Matthew 22

Fei Warea Hanunuu fei Hananaa Lalaia

(Luke 14:15-24)

Jesus na warehanunuidiai a'a ro'ou: “Fei haparaia pafea, tawi'ana ale'ei hemea hapara, mei na pagipagiaa fei hananaa lalaiaa mei na'una, baduu wawane. Ina aloaa ei nafina ba ronei dinaa a'a ei rama'a, ei na ware'audii a'a ro'ou ba ronei nomai a'a fei hananaa, ma'uaa rona ware ba lomi ro nomai.

“I dii, ina alodinaa hefi'a ei nafina ma ware, ‘Ware a'a ei una ware'audii a'a ro'ou ba una pagi'audigaa fei finei fafi: ei hapeu manulelele ma ei hapeu bauana buduma'ao, una hawidigaa ro'ou ma minaa ei manumanu namina udedii. Nomai a'a fei hananaa.’

“Ma'uaa lomi rona falanaa huoo ro'ou ma rona aunu ua—hemea na dinaa pe'ihapena, hemeadiai a'a fei bigi'aa mugoo po'ina. Ma ei dufu, rona patarofaa ei nafii mei hapara ma haperararaiaa ro'ou ma fo'afama'eaa ro'ou. Ma mei hapara na sibafafelo. Ina aloaa ei rama'aa fo'aa ma ronaree fo'afama'epedugaa ei rama'a, ei ro'aa fo'afama'eaa ei nafina ma fagu'aa ei gufuu ro'ou.

“Si'ei na ware a'a ei nafina, ‘Fei hananaa lalaia na udedii ma'uaa, ei una waredii a'a ro'ou ba ronei nomai, lomi na rawani ba ro'aa nomai. Aununaa ma'aa tala ma ware a'a hini e'ena hamona bapa'aa ro'ou ba ronei nomai a'a feni hananaa.’ 10 Si'ei, ei nafi, rona aununaa ma'aa tala ma dugamiaa minaa ei bapa'aa ro'ou, ei rawani'a mawe ei hafelo'a ma fei humuu hananaa namina horo.

11 “Ma'uaa i'a wadu'aimai mei hapara ba imii ma'a ei rama'aa hananaa, na fanunupa'aa hemea lomi na rafeaa fei susuu lalai. 12 Ina i'igai, ‘Otafi, ona wadu'aibatanaimai yeni ma lomi susumu susuu lalaia?’ Lomi na wareware mei rama'a.

13 “Si'ei mei hapara na ware a'a ei paniaa panina, ‘Faroro'inaa panina ma pinena ma suminia ano laloo fei roromaa, fei na pa'i ai'aiga ma fi'u'uiaa difo.’

14 “Una lala'aa watauda ma'uaa, ma'ida ua rafeiau.”

Fani Mugoo Po'i a'a Caesar

(Mark 12:13-17; Luke 20:20-26)

15 Ma ei Pharisee, rona aununaranara ba batanai rona sifi'ia ba inei warefatata. 16 Rona alonaa i a'ana ei otalai neneraa ro'ou mawe ei maroaa Herod. Ma rona ware, “Mena feroia, hai'ouna aida ba yoi hemea wanewanea rama'a ma ona'o feroinaa fei maumau mei Haidaa, fei na neneraa tamanu na wanewane. Lomi ona falanaa huomu ei wareaa rama'a, uaa lomi ona nara ba ro'ou hini. 17 Si'ei ba onei warefanaa hai'ou fei naranaramu. Ina wanewane ba o fani mugoo po'i a'a Caesar, o lomi?”

18 Ma'uaa Jesus na aidadii fei hafelo'a ba ro'aa bigi'ia ma na ware, “Hamu'ou ena ware'oni, tamanu pa'afina ba hamo'aa sifi'au ba unei warefatata? 19 Fama'au fei mugoo po'i, fei rona'o fanaa gavaman.” Rona tonamai a'ana hepalo denarius, 20 ma ina i'iginaa ro'ou, “Hanunuu hini feni? Ma ne'iaa hini?”

21 Rona ware ba, “Caesar.”

Ma na warefanaa ro'ou, “Fanaa Caesar tamanu ei manumanuu Caesar ma fanaa mei Haidaa tamanu ei manumanuu mei Haidaa.”

