Matthew 17

Fei Maumauna na Filogii

(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)

Nenee oloroa arewaa, Jesus na nodugaa Peter ma laguei filofui James ma John pafoo fei tarea maugeni, uniaa ro'ou. Ma na filogii fei maumauna yei i pudaa ro'ou. Fei pudana na we'a ale'ei fei halo ma ei lawalawana namina po'i ale'ei we'ai. Ana ei ua, laguna fa'arewamai Moses ma Elijah ma laguna fiwarewarei a'a Jesus.

Peter na warenaa a'a Jesus, “Mena Fasu, ina rawani ba o'ou yeni. Nabaa ona nunuminia, a fa'ugaa odumanu pale, hepalo yoi, hepalo Moses ma hepalo Elijah.”

Ei fi warewarelao, hepalo agimee papalei na hawainaa ro'ou ma hepalo lao noranarai a'a fei papalei na ware, “Simeni, meni Na'uu, meni una haguia; ma unamina ni'eni'e a'ana. Guainaa wareana!”

Ro'aa guainia ei otalai nenerana, rona fapasipoponainaa pu ma rona ma'aufunurere. Ma'uaa Jesus na nomai ma idoaa ro'ou. Ina ware ba, “Asi'aa. Apuna ma'au.” Ro'aa aranaa pafea, lomi rona fanunupa'aa hemeadiai, ana unaa Jesus.

Ei roi upugio a'a fei maugeni, Jesus na warefa'aiaa ro'ou, “Apuna warefanaa nemea tamanu hamona fanunuia nopa'aloo fei ba mei Na'uu Rama'a na asi'aa a'a fei ma'ea.”

10 Ei otalai nenerana, rona i'iginia, “Tani ro'aa ware ei feroiaa law ba Elijah neido'o nomai?”

11 Jesus na ware, “Fa'ua, Elijah ba i nomai ma mi aufarawaninaa minaa ei manumanu. 12 Ma'uaa a warefanaa hamu'ou ba Elijah na nodigimai ma lomi rona fanunu'apa'ia; ma'uaa, rona bigi'aa tamanu rona nunuminia a'ana. Ma mei Na'uu Rama'a ana i tonaa fi'ina i panii ro'ou.” 13 Ma ei otalai nenerana, ronawe apa'ia ba hia fi u'ugaa John, mei Pudugufaia.

Fei Farawaniana Mei Baduu Wawane, Mei na Wadu'ia Pigea

(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43a)

14 Ro'aa nobapa'aloo fei gupuu rama'a, hemea na nomai ma na o'o'ui i ma'aa Jesus. 15 Ina ware, “Mena Fasu, faloloa'inaa mei na'uu, baduu wawane. Ina'o memeroi ma namina nanamuinia. Ina'o pasinaa laloo fei hafi, o laloo fei ranu. 16 Una noduginaa hia a'a ei otalai neneramu ma'uaa, lomi ba rona farawanipa'ia.”

17 Jesus na ware, “Hamu'ou ena rama'aa feni au feni, lomi na we'i ma ana lomi na wanewane ei naranaraa hamu'ou. Yau na tamafoidii a'a fei gutanau a'a hamu'ou. Ana una tamafoi a'a fei maumau hamu'ou. Dugamii mei baduu wawane a'au.” 18 Jesus na warefawe'i a'a mei pigea ma na wala'aa a'ana ma ana ei ua na rawani mei baduu.

19 Si'ei, ei otalai nenerana uniaa ro'ou, rona nofagigimai a'a Jesus ma i'iginia, “Tani lomi hai'ouna fawala'apa'ia?”

20 Ina ware, “Hamatee namina pusu'oroi fei we'iaa naranaraa hamu'ou. A warefa'uai a'a hamu'ou ba nabaa na we'i ma'ida ua ei naranaraa hamu'ou ale'ei fei pusu'o lau mustard, hamo'aa ware a'a fei maugeni ba, ‘Asi'aa faweleni ma dinaa yei’ ma i asi'a'aunu. Lomi hepalo manumanu ba lomi i ma'atalaa a'a hamu'ou.”
17:20 Hefi'a ne'ia bama'atala a'a yoi. 21 Ma'uaa fei mau ale'ei, i wala'aa a'a lafulafua ma fabaoa ua.


Jesus na Waredinaa fei Ma'eana

(Mark 9:30-32; Luke 9:43b-45)

22 Ro'aa nofipuimai i Galilee, ina warenaa a'a ro'ou ba, “Mei Na'uu Rama'a, ro'aa aloia panii ei rama'a. 23 Ro'aa fo'afama'eia ma a'a fei fa'oduaiaa arewaa, i asi'aa ma fawenaidiai.” Ma ei otalai nenerana, ronamina faloloa'i.

Mugoo Po'ii fei Humuu mei Haidaa

24 Nenee fei noramiaa Jesus ma ei otalai nenerana yei Capernaum, ei otonaa guapalo pusu'o mugoo po'ii fei humuu mei Haidaa, rona nomai a'a Peter ma i'igai “Ana i au mugoo po'ii
17:24 Warea Greek baAna i au guapaloei drachma
fei humuu mei Haidaa mei feroiamu?”

25 Peter na ware, “Hi'i, i au.”

I wadu'imai laloo fei humuu Peter, Jesus nado'o ba ware ba, “Tamanu ei naranaramu, Simon? Ei haparaa feni malagufu rona'o to mugoo po'i a'a hini—a'a ei na'uu ro'ou o a'a hefi'adiai?”

26 Peter na ware, “A'a hefi'a.”

Jesus na ware a'ana, “Si'ei ba ei na'uu ro'ou, lomi ro'aa au.
27 Ma'uaa, si'ei ba lomi agu'aa faranaa ro'ou, dinaa agi ma suminaa fei waomu. Tonaa fei rawarawa gu'amu nia; fahawainaa fei poana ma o ma'apa'aa hepalo obao drachma mugoo po'i. Tonia ma fanaa ro'odu fena augaa agua.”

Copyright information for `WUV