Matthew 14

Na Mosu fei Huaa John, mei Pudugufaia

(Mark 6:14-29; Luke 9:7-9)

A'a fei au fei, Herod, mei haparaa obao gufu na guainaa ei u'ugaa Jesus ma na warenaa a'a ei paniaa panina, “Hia John, mei Pudugufaia. Na ma'elele'aa! Si'ei i pa'i faufauna ba i bigi'aa ei foigia.”

Herod na panarofaa John ma bobo'inia, uaa ba ina ware watauda a'a fei bigi'aa lagua Herodias, mei haroo mei lofuna Philip. Hamatee John na'aida warefanaa Herod ba, “Lomi na rawani a'a fei law ba yoi, o haroinia.” Herod, ba i fo'afama'eaa John, ma'uaa ina ma'au a'a ei rama'a, uaa rona nara ba hia hemea mamama'a.

A'a fei arewaa waniniaa Herod, mei na'uu Herodias na ufa'ufa i pudaa ro'ou ma si'ei ba namina fani'eni'eaa Herod, Herod na fa'unai a'ana ba tamanu nunumiana, inei i'iginia ma i fania. Si'ei ba ina u'ugainia mei inana, ina ware, “Fanau yeni i pafoo hefaa tabetabe fei tabaa John, mei Pudugufaia.” Mei hapara na naranara watauda, ma'uaa si'ei ba na fa'unai pudaa ei rama'a, ei ro'ei guta hananafipui a'ana, ina ware ba fei i'igiana, ronei bigi'ia. 10 Ma rona moro'aa huaa John yei humuu bobo'aia. 11 Rona tabeamii fei tabana pafoo fei tabetabe ma fanaa mei nanao ma ina notabenaa a'a mei inana. 12 Ei otalai neneraa John, rona nomai ma tonaa fei ununa ma agifinia ma ronaree warefanaa Jesus.

Jesus na Faguaa Haipani Pufaba'a

(Mark 6:30-44; Luke 9:10-17; John 6:1-14)

13 I'a guainia Jesus, na hugi pafoo wa ma aununaa fawelei lomi rama'a. Ro'aa guainaa fei, ei gupuu rama'a, noramiaa ro'ou a'a ei gufu, rona talai'uanaa pinee ro'ou ma nenegia. 14 I'a nofatetelao Jesus, na fanunuaa hepalo baua gupuu rama'a ma na faloloa'inaa ro'ou ma na farawaninaa ei funuaa ro'ou.

15 I nofafilao, ei otalai nenerana, rona nomai a'ana ma ware, “Ina raua faweleni ma na fafidii. Aloaa ei gupuu rama'a ba ronei aununaa ei gufu ma pono hanaa ro'ou.”

16 Jesus na ware, “Lomi na rawani ba ronei aunu. Hamu'ou fani hanaa ro'ou.”

17 Rona ware, “Hai'ouna pa'i haipani ua faraa pidaua ma guapalo nia.”

18 Ina ware, “Tonamai a'au.” 19 Ma ina warenaa a'a ei rama'a ba ronei guta pafoo ei guana. Ina tonaa haipaniei faraa pidaua ma guapaloei nia, na aranaa pafea, na ware ‘ta’ ma na digeaa ei faraa pidaua. Na fanaa ei otalai nenerana ba ronei fanaa ei rama'a. 20 Minaa ro'ou, ronamina hanana magu ma ei otalai nenerana, rona paiaa hefua ma guapalo pa masii du'ua. 21 Puduu ei rona hanana, haipani pufaba'a wawane ma na pa'idiai pifine ma baduu.

Jesus na Talai Pafoo Agi

(Mark 6:45-52; John 6:15-21)

22 Ana ei ua, Jesus na fahuginaa ei otalai nenerana pafoo fei wa ma alonaa ro'ou ma'ana ba ronei dinaa pepei ma hia, i do'o aloaa fei gupuu rama'a. 23 I alodigaa ro'ou, na faneaa hepalo maugeni, ana unaia ba i lafulafu. I nopoilao, ana unaia yei, 24 ma'uaa fei wa na rauadii piye ma na hasuroforofo ua, uaa fei lalarena na agisuafia.

25 Mafufuo badu, Jesus na talainaa a'a ro'ou pafoo agi. 26 Ro'aa fanunupa'ia ei otalai nenerana fi talaimai pafoo agi, ronamina ma'aufafelo. Rona ware ba, “Hani'u, mena!” ma rona ma'au'iwa'iwa.

27 Ma'uaa Jesus na warebatafalao a'a ro'ou, “Guta farawani! Yau meni. Apuna ma'au.”

28 Peter na ware, “Mena Fasu, nabaa pa'aa yoi, waremai a'au ba unei talaiwau a'amu pafoo agi.”

29 Ina ware, “Nomai.”

Si'ei, Peter na upu pafoo fei wa ma talainaa a'a Jesus pafoo agi.
30 Ma'uaa i fanunupa'aa fei lalarena, na ma'aumomogu ma ina haroharo, “Mena Fasu, hadumau!”

31 Ana ei ua, Jesus na roainaa panina ma panarofia. Ina ware, “Yoi mena pusu'o we'iaa naranaramu, tani omina hamamagua?”

32 Ma lagu'aa hugi pafoo fei wa, fei lalarena na rere. 33 Ma ei ro'ou laloo fei wa, rona losuinia ma ware ba, “Pa'aa fa'ua ba yoi, Na'uu mei Haidaa.”

Jesus na Farawaninaa Funuaa ei Rama'a Yei Gennesaret

(Mark 6:53-56)

34 Ro'aa dinaa pepei, rona fatetenaa Gennesaret. 35 Ma ei rama'aa fei gufu fei, ro'aa fanunu'apa'aa Jesus, rona alo warea a'a minaa ei gufu fawelei. Ma ei rama'a, rona duginamii a'a Jesus minaa ei funuaa gufuu ro'ou. 36 Ma rona i'igifawe'i a'ana ba nei ugainaa ei funua ba ronei idoa'uaiaa fei supuu hawaa uguna ma minaa ei rona idoia, ronawe rawani.

Copyright information for `WUV