Matthew 15

Ei Feroia Noranamai a'a ei Upu Mina

(Mark 7:1-13)

I dii, hefi'a ei Pharisee mawe ei feroiaa law rona dinaa a'a Jesus, noramiaa ro'ou, Jerusalem ma rona i'igai, “Tani ro'aa barafeaa ei maumau ei upuu o'ou ei otalai neneramu? Lomi ronado'o huwe panii ro'ou nabaa ro'aa hanana!”

Jesus na ware, “Hamatani hamu'ou barafeaa ei wareaa mei Haidaa uaa ei maumau ei upuu hamu'ou? Uaa mei Haidaa na ware, ‘Ma'auaa mei amamu ma inamu’ ma ‘Hini i umuaa mei amana o inana, ronei fo'afama'eia.’
15:4 Leviticus 20:9
Ma'uaa hamona ware ba nabaa nemea na warenaa a'a mei amana o inana ba, ‘Fei ba a fanio, a fanaa mei Haidaa.’ Si'ei, lomi ina ma'auaa amana
15:6 Hefi'a ne'ia bama'auaaama o inana
a'a fei fanana. Si'ei, hamu'ou barafeaa fei wareaa mei Haidaa uaa fei maumau hamu'ou.
Hamu'ou ena ware'oni! Pa'aa fa'ua ei wareaa Isaiah:

“‘Eni rama'a eni, rona ma'auau a'a ei haba'umuu ro'ou,
ma'uaa ei naranaraa ro'ou, na raua a'au.
Lomi hanuu ei losuiaa ro'ou yau;
ei feroiaa ro'ou, naranaraa rama'a ua.’”

Ei Fafa'araia ma Loloaa Manumanu

(Mark 7:14-23)

10 Jesus na haronamii a'ana fei gupuu rama'a ma na ware, “Guainia ma apa'ia. 11 Tamanu ina wadu'aa poaa hemea rama'a, lomi i ‘faloloaia’, ma'uaa tamanu na lele'aa i poana, sifei, fei na ‘faloloaia’ pudaa mei Haidaa.”

12 I dii, ei otalai nenerana rona nomai a'ana ma i'igainia, “Ona aida ba ei Pharisee, rona ra ei ro'aa guainaa fei?”

13 Ina ware, “Minaa ei fudaa, ei abaa faroaa mei Amau pafea, iwe fufufininaa ei waraa ro'ou. 14 Di'ininaa ro'ou, uaa rona pudawerai ma rona'aida talaidugaa ei rama'a.
15:14 Hefi'a ne'ia bapudawerai ma ro'ou talaidugaa ei pudawerai
Nabaa hemea pudawerai na talaidugaa hemeadiai pudawerai, lagu'amina pasifipuinaa laloo fei huapu.”

15 Peter na ware, “Italalafuifanaa hai'ou fei warea hanunu.”

16 Jesus na i'iginaa ro'ou, “Haa, ana fi waiwai tabaa hamu'ou? 17 Lomi hamona aida ba tamanu na wadu'ainaa fei haba'umu, i dinaa pahanana ma i lele'alao? 18 Ma'uaa tamanu na lele'aa a'a fei haba'umu, norai a'a ei naranara ma na ‘faloloaa’ mei rama'a. 19 Uaa laloo fei naranara, ina nomai ei hafelo'a naranara, fo'afama'ea, fiharoharoipa'aia, fitatafipa'aia, fafanaoa, warefasifi ma ei wiwitoia. 20 Si'ei, ei na ‘faloloaa’ hemea rama'a; ma'uaa, nabaa nemea lomi na huwenaa panina ma hanana, abaa na ‘faloloaia’.”

Fei Narafawe'iaa mei Pifinee Canaan

(Mark 7:24-30)

21 I'a di'ininaa fei gufu fei, Jesus na dinaa fawelei Tyre ma Sidon. 22 Hemea pifinee Canaan, humuna na rafi'inaa Tyre ma Sidon, ina nomai a'ana ma na haroharonaa a'ana, “Mena Fasu, mena Na'uu David, faloloa'inau! Mei na'uu, baduu pifine namina nanamuinia uaa na wadu'ia pigea.”

23 Lomi na wareaa hepalo warea Jesus. Si'ei, ei otalai nenerana rona nomai a'ana ma na i'igifawe'i a'ana, “Aloia, uaa ifimina aiharoharomai a'a o'ou.”

24 Ina ware, “Ina aloamiau a'a ei pa'aiaa sipsipi Israel ua.”

25 Mei pifine na nomai ma fa'unaa du'una i ma'ana ma ware, “Mena Fasu, hadumau!”

26 Ina ware, “Lomi na wanewane ba a tonaa ei faraa pidaua, ei hanaa ei baduu ma faguaa ei hapee ro'ou, ponoto.”

27 Ina ware ba, “Fa'ua, mena Fasu, ma'uaa ei ponoto ana rona hanaiaa ei memee faraa pidaua, ei na pasinaa haroo tawaa ei fasuu ro'ou.”

28 Si'ei, na ware Jesus, “Mena pifine, namina we'i naranaramu! Una bigidigia fei i'igiamu.” Ma mei na'una na rawani ana a'a fei au fei.

Jesus na Fawanewaneaa Watauda

29 Jesus na di'ininaa fei gufu fei ma tatalai i papaa fei Agii Galilee. I dii, ina fanenaa fei maugeni ma na guta. 30 Hefi'a baua gupuu rama'a, rona nomai a'ana, nodugamii ei afetoo, ei pudawerai, ei iba'iba, ei umuloo mawe wataudadiai ma rona fahainopaa ro'ou i pinena; ma ina fawanewaneaa ro'ou. 31 Ei rama'a, ronamina ba'arofo ei ro'aa fanunuia ba ei umuloo, rona warepa'i, ei iba'iba, rona rawani, ei afetoo, rona talaipa'i ma ei pudawerai, rona fanunupa'i. Ma rona uduginaa mei Haidaniaa ei Israel.

Jesus na Faguaa Gunaroa Pufuba'a

(Mark 8:1-10)

32 Jesus na harofamai ei otalai nenerana ma na ware, “Una faloloa'inaa eni rama'a eni, uaa rona gutafipui a'au ale'ei oduai arewaa ma lomi rona pa'i hanaa ro'ou. Lomi na rawani a'au ba rona bao ma u'a aloaa ro'ou, uaa ro'aa pasi ma'aa tala.”

33 Ei otalai nenerana, rona ware, “O to hitani faraa pidaua a'a feni raua gufu ale'eni ba na hawia ba o'aa faguaa feni baua gupuu rama'a ale'eni?”

34 Jesus na i'igai, “Hamona pa'i figa faraa pidaua?”

Rona ware ba, “Olorompalo ma hefi'a pusu'o nia.”

35 Ina warenaa a'a fei gupuu rama'a ba ronei guta malagufu. 36 Ma ina tonaa olorompaloei faraa pidaua ma ei nia ma i'a waredii ba ‘ta’, na digedigeaa ro'ou ma fanaa ei otalai nenerana ma rona fanaa ei rama'a. 37 Minaa ro'ou, rona hanana ma ronamina magu. Nenee fei, ei otalai nenerana, rona paifapepesuaa olorompalo pa masii du'ua. 38 Puduu ei rona hanana, gunaroa pufaba'a wawane ma na pa'idiai pifine ma baduu. I'a alodigaa fei gupuu rama'a Jesus, na hugi pafoo wa ma aununaa malalaa Magadan.

39 

Rona Ware ba Inei Fama'aa Hepalo Hilala

(Mark 8:11-13; Luke 12:54-56)

Copyright information for `WUV