Matthew 18

Mei i Pafeai laloo fei Haparaia Pafea

(Mark 9:33-37; Luke 9:46-48)

A'a fei au fei, ei otalai nenerana, rona nomai a'a Jesus ma i'igai, “Hini na pafeai laloo fei haparaia pafea?”

Ina harofaa hemea pusu'o baduu ma fa'ufalarainia dupuaa ro'ou. Ma ina ware, “A warefa'uai a'a hamu'ou, nabaa lomi hamo'aa filoginaa maumau hamu'ou ale'ei ei pusu'o baduu, pa'aa lomi ba hamo'aa wadu'inaa laloo fei haparaia pafea. Si'ei hini i fafafaunaa anaia pu ale'eni meni baduu meni, hia i pafeai laloo fei haparaia pafea.

“Ma a'a fei harau, hini i taufagutanaa nemea pusu'o baduu ale'eni meni, ina taufagutanau.

Abaa Fapasiaa Nemea

(Mark 9:42-48; Luke 17:1, 2)

“Ma'uaa, nabaa nemea i fapasiaa nemea eni pusu'o baduu, eni na we'i naranaraa ro'ou a'au, na rawani ba mei rama'a mei, hepalo baua mugoo nei habe huana ma re famomogu lama roroma.

“Na fagiana feni ano uaa na fafeloaa ei rama'a. Ei manumanu ale'ei, i nomai, ma'uaa na fagiana mei i nomai a'ana! Nabaa fei panimu o pinemu na fafeloio, balaisiminia. Ina rawani ba o wadu'aitonaa harenuamu fininaa latoaa panimu o pinemu laraa fei ba ona pa'i guapalo pani ma pine ma i siminio laloo fei hafi lomi i peretoo. Ma nabaa fei pudamu na fafeloio, walesiminia. Ina rawani ba o wadu'aitonaa harenuamu a'a hepalo ua puda laraa fei ba ona pa'i guapalo puda ma i siminaa yoi fei hafii gufu hafelo.

Fei Warea Hanunuu fei Pa'aiaa Sipsipi

(Luke 15:3-7)

10 “Oma'ama'aa hamu'ou ba lomi hamona fanunufafelo a'a nemea eni pusu'o baduu eni. Uaa u'ei warefanaa hamu'ou ba ranimai, ei alo'alo pafea, ei oma'aa ro'ou, rona fanunuaa fei pudaa mei Amau i pafea.
18:10 Hefi'a ne'ia bagufu pafea. 11 Mei Na'uu Rama'a na nomai ba i fatela'anaa fei na pa'ai.


12 “Tamanu naraa hamu'ou? Nabaa nemea na pa'i hefa pu'u sipsipi ma hepalo na lelepa'ai, haa, lomi i di'ininaa ei faimfua pa'ania ma faimpalo pafoo maugeni ma re labaginaa fei na lelepa'ai? 13 Ma nabaa i labagipa'ia, a warefa'uai a'a hamu'ou ba imina ni'eni'e a'a fei laraa ei faimfua pa'ania ma faimpalo lomi rona lelepa'ai. 14 Ana ale'ei, mei Amaa hamu'ou i pafea, lomi na nunumiai ba nemea eni pusu'o baduu eni i pa'ai.

Hemea Lofu i Bigifatata a'amu

15 “Nabaa mei lofumu i bigifatata a'amu,
18:15 Hefi'a ne'ia lomi na pa'ia'amu.
dinaa a'ana ma fama'aiaa fei tatana, uniaa hamugua ua. Nabaa i guainio, te, lomi watolaa hamugua.
16 Ma'uaa, nabaa lomi i guainio, dugaa helaguidiai a'amu ba ‘i pa'i helagui o o'odui gutaguaiaa minaa ei awataa.’ 17 Nabaa lomi ina guainaa ro'ou, warefanaa ei losuia; ma nabaa lomi ina guainaa ro'ou, bigi'ia a'ana ale'ei ona bigi'ia a'a nemea roromaa, o nemea otonaa mugoo po'ii gavaman.

