Matthew 21

Ina Wadu'ainaa fei Gufu Ale'ei Hemea ina Mua

(Mark 11:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)

Ro'aa nofarafi'imai Jerusalem ma nopa'amii Bethphage pafoo Maugeni Olive, Jesus na aloaa helagui ei otalai nenerana ma inado'o warefanaa lagua, “Dinaa a'a fei gufu i ma'aa hamugua ma hamuwe fanunupa'aa hepalo donkey na roro'ai yena ma fena na'una, papana. Alaforamiaa lagua a'au. Nabaa nemea i wareaa hepalo manumanu a'a hamugua, warefania ba mei Fasu na nunuminaa gueini donkey ma iwe alodinamai.”

Fei manumanu fei, fi fafa'uainaa tamanu nadii wareia mei mamama'a:

“Warenaa a'a mei Na'uu Zion, Baduu Pifine,
‘Fanunu, mei haparamu fi nomai a'amu,
ina nowiwidimai pafoo hepalo donkey,
pafoo hepalo na'uu manulelele, hepalo na'uu donkey.’”
Laguna aunu laguei otalai nenerana ma bigi'ia ale'ei na wareia a'a lagua Jesus. Laguna foramii fei donkey ma fei na'una, augaa ei hawaa uguu lagua pafoo guapaloei ma Jesus na guta pafoo guapaloei. Hepalo baua gupuu rama'a na hafeninaa ei hawaa uguu ro'ou i ma'aa tala ma hefi'a, rona balainaa ei raraa haihai ma hafeninia i ma'aa tala. Ei gupuu rama'a, ei rona nolao i ma'ana ma ei rona talailao nene, rona haroharo,

“Hosanna
21:9 Warea Hebrew. Hanuna do'o fama'a ba “Fatela'ania!” I dii, nawe oanaa hepalo warea udugia; v. 15 anaa
a'a mei Na'uu David!”

“Ina pa'i hawegiana mei na nomai a'a fei haraa mei Fasu!”

“Hosanna i dinaa pafea!”

10 I'a wadu'ainaa Jerusalem Jesus, minaa ei rama'aa gufu, rona asi'aa ma i'igai ba, “Hini meni?”

11 Ei gupuu rama'a, rona ware ba, “Meni rama'a meni, Jesus, mei mamama'a, noramiana Nazareth yei Galilee.”

Jesus Yei a'a fei Humuu mei Haidaa

(Mark 11:15-19; Luke 19:45-48; John 2:13-22)

12 Jesus na wadu'ainaa malalaa fei humuu mei Haidaa ma na tetefa'asi'anaa minaa ei ro'ei ponopono ma alo'alo yei. Ina haupeduaa ei tawaa ei ro'ei filoginaa ei mugoo po'i mawe ei gutanaa ei ro'ei aloaa ei pune. 13 Ina ware, “Rona ne'inia ba, ‘Rowe ware ba fei humuu, hepalo humuu lafulafu,’ ma'uaa, hamona bigi'ia ale'ei humuu fafanao.’”

14 Ei pudawerai mawe ei afetoo, rona nomai a'ana i humuu mei Haidaa ma ina farawaninaa ro'ou. 15 Ma'uaa, rona siba ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei feroiaa law ei ro'aa fanunupa'aa ei rawani'a bigi'ana ma ale'ei ba ei baduu, rona haroharo laloo fei humuu mei Haidaa ba, “Hosanna i dinaa a'a mei Na'uu David.”

16 Rona i'iginia, “Ona guaipa'ia ba tamanu ei wareaa ei baduu?”

Jesus na ware ba, “Hi'i. Haa, lomi hamona igoia,

“‘A'a fei haba'umuu ei baua baduu mawe ei pusu'o baduu,
ona nunuminia ba ronei uduginio’?”
17 Ma ina asi'aa a'a ro'ou ma di'ininaa fei gufu fei ma aununaa Bethany ma na ma'igu yei.

Fei Haihai Figi na Hole

(Mark 11:12-14, 20-24)

18 I nomafufuoilao, fi hadiwe'inaa fei baua gufu ma na bao. 19 Ina fanunupa'aa hepalo haihai figi i papaa fei tala ma na nolao wagina ma lomi na fanunupa'aa hepalo fuana unaa ei rauna. Ma na warenaa a'ana, “Fai lomi ba o fuadiai!” Ana ei ua, fei haihai na hole.

20 Ro'aa fanunuaa fei ei otalai nenerana, ronamina ba'arofo ma i'igai, “Tani ei ba fei haihai figi namina holebatafa?”

21 Jesus na ware, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba nabaa na we'i naranaraa hamu'ou ma lomi hamona hamamagua, a'a ba una fei ba hamo'aa bigi'ia a'a fei haihai figi, ma'uaa ana hamowe warenaa a'a feni maugeni ba, ‘Wi siminio agi,’ ma iwe guainaa hamu'ou. 22 Nabaa na we'i naranaraa hamu'ou, hamowe tonaa tamanu hamona i'iginia a'a ei lafulafuaa hamu'ou.”

Rona Haninaa fei Foraforaa Jesus

(Mark 11:27-33; Luke 20:1-8)

23 Jesus na wadu'ainaa malalaa fei humuu mei Haidaa ma fi feroi, ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu, rona nomai a'ana. Rona i'igai, “Tonamu hitani fei forafora ba o'aa bigi'aa eni manumanu eni? Ma hini na ugainio?”

