Matthew 25

Fei Warea Hanunuu ei Hefua Nanao

“A'a fei au fei, fei haparaia pafea, tawi'ana ale'ei hefua nanao rona tonaloo ei ramai ro'ou ma aunu ba ro'aa ma'a mei wawane lalaia. Haipaniei poapoa ma haipaniei ano'ano nanao. Ei poapoa, rona notonaa ei ramai ro'ou, ma'uaa lomi rona notoo pao. Ma'uaa ei ano'ano, rona notolao ramai ma pao fininaa ei pe'i. Ma na madii ma'ida fei noramiaa mei wawane lalaia ma na pasiholehole pudaa minaa ro'ou ma rona ma'igu.

“Poidifa'u'u hemea rama'a na haroharo: ‘Simeni, meni wawane lalaia! Asi'amai ma mi ma'aia!’

“Ma minaa ei nanao, rona wera ma fawe'afarawaninaa ei ramai ro'ou. Ei poapoa, rona warenaa a'a ei ano'ano ba, ‘Igifani pao eni ramai hai'ou; fi pere eni ramai hai'ou.’

“Rona ware ba, ‘Lomi na hawia hai'ou ma hamu'ou. Ma'uaa aununaa a'a ei rona'o alo pao ma pono pao hamu'ou.’

10 “Ma'uaa ei roifi nolao ba ro'aa pono pao, mei wawane lalaia na nomai. Ei nanao ei rona oma'a, rona wadu'ai ma hananafipui a'ana fei hananaa lalaia. Ma fei gigei na fare'i.

11 “Nene, ei haipanidiai, rona nomai. Rona ware, ‘Mena lalaia! Mena lalaia! Gigifanaa hai'ou fei gigei!’

12 “Ma'uaa ina ware, ‘Apa'aa warefa'uai ba lomi una apa'aa hamu'ou.’

13 “Si'ei, hamonei oma'a, uaa lomi hamona aida fei arewaa, o fei au.

Fei Warea Hanunuu ei Mugoo Po'i

(Luke 19:11-27)

14 “Ma ana ale'ei hemea ba i tatalai gufu raua, mei na harofaa ei nafina ma fanaa ei manumanuna a'a ro'ou ba ronei oma'aia. 15 A'a hemea ina fanaa haipani mugoo po'i.
25:15 Laloo feni warea hanunu, mugoo po'italent. Hepalo talent, puduna ale'ei hefi'a pufaba'a kina
A'a hemeadiai, na fanaa guapalo ma a'a hemeadiai, hepalo; ina fanaa hememea ana ale'ei na puduaa apa'ana. Ma ina aunulao a'a fei tatalaiana.
16 Mei na tonaa haipani na aunubatafa ma bigi a'a ei mugoo po'ina ma na to haipanidiai. 17 Ana ale'ei, hemei na tonaa guapalo, ina to guapalodiai. 18 Ma'uaa mei na tonaa hepalo na aunu ma agi'opa'ainaa fei mugoo po'ii mei fasuna.

19 “I madilao, na nomai mei fasuu ei nafi ba i fawanewaneaa ei mugoo po'i a'a ro'ou. 20 Mei tonana haipani na todimai haipani. Ina ware, ‘Mena fasu, onadii faninaa paniu haipani. Ma'a, una pafoinaa haipanidiai.’

21 “Mei fasuna na ware, ‘Ona bigifarawani mena rawani'a nafiu, ona narapa'au! Si'ei ba ona oma'afarawaninaa ma'ida manumanu; a aunaa yoi oma'aa watauda manumanu. Mi ni'eni'efipui a'au!’

22 “Mei tonana guapalo ana na nomai. Ina ware, ‘Mena fasu, onadii faninaa paniu guapalo. Ma'a, una pafoinaa guapalodiai.’

23 “Mei fasuna na ware, ‘Ona bigifarawani mena rawani'a nafiu, ona narapa'au! Si'ei ba ona oma'afarawaninaa ma'ida manumanu; a aunaa yoi oma'aa watauda manumanu. Mi ni'eni'efipui a'au!’

24 “I dii, inawe nomai mei tonana hepalo ma ware, ‘Mena fasu, una aidadii ba yoi, hemea ona'o nunuminia ba ei rama'a, ronei bigifawe'i a'amu, ona'o hufu fawelei abaa faroamu ma ona'o hau fawelei lomi ona sumai lau. 25 Si'ei, una ma'au ma na aunu'agifipa'ainaa fei mugoo po'imu. Ma'a, ana sifeni, feni mugoo po'imu.’

