Matthew 23

Jesus na Aweinaa Ro'ou a'a ei Feroiaa Law

(Mark 12:38, 39; Luke 11:43, 46; 20:45, 46)

I dii, Jesus na warefanaa ei gupuu rama'a mawe ei otalai nenerana: “Ei feroiaa law ma ei Pharisee, rona guta a'a fei gutanaa Moses. Si'ei, hamonei guainaa ro'ou ma bigi'aa ei rona ware ba hamonei bigi'ia. Ma'uaa hamonei'aa bigi'aa tamanu rona bigi'ia, uaa lomi rona neneraa ei rona u'ugia. Rona roro'inaa ei awataa manumanu ma augia foreforee ei rama'a ma'uaa, lomi ba rona fani pani ba ro'aa poro'ia.

“Minaa ei manumanu rona bigi'ia ba ronei ma'aia ei rama'a: Rona fadufabauaninaa ei bao ei ne'iaa Bu'u Apuna
23:5 Ei pusu'o bao na pa'i ne'iaa Bu'u Apuna lalona ma rona mo'inia pafoo rawa o fasuu pau ro'ou.
ro'ou ma famalaiaa ei wao supuu lawalawaa ro'ou;
ronamina nunuminaa ei gutanaa ei baua rama'a a'a ei hananaa ma ei pa'aa rawani'a gutana i laloo ei synagogue; ronamina nunuminia ba ei rama'a, ronei famafufuoinaa ro'ou malalaa ei humuu alo'alo ma ba ei rama'a nei harofaa ro'ou, ‘Rabbi.’

“Ma'uaa abawe haronaa hamu'ou ‘Rabbi,’ uaa hamona pa'i hemea ua Fasu ma minaa hamu'ou, filofui. Ma apuna harofaa nemea yeni malagufu ‘Ama’, uaa hamona pa'i hemea ua Ama ma hia, i pafea. 10 Ana abaa haronaa hamu'ou ‘feroia,’ uaa hamona pa'i hemea ua ‘Feroia’, mei Christ.
23:10 O,Messiah
11 Mei na pafeai a'a hamu'ou, hia i ale'ei nafii hamu'ou. 12 Uaa hini na poronaa hia pafea, i oanaa pu ma hini i fafafaunaa hia pu, iwe pafeai.

Jesus na Dududuaa ei Ware'onii Ro'ou

(Mark 12:40; Luke 11:39-42, 44,52; 20:47)

13 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona'u fare'aa fei gigei fei haparaia pafea i pudaa ei rama'a. Lomi ba hamo'aa wadu'ai ma ana hamona lawaraa fei gigei a'a ei ba ro'aa wadu'ai.
23:13 Hefi'a ne'ia baro'aa wadu'ai. 14 Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona fa'amoaa humuu ei ma'esuabea ma lafulafufamalaa pudaa rama'a. Si'ei imina ratadiai ei fagianaa hamu'ou.


15 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona tatalai yeni malagufu ma pafoo agi ba hamo'aa falosuinaa nemea ma i'a neneraa hamu'ou, hamona fahafelodinia ale'ei na'uu fei gufu hafelo ma imina hafelo'apoidiai laraa hamu'ou.

16 “Hamona fagiana, hamu'ou ena pudawerai talaiduga! Hamona'u ware ba, ‘Nabaa nemea i fa'unainaa fei humuu mei Haidaa, lomi hanuna; ma'uaa hini na fa'unainaa fei mugoo po'ii humuu mei Haidaa na roro'ai wagii fei fa'unaiana.’ 17 Hamu'ou ena poapoa pudawerai! Afaia guapaloeni na pa'i hanuna, fei mugoo po'ii laloo humuu mei Haidaa, o fei humuna, fei na fa'apunainaa fei mugoo po'i lalona? 18 Ana hamona'u ware ba, ‘Nabaa nemea i fa'unainaa fei tawahafi na apunai laloo fei humuu mei Haidaa, lomi hanuna; ma'uaa, hini i fa'unainaa fei fanaa na ude pafona, ina roro'ai wagii fei fa'unaiana.’ 19 Hamu'ou ena pudawerai! Afaia guapaloeni na pa'i hanuna, fei fana, o fei tawahafi na apunai, fei na fa'apunainaa fei fana pafona? 20 Si'ei, hini i fa'unainaa fei tawahafi na apunai, ana na fa'unainaa minaa ei pafona. 21 Ma hini i fa'unainaa fei humuu mei Haidaa ana na fa'unainaa mei na oa lalona. 22 Ma hini i fa'unainaa fei gufuu pafea na fa'unainaa fei gutanaa mei Haidaa mawe mei na guta pafona.

