Matthew 16

Ei Pharisee mawe ei Sadducee, rona nomai a'a Jesus ma rona mania ale'ei ba nei fama'aiaa ro'ou hepalo hilala noranarai pafea.

Ina ware,
16:2 Hefi'a ne'ia, lomi na pa'i fei dufuu v. 2 ma minaa fei v. 3.
“I'a fafilao, hamona ware ba, ‘Iwe rawani ua narani hamatee na ro fei haroo pumanugawe’,
ma na mafufuo hamo'aa ware ba, ‘Wagieni i pa'i lalarena ma maunu, uaa na ro fei haroo pumanugawe ma ana na giogio.’ Hamona fanunu'apa'aa ei hilala haroo pumanugawe ma'uaa, lomi hamona fanunu'apa'aa ei hilalaa feni au feni. A'a feni au feni, ei hafelo'a, ei lomi rona oafagugu, rona labaginaa hepalo foigia hilala, ma'uaa lomi. Ro'aa fanunuaa hepalo ua, fei hilalaa Jonah.” Ma Jesus na di'ininaa ro'ou ma aunu.

Fei Fafuafuaa ei Pharisee ma Sadducee

(Mark 8:14-21)

Rona aunudiginaa pepei adii fei agi ma ei otalai nenerana, rona madi'inia ba ro notomai faraa pidaua. Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Hamonei oma'aa hamu'ou a'a ei fafuafuaa ei Pharisee ma Sadducee.”

Rona fiwarewareinia dupuaa ro'ou ma ware, “Haa woro si'ei ba lomi ona notomai faraa pidaua.”

Jesus na apa'adigaa ei fiwarewareiaa ro'ou ma na i'igai, “Hamu'ou ena pusu'oro we'iaa naranara, tani hamo'aa fiwarewarei dupuaa hamu'ou ba lomi hamona pa'i faraa pidaua? Haa, hamotawe apa'ia? Lomi hamona nonominaa haipaniei faraa pidaua a'a ei haipani pufaba'a ma hefiga pa masii du'ua hamona paia? 10 Ma olorompaloei faraa pidaua a'a ei gunaroa pufaba'a—hefiga pa masii du'ua hamona paia? 11 Batanai ei ba lomi hamona apa'ia ba yau a'a ba fi wareaa ei faraa pidaua a'a hamu'ou? Ma'uaa, hamonei oma'aa hamu'ou a'a ei fafuafuaa ei Pharisee ma Sadducee.” 12 Ma ronawe apa'ia ba, hia, a'a ba ifi warewareaa fei fafuafua faraa pidaua ma'uaa, fei mau feroiaa ei Pharisee ma Sadducee.

Peter na Ware ba Jesus, Hia mei Christ

(Mark 8:27-30; Luke 9:18-21)

13 I nopa'amii malalaa Caesarea Philippi Jesus na i'igainaa ei otalai nenerana, “Ei rama'a, rona ware ba mei Na'uu Rama'a, hia, hini?”

14 Rona ware, “Hefi'a, rona ware ba John, mei Pudugufaia; hefi'a ba Elijah; ma hefi'adiai ba Jeremiah, o hemea ei mamama'a.”

15 Ina i'igai ba, “Ma hamu'ou, hamona ware ba yau, hini?”

16 Simon Peter na ware, “Yoi mei Christ,
16:16 O,Messiah; v. 20 anaa
mei Na'uu mei Haidaa, mei i oalao.”

17 Jesus na ware, “Ona pa'i hawegiamu, Simon mena na'uu Jonah uaa, a'a ba fa'arewaa hemea rama'a a'amu ma'uaa, fa'arewaa mei Amau pafea. 18 Ma u'ei warefanio ba yoi Peter
16:18 Hanuu fei warea Peter,mugoo.
ma pafoo feni na'a feni a fa'ugaa fei losuu ma ei gigei Hades,
16:18 O,ei gigei fei gufu hafelo
lomi ba ro'aa muaipa'ia.
16:18 O,lomi rona muainaa fei
19 A fanio ei gigigii fei haparaia pafea; ma tamanu ona faroro'inia yeni malagufu, ana i roro'ai
16:19 O,malagufu, ana na roro'aidii
pafea ma tamanu ona alagia yeni malagufu, ana i ala pafea.”
20 Ma ina warefawe'i a'a ei otalai nenerana ba ronei'aa warefanaa nemea ba hia, mei Christ.

Jesus nadii Ware'augaa fei Ma'eana

(Mark 8:31—9:1; Luke 9:22-27)

21 A'a fei au fei ma nolao, Jesus na warefa'arewaia a'a ei otalai nenerana ba hia, i dinaa Jerusalem ma tonaa fi'ina a'a watauda manumanu i panii ei bauaniaa gufu, ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei feroiaa law. Ma hefi'a, ro'aa fo'afama'eia ma a'a fei fa'odu'aiaa arewaa i asi'adiai.

22 Peter na dugitata'ainia ba i warefawanewaneinia, “Pa'aa lomi, mena Fasu! Hefeni, pa'aa lomi ba i nomai a'amu!”

23 Jesus na momo'ilao ma warenaa a'a Peter, “Dinaa mugiu, mena Satan! Yoi ale'ena hepalo alabe'a a'au; lomi ona pa'i naranaramu a'a ei manumanuu mei Haidaa ma'uaa, a'a ei manumanuu rama'a.”

24 Ma Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana ba, “Hini ba i nenerau nei aunaa ei naranarana i pu ma harenaa fei hawafolona ma nenerau. 25 Uaa hini ba i urofaa fei harenuana
16:25 Hanuna warea Greek bafaweweni, olaloo naranara; v. 26 anaa
iwe pa'ai a'ana, ma'uaa hini i fapa'ainaa fei harenuana a'au iwe tonia.
26 Tamanu fei rawani'ana nabaa nemea i topedugaa feni malagufu ma'uaa fei harenuana i pa'ai? O, nemea i filoginaa fei harenuana a'a tamanu? 27 Uaa mei Na'uu Rama'a, iwe nomai a'a fei haweraa mei Amana fipuinaa ei alo'alona ma i fani pono'aa hememea ana ale'ei tamanu ina bigi'ia. 28 A warefa'uai a'a hamu'ou ba hefi'a eni rona u yeni, ro'ado'o fanunuaa mei Na'uu Rama'a na nomai ale'ei hemea hapara ei ana roifi werawera.”

Copyright information for `WUV