'i. 23 Minaa ei rama'a, ronamina ba'arofo ma rona ware, “Haa, simeni, meni Na'uu David?”

24 Ma'uaa ro'aa guainia ei Pharisee, rona ware, “A'a fei faufau Beelzebub,
12:24 Warea GreekBeezeboul oBeelzeboul; v. 27 anaa
mei haparaa ei pigea, meni rama'a meni, na fawala'anaa ei pigea.”

25 Jesus na apa'aa ei naranaraa ro'ou ma na ware, “Minaa ei gufuu ei hapara, nabaa ro'aa fifalagii, ro'aa borosi ma minaa ei baua gufu, o humu, nabaa ro'aa fifalagii, lomi ro'aa ufalarai. 26 Nabaa Satan na fawala'anaa ana Satan, ina fifalagii anaia. Ma batanai ba fei haparaiana i ufalarai? 27 Ma nabaa fa'ua ba una fawala'anaa ei pigea a'a fei faufau Beelzebub, ei rama'a gufuu hamu'ou, ro'aa fawala'anaa ei pigea a'a fei faufau hini? Si'ei, ana ro'ou ua, ro'aa ware ba ei wareaa hamu'ou na tata. 28 Ma'uaa, nabaa una fawala'anaa ei pigea a'a fei Spiritii mei Haidaa, te, fei haparaiaa mei Haidaa na nodigimai a'a hamu'ou.

29 “Ma hepalodiai, batanai ba hemea i wadu'aiporopa'ainaa ei manumanu humuu hemea faufau rama'a nabaa lomi nado'o roro'ai mei faufaua? Ma'uaa, nabaa i roro'inia, ipowe topa'ainaa ei manumanuu humuna.

30 “Hini lomi na oa a'au, ana lomi na nunuminau ma hini lomi na haufipui a'au, ina larosumai. 31 Si'ei, u'ei warefanaa hamu'ou ba minaa ei hafelo'a ma ei rona warefafeloaa mei Haidaa, mei Haidaa i futoia ma'uaa, lomi ba i futoia nabaa rona warefafeloaa fei Spiriti. 32 Hini i warefafeloaa mei Na'uu Rama'a, mei Haidaa, i futoia, ma'uaa hini i warefafeloaa fei Spiriti Apuna, lomi ba i futoia a'a feni au feni, o fena au ataa nomai.

Fei Haihai ma ei Fuana

(Luke 6:43-45)

33 “Farawaninaa fei haihai ma ei fuana i rawani, o fafeloaa fei haihai ma ei fuana i hafelo, uaa o'aa fanunu'apa'aa fei haihai a'a ei fuana. 34 Hamu'ou ena na'uu wa'a hafelo, batanai ba hamu'ou ena hafelo'a, hamo'aa wareaa ei rawani'a warea? Uaa, tamanu na pepesu laloo ei naranara, fei poa i wareia. 35 Mei rawani'a rama'a i wareaa ei rawani'a, ei na ude laloo naranarana ma mei hafelo'a i wareaa ei hafelo'a, ei na ude i laloo naranarana. 36 Ma'uaa u'ei warefanaa hamu'ou ba a'a fei arewaa dududua, ei rama'a, ro'aa to aree ro'ou a'a minaa ei warefalaraa ro'ou. 37 Uaa wagii ei paolaa wareaa hamu'ou, hamo'aa to aree hamu'ou, o lo'e.”

Fei Hilalaa Jonah

(Mark 8:11, 12; Luke 11:29-32)

38 I dii, hefi'a ei Pharisee mawe ei feroiaa law, rona warenaa a'ana, “Feroia, hai'ouna nunuminia ba onei bigi'aa hepalo hilalaa foigia i pudaa hai'ou.”

39 Ina ware, “Hamu'ou ena rama'a hafelo, ena lomi na oafagugu a'a feni au feni, hamona i'iginau ba unei bigi'aa hepalo hilalaa foigia! Lomi ba a fama'aia, ma'uaa, sifeni ua ba a fama'aia, fei hilalaa mei mamama'a Jonah. 40 Uaa ana ale'ei ba Jonah na oa odu'ai arewaa ma odu'ai poi i laloo iaa fei baua nia ma ana ale'ei, mei Na'uu Rama'a, iwe oa odu'ai arewaa ma odu'ai poi i laloo feni malagufu. 41 A'a fei arewaa dududua, ei Nineveh, ro'awe ufipui a'a taweni ma ro'aa dududuaa ro'ou; uaa rona filoginaa naranaraa ro'ou a'a ei u'ugaa Jonah ma e'eni na pa'i hemea
12:41 O,na pa'i hepalo manumanu; v. 42 anaa
yeni na muainaa Jonah.
42 A'a fei arewaa dududua, mei Pifine Hapara noramiana Hara'uu, i asi'afipui a'a taweni ma dududuaa ro'ou; uaa noranamai susuwe'ii gufu ba i guainaa fei apa'aa Solomon ma e'eni ina pa'i hemea yeni na muainaa Solomon.

Fei Hadiwe'iaa fei Spiriti Hafelo

(Luke 11:24-26)

43 “Nabaa hepalo spiriti hafelo
12:43 Warea Greek baspiritiloloaa
i wala'aa a'a nemea rama'a, i dinaa a'a ei gufu na hapera ba i labarainaa gutafawenaiana, lomi na labagipa'i.
44 I dii, ipowe ware, ‘Yau, a hadiwe'inaa a'a fei humu una di'ininia.’ I'a hadiwe'imai, na fanunupa'ia ba lomi hemea na guta lalona ma na apagidii fei humu ma minaa ei manumanu lalona na udelafui. 45 I dii, ina dugamai olorompalodiai spiriti rona hafelodiai lara hia ma rona wadu'aiguta yei. Ma fei gutanaa mei rama'a mei, namina hafelo'apoi laraa fei gutanana fama'a. Ana ale'ei hinene a'a feni hafelo'a taweni.”

Mei Ina mawe ei Lofuu Jesus

(Mark 3:31-35; Luke 8:19-21)

46 Ei ifi warewarelao a'a fei gupuu rama'a Jesus, mei inana mawe ei lofuna, rona u ano ba ro'aa wareware a'ana. 47 Hemea na warefania, “Mei inamu mawe ei lofumu, rona u ano ba ro'aa wareware a'amu.”
12:47 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i v. 47.


48 Ina warefania, “Hini mei inau ma ei lofuu?” 49 Ina uninaa fei panina a'a ei otalai nenerana ma na ware, “Si'eni, eni inau mawe eni lofuu. 50 Uaa hini i bigi'aa ei nunumiaa mei Amau pafea, hia, lofuu, agiu ma inau.”

Copyright information for `WUV