24 Jesus na ware, “Yau ana a i'iginaa hamu'ou hepalo i'igaia. Na'aa hamo'aa warefanau, a warefanaa hamu'ou ba tonau hitani fei forafora ba a bigi'aa eni manumanu eni. 25 Fei pudugufaiaa John—noramiana hitani? Noramiana pafea, o a'a rama'a?”

Rona fiwarewareinia dupuaa ro'ou ma ware, “Nabaa o ware ba, ‘Noramiana pafea,’ iwe i'igai, ‘Nabaa ale'ei, tani lomi hamona nara ba fa'ua wareana?’
26 Ma'uaa, nabaa o ware ba, ‘Noramiana a'a rama'a’—o'ouna ma'auaa ei rama'a, uaa minaa ro'ou, rona nara ba John, hemea mamama'a.”

27 Si'ei, rona warenaa a'a Jesus, “Lomi hai'ouna aida.”

Ma ina ware, “Ana lomi ba a warefanaa hamu'ou ba tonau hitani fei forafora ba a bigi'aa eni manumanu eni.”

Fei Warea Hanunuu Laguei Na'u

28 “Tamanu naraa hamu'ou? Na pa'i hemea rama'a na pa'i helagui na'una. Ina dinaa a'a mei uma'ua ma na ware, ‘Ona'uu, re bigi i pe'ihape wagieni.’

29 “Ina ware, ‘Lomi ba a bigi,’ ma'uaa nenee fei, na filoginaa naranarana ma na aunu.

30 “I dii, mei ama na dinaa a'a mei umugi ma ana ale'ei wareana a'ana. Ina ware, ‘Awe dii,’ ma'uaa lomi na dii.

31 “Amaia lagua na bigi'aa nunumiaa amana?”

Rona ware ba, “Mei uma'ua.”

Jesus na warenaa a'a ro'ou, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba ei otonaa mugoo po'ii gavaman mawe ei pifinee tala, ro'ei wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa, i ma'aa hamu'ou.
32 Uaa John na nomai a'a hamu'ou ba i fama'aa hamu'ou fei talaa wanewanea ma lomi hamona guainaa wareana ma'uaa, ei otonaa mugoo po'ii gavaman mawe ei pifinee tala, rona guainia. Ma hamo'aa fanunudigaa fei, ana lomi hamona filoginaa ei naranaraa hamu'ou ma guainia.

Fei Warea Hanunuu ei Oma'ama'aa fei Pe'ihape

(Mark 12:1-12; Luke 20:9-19)

33 “Guaidiai hepalo warea hanunu: Na pa'i hemea na faroaa ei wine laloo pe'ihapena. Ina nonoinia, agifaa fei huapuu wine ma na fa'ugaa fei palee ei guta'oma'aa fei pe'ihapena. Si'ei, nadii fanaa hefi'a ba ronei oma'aa fei pe'ihapena ma na aunu ba i tatalai gufu raua. 34 I'a norafi'inaloo fei au hufu'a, ina aloaa ei nafina ba ronei dinaa a'a ei ro'aa oma'aa fei pe'ihape ma re tomai ei alagi'augaa ro'ou hanana fua.

35 “Ei oma'ama'aa fei pe'ihapena rona panarofaa ei nafina; babuinaa hemea, fo'afama'eaa hemea ma nafa'aa mei fa'o'oduaiaa ro'ou a'a ei mugoo. 36 Si'ei, na alodinaa hefi'adiai nafina a'a ro'ou, rona wataudadiai a'a ei rawarawa ma ei oma'ama'aa fei pe'ihapena rona bigi'ia a'a ro'ou ana ale'ei bigi'aa ro'ou fama'a. 37 Nenee minaa ei, nawe aloaloo mei na'una a'a ro'ou. Ma ina ware, ‘Ro'awe ma'auaa mei na'uu.’

38 “Ma'uaa, ei ro'aa fanunupa'aa mei na'una ei oma'ama'a, rona fiwarewarei ana ro'ou, ‘Simeni, meni ba i tonaa feni pe'ihapee amana. O dii, o fo'afama'eia ma tonaa fei pe'ihapena.’ 39 I dii, rona panarofia, fa'asi'ania a'a fei pe'ihape ma fo'afama'eia.

40 “Nabaa i nomai mei amaa fei pe'ihape, i bigi'aa tamanu a'a ei oma'ama'aa fei pe'ihapena?”

41 Rona ware, “I pa'aa fanima'aa ei wawa'ai poa, tonaa fei pe'ihapena ma fanaa hefi'adiai oma'ama'aa, ena rowe fania hefi'a ei fuaa fei pe'ihapena a'a fei au hufu'a.”

42 Na ware a'a ro'ou Jesus, “Haa, lomi hamona igoia laloo fei Bu'u Apuna:

“‘Fei mugoo, fei lomi rona nunuminia ei fadufadua,
i powe oanaa fasu'ufufugoi.
21:42 O, Englishcornerstone

Mei Fasu na bigi'aa feni,
ma namina fafanunufarawani pudaa o'ou’?
43 “A warefanaa hamu'ou ba fei haparaiaa mei Haidaa i tonia a'a hamu'ou ma fanaa ei rama'a, ei rowe fafuafarawaninia. 44 Hini i pasinaa pafoo feni mugoo i matala, ma'uaa hini i pasi'onia fei mugoo i marafita.”
21:44 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i v. 44.


45 Ro'aa guainaa ei warehanunuiaa Jesus ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei Pharisee, rona apa'ia ba ifi warewareaa ro'ou. 46 Ro'ei labarainaa hepalo tala ba ro'aa panarobobo'inia, ma'uaa rona ma'au a'a fei gupuu rama'a, uaa ei rama'a rona nara ba hia mamama'a.

Copyright information for `WUV