26 “Ina ware mei fasuna, ‘Yoi, pa'aa tamafo ma hafelo'a nafi! Haa, ona aidadii ba una'o hufu fawelei abaa faroau ma una'o hau fawelei lomi una sumai lau? 27 Ona aida ba yau ale'ei, na? Nabaa onadii augaa fei mugoo po'iu laloo fei humuu mugoo po'i, una hadiwe'imai a todiai ma'ida mugoo po'i pafona.

28 “‘Tonaa fei mugoo po'i a'ana ma fanaa mei na pa'i hefua. 29 Uaa hini na pa'i, i todiai ma iwe pa'i watauda. Hini lomi na pa'i, tamanu ma'idei hodihodiana, nemea i tohadiwe'inia a'ana. 30 Fa'asi'anaa i ano mei hafelo'a nafi wagii fei roromaa, fei na pa'i ai'aiga ma fi'u'uiaa difo.’

Ei Sipsipi ma ei Memee

31 “Ena na nomai mei Na'uu Rama'a nofininamii ei hawerana fipuinaa minaa ei alo'alona, iwe guta pafoo fei gutanaa hapara wagii fei haweraa fei gufu pafea. 32 Minaa ei gufu tadiwe'ai, ro'aa figupuimai i ma'ana ma iwe fi'alaginaa ei rama'a ana ale'ei hemei oma'ama'aa ei sipsipi na fi'alaginaa ei sipsipi ma ei memee. 33 Iwe aunaa ei sipsipi raudei ma'auna ma ei memee raudei mauwina.

34 “I dii, mei Hapara, i warenaa a'a ei pepei ma'auna, ‘Nomai, hamu'ou ena na haweginaa hamu'ou mei Amau; tonaa ei pono'aa hamu'ou, ei na pagidigia mina, wagii fei au i famamaraiaa feni malagufu. 35 Uaa una bao ma hamona faguau, una sigigi ma hamona fani numau, lomi gufuu ma hamona taufa'ugau, 36 lomi lawalawau ma hamona falalawainau, una funu ma hamona roinau, yau humuu bobo'aia ma hamonamii ma'a yau.’

37 “Ma ei wanewanea, ro'awe warenaa a'ana ba, ‘Mena fasu, haiga ei hai'ouna ma'apa'io ba ona bao ma hai'ouna faguio, o ona sigigi ma hai'ouna fani numamu? 38 Haiga ei hai'ouna ma'apa'io ba lomi gufumu ma hai'ouna taufa'ugio, o lomi lawalawamu ma hai'ouna falalawainio? 39 Haiga ei hai'ouna ma'apa'io ba ona funu, o yoi humuu bobo'aia ma hai'ounaree ma'a yoi?’

40 “Mei Hapara, iwe ware ba, ‘U'eipa'aa ware a'a hamu'ou ba ei hamona bigi'aa e'ei a'a hemea lofuu, hemea lomi baua harana, ana ale'ei hamona bigi'ia a'au.’

41 “Ma iwe warenaa a'a ei i pepei mauwina ba, ‘Hamu'ou ena una umuaa hamu'ou, difaraua a'au ma dinaa i a'a fei hafi lomi i peretoo, fei di pagi'augau ba hafii mei hani'u ma ei alo'alona. 42 Uaa, una bao ma lomi hamona faguau, una sigigi ma lomi hamona fani numau, 43 lomi gufuu ma lomi hamona taufa'ugau, lomi lawalawau ma lomi hamona falalawainau, una funu ma yau humuu bobo'aia ma lomi hamona roinau.’

44 “Ana ro'awe ware ba, ‘Mena fasu, haiga ei hai'ouna ma'apa'io ba ona bao, o ona sigigi, o lomi gufumu, o lomi lawalawamu, o ona funu, o yoi humuu bobo'aia ma lomi hai'ouna hadumio?’

45 “Iwe ware, ‘U'eipa'aa warefa'uai a'a hamu'ou ba tamanu lomi hamona bigi'ia a'a hemea lomi na bauana harana, ana lomi hamona bigi'ia a'au.’

46 “Ma ro'awe tonaa fei fagianaa lomi i pedutoo, ma'uaa ei wanewanea, ro'awe tonaa fei harenua lomi i pedutoo.”

Copyright information for `WUV