22 Ro'aa guainaa fei, ronamina ba'arofo. Si'ei, rona di'ininia ma aunu.

Lalaia wagii Fei Au Asi'anaa Ma'ea

(Mark 12:18-27; Luke 20:27-40)

23 Ana fei arewaa fei, ei Sadducee, ei rona ware ba lomi asi'ana, rona nomai a'ana a'a hepalo i'igaia. 24 Rona ware, “Mena feroia, Moses nadii warefanaa o'ou ba nabaa nemea wawane na ma'e ma lomi na'una, mei lofuna nei lalainaa mei harona ba nei pa'i na'uu mei lofuna, mei na ma'e. 25 Ma nabaa na pa'i oloromeai filofui a'a o'ou ma mei uma'ua na lalai ma na ma'e ma si'ei ba lomi na'una, mei harona na lalainaa mei umugina. 26 Ana ale'ei a'a mei umugina ma mei umugii mei umugina, mina ale'ei nopa'aloo mei fa'oloromeiaiaa ro'ou. 27 I dii, nawe ma'e mei pifine. 28 Si'ei, wagii fei au asi'ana, haroo hini, mei pifine mei, uaa minaa ro'ou, rona lalainia?”

29 Jesus na ware, “Hamona tata, uaa lomi hamona aida fei Bu'u Apuna, o fei faufau mei Haidaa. 30 Wagii fei au asi'anaa ei ma'ea, lomi lalaia, o falalaia; ei rama'a, ro ale'ei ei alo'alo pafea. 31 Ma'uaa wagii fei asi'anaa ei ma'ea, lomi hamona igoaa tamanu mei Haidaa na wareia a'a hamu'ou ba, 32 ‘Yau, mei Haidaniaa Abraham, mei Haidaniaa Isaac ma mei Haidaniaa Jacob’? Hia, abaa Haidaniaa ei ma'ea, uaa Haidaniaa ei rona pa'i fawewenii ro'ou.”

33 Ro'aa guainaa fei ei gupuu rama'a, ronamina maduofo a'a ei feroiana.

Fei Wareaa mei Haidaa namina Mua

(Mark 12:28-34; Luke 10:25-28)

34 Ro'aa guainia ba Jesus na fababaniniaa ei Sadducee, ei Pharisee, rona figupui. 35 Hemea ro'ou, hemea napa'aa apa'aa fei law na mania a'a feni i'igaia feni: 36 “Mena feroia, tamanu fei wareaa mei Haidaa laloo fei Law namina mua?”

37 Jesus na ware, “‘Haguaa mei Fasu, mei Haidaniamu fininaa minaa ei naranaramu ma minaa ei faufaumu ma minaa ei apa'amu.’ 38 Sifei, fei rawarawa wareaa mei Haidaa, fei namina mua. 39 Ma fei faguapaloana, ana ale'ei: ‘Haguaa mei gufumu ana ale'ei ona haguio.’ 40 Minaa ei Law ma ei Mamama'a, rona urofaa guapaloei wareaa mei Haidaa.”

Mei Christ, Hia Na'uu Hini?

(Mark 12:35-37; Luke 20:41-44)

41 Ro'aa gutafipui ei Pharisee, Jesus na i'iginaa ro'ou, 42 “Tamanu ei naraa hamu'ou a'a mei Christ?
22:42 O,Messiah
Hia, na'uu hini?”

Rona ware ba, “Hia na'uu David.”

43 Ina warefanaa ro'ou, “Nabaa ale'ei, tani ei ba David, wagii fei faufau fei Spiriti na roroinia ‘Fasu’? Uaa ina ware,

44 “‘Mei Fasu na warenaa a'a mei Fasuu:
“Guta i pepei ma'auu
nopa'aloo fei una aunaa ei bidibidii unumu
haroo pinemu.” ’
45 Nabaa David na ware ba hia, ‘Fasu,’ batanai ei ba hia na'una?” 46 Lomi hemea na wareaa hepalo manumanu wagii fei ma a'a fei arewaa fei ma nolao, lomi hemea ba na i'igidinia hepalodiai i'igaia.

Copyright information for `WUV