18 “A warefa'uai a'a hamu'ou ba tamanu hamona faroro'inia
18:18 O,faroro'idigia
yeni malagufu, ana i roro'ai i pafea ma tamanu hamona alagia
18:18 O,aladii
yeni malagufu, ana i ala i pafea.”

19 “Hepalodiai, a warefanaa hamu'ou ba nabaa helagui hamu'ou yeni malagufu, hamuna fi'ugai ba hamu'aa i'igainaa hepalo manumanu, mei Amau i pafea, i bigi'ia a'a hamugua. 20 Uaa hitani helagui, o o'odui, ro'amii gutafipui wagii fei harau, yau ana a'a ro'ou.”

Fei Warea Hanunuu mei Nafi Lomi Faloloa'iana

21 I dii, Peter na nomai a'a Jesus ma i'iginia, “Mena Fasu, figa au a futoaa ei hafelo'a na bigi'ia a'au mei lofuu? Inei ale'ena olorompalopoa?”

22 Jesus na ware, “A warefanio, a'a ba olorompalopoa ma'uaa, oloromfua pa'ania ma olorompalopoa.
18:22 O,na pa'i olorompaloei oloromfua pa'ania. Hanuna ba 7x70 o gunaroa pu'u ma faimfua pa'ania.


23 “Si'ei, fei haparaia pafea, tawi'ana ale'ei hemea hapara, mei ba i fawanewaneaa ei pono'aa ei nafina. 24 Ei ba i fawanewaneaa ei mugoo po'i, hefi'a, rona duginaa a'ana hemea nado'o tonaa hefua pa'ania pufaba'a mugoo po'i a'ana.
18:24 watauda million kina (10,000talent)
25 Si'ei ba lomi na pa'i mugoo po'i, mei hapara na warefawe'i ba hia, mei harona, ei na'una mawe minaa ei manumanuna, ronei aloaa ro'ou ba hodi'aa ei mugoo po'ina.

26 “Mei nafi na fapasinaa du'una i ma'ana. Ina i'igifawe'i a'ana, ‘Do'o fawiwi'ainau ma awe hodipedugaa minaa ei mugoo po'i.’ 27 Mei fasuu mei nafi na faloloa'inia ma na fama'e'uaiaa minaa ei tonana ma alofatalainia.

28 “Ma'uaa ei fi asi'alao mei nafi, ina nobapa'alao hemeadiai nafi na bigifipui a'ana, hemea nado'o tonaa hefa pu'u denarius
18:28 ma'ida ua kina
a'ana. Ina panarofia ma guafaa gimona ma warefawe'i a'ana, ‘Hodi'aa tamanu ona tonia a'au!’

29 “Mei nafi, mei na bigifipui a'ana na fapasinaa du'una ma na i'igifawe'i a'ana, ‘Do'o fawiwi'ainau ma awe hodi'aa minaa ei mugoo po'imu.’

30 “Ma'uaa ina ware ba lomi. Ma idii, inaree aunaa hia humuu bobo'aia hawina ba na hodipedugaa ei mugoo po'i. 31 Ro'aa fanunuia ale'ei hefi'adiai nafi, ronamina naranara watauda ma ronaree warefanaa mei fasuu ro'ou minaa ei rona fanunuia.

32 “Si'ei, mei fasu na lala'aa mei nafi ma ware, ‘Yoi, hemea pa'aa hafelo'a nafi. Unamina fama'e'uaiaa minaa ei onado'o tonia a'au, uaa onamina i'igaifawe'i a'au. 33 Haa, lomi ba o'aa faloloa'inaa mei hamugua ale'ei a bigi'ia a'amu?’ 34 Mei fasuna namina siba ma fifaninaa hia panii ei oma'ama'aa humuu bobo'aia ba ronei fanima'aia hawina na hodipedugaa ei mugoo po'i.

35 “Mei Amau pafea iwe bigi'ia ale'ei a'a hememea hamu'ou nabaa lomi hamona futoaa ei hafelo'aa ei lofuu hamu'ou laloo naranaraa hamu'ou.”

Copyright information for `WUV