Matthew 19

Fi'alagia

(Mark 10:1-12)

I'a waredigaa ei manumanu ei Jesus, ina asi'adi'ininaa Galilee ma aununaa malalaa Judea, fipepei Jordan. Hefi'a baua gupuu rama'a, rona nenegia ma na farawaninaa ei funuaa ro'ou yei.

Hefi'a Pharisee, rona nomai a'ana ba ro'aa mania. Rona i'igai, “Na wanewane a'a fei law ba nemea wawane i fi'alagii a'a mei harona ma lomi rawani'aa pa'afina?”

Ina ware, “Haa, lomi hamona igoia ba fama'a, mei Famamaraia na bigi'aa lagua ‘wawane ma pifine,’ ma ware ba, ‘Sifei, fei pa'afina ba nemea wawane nei di'ininaa amana ma inana ma gutafipui a'a mei harona ma laguwe pigioinaa hepalo’? Si'ei, a'a ba lagua fai helagui, uaa hemea. Si'ei, tamanu na fihupu'inia mei Haidaa, nemea nei'aa alagia.”

Rona i'igai, “Nabaa fa'ua, tani i ware Moses ba nemea nei fani hepalo ne'iaa fi'alagia ma alofatalainia?”

Jesus na ware, “Moses na ugainia ba hamo'aa di'ininaa ei haroo hamu'ou hamatee namina waiwai tabaa hamu'ou. Ma'uaa do'ofama'a abaa ale'ei. A warefanaa hamu'ou ba hini i di'ininaa mei harona ba i lalaidiai ma mei harona lomi na fiharoharoipa'ai, mei rama'a mei, na bigi'aa fei fiharoharoipa'aia.

10 Ei otalai nenerana, rona ware, “Nabaa ale'ei a'a hemea wawane ma mei harona, ina rawani ba lomi lalalaia.”

11 Jesus na ware, “Abaa minaa ei rama'a, ro'aa tonaa fei warea fei, uniaa ei una fanaa ro'ou. 12 Uaa hefi'a, lomi ba ro'aa lalai, uaa rona waninimai ale'ei ma hefi'adiai, ei rama'a na morosiminaa wawanei ro'ou ba ale'ei ma hefi'adiai, rona ware ua ba lomi ro'aa lalai
19:12 O,ware ua ba rona morosiminaa wawanei ana ro'ou.
uaa rona naranara'uaiaa fei haparaia pafea. Mei ba na rawani a'ana, inei tonia.”

Ei Pusu'o Baduu ma Jesus

(Mark 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 I dii, rona duginamii a'a Jesus ei pusu'o baduu ba nei augaa panina pafoo ro'odu ma lafulafunaa ro'ou. Ma'uaa ei otalai nenerana, rona pauninaa ei rona dugamii ro'ou.

14 Jesus na ware, “Fanoramiaa ei baduu pusu'o i a'au ma apuna lawaraa ro'ou, uaa fei haparaia pafea, manumanuu ei ale'eni eni.” 15 I'a audigaa guei panina pafoo ro'ou, ina di'ininaa fei gufu fei.

Mei Baubara Watauda Mugoo Po'ina

(Mark 10:17-31; Luke 18:18-30)

16 Ma hemea na nomai a'a Jesus ma na i'igai, “Feroia, a bigi'aa tamanu rawani'a manumanu ba a tonaa fei harenua lomi i pedutoo?”

17 Na ware Jesus, “Tani o i'iginau ba tamanu na rawani? Unaa Hemea ua na rawani. Nabaa o nunumiai ba o'aa wadu'aitonaa harenuamu, onei neneraa ei law mei Haidaa.”

18 Ina i'igai, “Tamanu ei?”

Jesus na ware, “‘Apuna fo'afama'e, apuna fiharoharoipa'ai, apuna fafanao, apuna warefasifi,
19 ma'auaa amamu ma inamu,’
19:19 Deuteronomy 5:16-20
ma ‘haguaa mei gufumu ale'ei ona'o haguio.’”

20 Mei baubara na ware, “Minaa ena, unamina nenegidigia. Tamanudiai fei lomi una bigi'ia?”

21 Jesus na ware, “Nabaa ona nunuminia ba o'aminaa fafa'arai, wi aloaa ena manumanumu ma fanaa ei lomi manumanuu ro'ou ma owe pa'i manumanumu i pafea. Nenee fei, mi nenerau.”

22 I'a guainaa fei mei baubara, ina aunufaloloa'ilao, uaa na pa'i watauda manumanuna.

23 I dii, Jesus na warenaa a'a ei otalai nenerana, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba namina waiwai ba nemea na pa'i watauda mugoo po'ina i wadu'ainaa fei haparaia pafea. 24 A warediai ba na madutainaa fei camel ba i wadu'ainaa fei ma'ahi'u laraa fei ba nemea na pa'i watauda mugoo po'ina i wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa.”

25 Ro'aa guainaa fei ei otalai nenerana, ronamina hawainaa poaa ro'ou ma i'igai, “Nabaa ale'ei, hini ba i tela?”

26 Jesus na fanunulao a'a ro'ou ma ware, “A'a rama'a lomi na ma'atalaa, ma'uaa a'a mei Haidaa minaa ei manumanu na ma'atalaa.”

27 Peter na warenaa a'ana, “Hai'ouna di'ininaa minaa ei manumanuu hai'ou ba hai'ou nenegio! Si'ei, hai'ou'aa tonaa tamanu?”

28 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba a'a fei au ba i manufaudiai minaa ei manumanu, ena na guta fininaa ei hawerana mei Na'uu Rama'a pafoo gutanaa mei hapara, hamu'ou ena hamona nenerau, ana hamowe guta pafoo ei hefua ma guapalo gutanaa ei hapara ma dududuaa ei hefua ma guapalo pai Israel. 29 Ma hini ei rona di'ininaa ei humu, o lofu, o agi, o ama ma ina,
19:29 Hefi'a ne'ia baina oharona pifine
o na'u, o pe'ihape uaa yau, rowe to ale'ei hefa pu'udiai ma ropowe tonaa fei harenua lomi i pedutoo.
30 Ma'uaa watauda ei rona nomai nene, rowe dinaa ma'a ma ei ro nomai ma'a ro dinaa nene.

Copyright information for `WUV