23 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona fani hepalo a'a hefua e'ei dufaa du'ua—mint, dill ma cummin. Ma'uaa hamona fanunu'au'uaiaa ei rarabaa manumanu laloo fei law—ale'ei tamanu na wanewane, ei faloloa'ia ma fei mau oafagugua. Ina rawani nabaa hamona bigidigamai e'ei ma lomi hamona madi'inaa fei hepalo a'a hefua. 24 Hamu'ou ena pudawerai talaiduga, hamona nueisiminaa hepalo pugo'a, ma'uaa hamona onomaa hepalo camel.

25 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona'u fesuaa fei auguu ei bara ma ei apia, ma'uaa lalona na pepesu ei wawa'ai poa ma fei nara'uaiaa ana hamu'ou. 26 Hamu'ou ena pudawerai Pharisee! Do'o fesuaa laloo ei bara ma apia ma fei augu ipowe fafa'arai anaa.

27 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamu'ou ale'ei ei humuu ma'ea na pomaifapo'i fei auguna, fei na fananamai, ma'uaa, i lalona na pepesu a'a ei guii ma'ea ma minaa ei loloaa. 28 Ana ale'ei, i pudaa rama'a ba hamona wanewane, ma'uaa laloo iaa hamu'ou na pepesu a'a ei ware'onia ma ei naranaraa hafelo'a.

Jesus na Ware'augaa ei Fagianaa Ro'ou

(Luke 11:47-51)

29 “Hamona fagiana, hamu'ou ena feroiaa law mawe hamu'ou ena Pharisee, gueina ware'oni! Hamona'u wadufani humuu ma'eaa ei mamama'a ma haweginaa ei huapuu ei wanewanea. 30 Ma hamona'u ware ba, ‘Nabaa hai'ouna oa a'a fei au ei amaa hai'ou mina, lomi ba hai'ou rarafiaa ro'ou ei ro fawiginaa fei namoo ei mamama'a.’ 31 Ma wagii fei, hamona uniaa ana hamu'ou, uaa hamu'ou pai ei rona fo'afama'eaa ei mamama'a. 32 E'eni hamopowe bigifa'apoinaa ei hafelo'a, ei di fa'asi'anaa ei amaa hamu'ou mina!

33 “Hamu'ou ena wa'a! Hamu'ou ena na'uu ei wa'a hafelo! Hamu'ou ponipa'ai batanai a'a fei waduhero? 34 Si'ei, yau ba a aloawii ei mamama'a, ei ano'ano mawe ei feroia a'a hamu'ou. Hamo'aa fo'afama'eaa hefi'a ro'ou ma fatawaa ro'ou a'a ei hawafolo ma hefi'adiai, hamo'aa babuinaa ro'ou i laloo ei synagogue hamu'ou ma tetenaa ro'ou a'a hepapalo gufu. 35 Ma si'ei, i pafoo hamu'ou iwe wigimai fei raraa minaa ei wanewanea, ei rona ma'e yeni malagufu a'a fei au wigiaa raraa Abel nopa'aloo fei au wigiaa raraa Zechariah, mei na'uu Berekiah, mei hamona fo'afama'eia watolaa fei humuu mei Haidaa ma fei tawahafi na apunai. 36 A warefa'uai a'a hamu'ou ba minaa ei, iwe pasi pafoo taweni.

Jesus na Aigaa Jerusalem

(Luke 13:34, 35)

37 “O, Jerusalem, Jerusalem, mena, ona fo'afama'eaa ei mamama'a ma nafafama'enaa mugoo ena aloawiau a'amu, una'aida nunuminia ba a fafigupuinaa ei na'umu ale'ei hepalo inaa a'aroo na fafigupuinaa ei na'una haroo pauna ma'uaa, lomi ona nunumiai. 38 Ma'a, na fawawadua fei humumu, fei na udenaa a'amu. 39 Uaa a warefanaa hamu'ou ba lomi hamo'aa fanunupa'idinau hawina hamona ware ba, ‘Na pa'i hawegiana mei fi nomai a'a fei haraa mei Fasu.’”

Copyright information for `WUV