Matthew 20

Fei Warea Hanunuu ei Bigibigi'a Wagii fei Pe'ihape

“Fei haparaia pafea, tawi'ana ale'ei mei amaa fei pe'ihape, mei na asi'aa mafufuo ba i pono rama'a ba ronei bigi wagii fei pe'ihapena wine. Ina ware ba pono'aa ro'ou a'a heai arewaa, hepalo denarius ma alonaa ro'ou pe'ihapena.

“Nopa'aloo faimpalo ido'o, ina aunu ma fanunupa'aa hefi'adiai rona u i humuu alo'alo, lomi bigi'aa ro'ou. Ina warenaa a'a ro'ou, ‘Ana hamoneiree bigi wagii fei pe'ihapeu ma awe fawanewaneaa ei pono'aa hamu'ou.’ Si'ei, rona dii.

“Ina aunudiai haloaina ma fei fa'oduaiaa ido'o ma bigi'ia ana ale'ei.
I nopa'aloo haipani ido'o, na aunu ma fanunupa'aa hefi'adiai, ana ro'ei ufalarai ua. Ina i'iginaa ro'ou, ‘Tani hamu'ou ufalarai ua yeni minaa feni arewaa feni ma lomi hamona bigi'aa hepalo manumanu?’

“Rona ware, ‘Hamatee lomi hemea na pono'aa hai'ou.’

“Ina warenaa a'a ro'ou, ‘Ana hamoneiree bigi wagii fei pe'ihapeu.’

“I nororolao, mei amaa fei pe'ihape na warenaa a'a mei paniaa panina, ‘Apainamii ena bigibigi'a ma fani pono'aa ro'ou. Do'o pono'aa ei we noramiaa ro'ou ma nene, ei rawarawa.’

“Ei bigibigi'a rona'aa bigi a'a fei haipani ido'o, hememea ro'ou na tonaa hepalo denarius. 10 Si'ei, ei rawarawa bigi'a, rona nara ba i bauanadiai pono'aa ro'ou. Ma'uaa hememea ro'ou, ana na tonaa hepalo ua denarius. 11 Ro'aa todigia, rona bababau'u a'a mei amaa fei pe'ihape. 12 Rona ware, “E'ei rama'a we fabigi'uamu nene, lomi rona bigifamadii ma pono'aa ro'ou, fimina'ei ale'ei hai'ou ma hai'ounamina bigifatemu haroo fei baua halo.’

13 “Ma'uaa ina warefanaa hemea ro'ou ba, ‘Otafi, lomi una bigifatata a'amu. Haa, lomi ba onado'o uga ba pono'amu, hepalo denarius? 14 Tonaa fei pono'amu ma aunu. Una nunuminia ba pono'aa mei a'apoo dugamiau, i fimina'ei a'a fei pono'amu. 15 Haa, lomi na wanewane ba una bigi'aa tamanu nunumiau a'a ei mugoo po'iu? O, yoi, ona punepune hamatee yau, una baubaurawani?’

16 “Si'ei ba mei i nomai nene, iwe dinaa ma'a ma mei i nomai ma'a i dinaa nene.”

Jesus na Ware'audinaa fei Ma'eana

(Mark 10:32-34; Luke 18:31-34)

17 Ei fitalaidinaa Jerusalem, Jesus na dugitata'ainaa ei hefua ma helagui otalai nenerana ma warenaa a'a ro'ou, 18 “O'ou, oa dinaa Jerusalem ma mei Na'uu Rama'a, ro'aa aloia panii ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei feroiaa law. Rowe ware ba inei ma'e 19 ma rowe fifaninia panii ei Gentile ba ro'aa hapepeinia, babuinia ma fatawaia. Ma wagii fei fa'oduaiaa arewaa iwe asi'atodiai harenuana!”

Fei I'igaiaa Hemea Ina

(Mark 10:35-45)

20 I dii, mei inaa laguei na'uu Zebedee na nofipuimai a'a ei na'una, dinamii a'a Jesus, fa'unaa du'una ma i'iginia hepalo nunumiana.

21 Ma Jesus na i'iginia, “Tamanu fei nunumiamu?”

Ina ware, “Uga ba hemea lagueni na'uu i guta pepei ma'aumu ma hemea mauwimu wagii fei haparaiamu.”

22 Jesus na warefanaa ro'ou, “Lomi hamona aida ba tamanu hamo'ei i'iginia. Hamo'aa hunupa'i a'a fei bara ba a hunumia?”

Rona ware ba, “Hai'ou hunupa'i.”

23 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Pa'aa fa'ua ba hamo'aa hunu a'a fei barau ma'uaa, fei ba hini ba i guta i pepei ma'auu, o mauwiu, abaa yau mei ba a ugainia. Ei gutana ei, pagi'augaa mei Amau, gutanaa ei di rafeiana.”

24 Ro'aa guainaa fei ei hefua, ronamina siba a'a laguei filofui. 25 Jesus na harofipuinaa ro'ou ma ware, “Hamona aida ba ei bauaniaa ei Gentile, rona fasuinaa ana ro'ou mawe ei paniaa panii ro'ou, rona pa'i foraforaa ro'ou a'a ei rama'a. 26 Abaa ale'ei a'a hamu'ou. Agia, hini ba hia bauana a'a hamu'ou, nei ale'ei nafii hamu'ou 27 ma hini ba i rawarawa nei ale'ei humuwaa hamu'ou— 28 ana ale'ei ba mei Na'uu Rama'a, abaa ei i nomai ba ei rama'a, ronei nafii a'ana ma'uaa, ba i nafii a'a ro'ou ma ba i fanaa fei harenuana ale'ei pono'aa watauda.”

Helagui Pudawerai, Laguna Fanunupa'i

(Mark 10:46-52; Luke 18:35-43)

29 Jesus ma ei otalai nenerana, ba ro'aa di'ininaa Jericho, hefaa baua gupuu rama'a, rona nenegia. 30 Helagui pudawerai, laguna guta i papaa fei tala ma lagu'aa guainia ba Jesus fi falogilao nana'aa lagua, laguna haroharo, “Mena Fasu, mena Na'uu David, faloloa'inaa haigua!”

31 Fei gupuu rama'a na warefasiba a'a lagua ba lagunei babanini ma'uaa, laguna haropararai apoidiai, “Mena Fasu, mena Na'uu David, faloloa'inaa haigua!”

32 Jesus na u ma na haro'i'iginaa lagua, “Tamanu nunumiaa hamugua ba a bigi'ia a'a hamugua?”

33 Laguna ware, “Mena Fasu, ba haigu'aa fanunupa'i.”

34 Jesus na faloloa'inaa lagua ma na idoaa pudaa lagua. Ana ei ua, laguna fanunupa'i ma nenegia.

Copyright information for `WUV