Matthew 27

Rona Noduginaa Jesus a'a Pilate

(Mark 15:1; Luke 23:1, 2; John 18:28-32)

Mafufuo badu minaa ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu ronawe ware ba ronei aunaa Jesus ma'ea. Rona faroro'inia, taudugia ma aunaa hia panii Pilate, mei gavanaa.

Judas na Fahabe

(Acts 1:18, 19)

I'a fanunupa'ia Judas, mei na aloia, ba rona ware ba nei ma'e Jesus, inamina faloloa'i ma na auhadiwe'inaa ei odufua pa'ania mugoo po'i silver a'a ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu. Ina ware ba, “Yau, una bigifafelo, uaa una aloaa hemea ma'ea ma lomi hafelo'ana.”

Rona ware, “Abaa manumanuu hai'odu! Uaa manumanumu.”

Si'ei, Judas na siminaa ei mugoo po'i laloo fei humuu mei Haidaa ma aunu. I dii, ina nolao ma re fahabe.

Ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona hau'aa ei mugoo po'i ma ware, “Lomi na rawani a'a fei law nabaa o'aa augia laloo fei ude'udee ei mugoo po'i, uaa na udia raraa mei ma'ea.” Si'ei, ronawe ware ba ei mugoo po'i ei nei pono'aa hepalo malagufu fawelei rona'o bigi'aa ei babagii ma ipowe oanaa huapuu ei rama'aa hepapa gufu. Sifei, fei pa'afina ba nopa'amii wagieni rona'o ware ba Malagufu Raraa. Ma fei diwareaa Jeremiah, mei mamama'a nawe fa'uai: “Rona tonaa ei odufua pa'ania mugoo po'i silver, ei rona augia ei Israel ba pono'ana 10 ma a'a fei, rona pono'aa fei malagufu, fawelei rona'o bigi'aa ei babagii, ana ale'ei tamanu mei Fasu na ware ba unei bigi'ia.”

Jesus i Ma'aa Pilate

(Mark 15:2-5; Luke 23:3-5; John 18:33-38)

11 Ma ei, Jesus na u i ma'aa mei gavanaa ma mei gavanaa na i'igainia, “Haa, yoi, mei haparaa ei Jew?”

Jesus na ware, “Hi'i, ana ale'ei ona wareia.”

12 Ro'aa ware ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu ba ina bigifata, lomi ina wareware. 13 Ma Pilate na i'iginia, “Ona guainia ei u'ufafeloaa ro'ou yoi?” 14 Ma'uaa Jesus lomi na wareware, pa'aa lomi na ware a'a hepalo hafelo'a wareaa ro'ou—ma namina maduofo wagina mei gavanaa.

Rona Ware ba Jesus Nei Ma'e

(Mark 15:6-15; Luke 23:13-25; John 18:39—19:16)

15 Ma wagii fei au Hananaa, fei maumau mei gavanaa ba i alafalele'anaa nemea i laloo humuu bobo'aia, nemea rona nunuminia ei gupuu rama'a. 16 A'a fei au fei, rona pa'i hemea pa'aa hafelo'a i laloo humuu bobo'aia, harana Barabbas. 17 Si'ei, ro'aa figupuidigimai ei rama'a, Pilate na i'iginaa ro'ou, “Hini lagua ba a alafalele'ania a'a hamu'ou: Barabbas, o Jesus, mei rona roroinia ba Christ?” 18 Uaa ina aidadii ba ei ro'aa fifaninaa Jesus panina, si'ei ba rona punepune.

19 Ei i guta pafoo fei gutanaa mei fadududua Pilate, mei harona na alonaa a'ana feni ne'ia feni: “Apuna bigi'aa hepalo manumanu a'a mei wanewanea, uaa laloo fei mefiu wagieni, namina fi'i tabau uaa hia.”

20 Ma'uaa ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu, rona u'ugainaa ei gupuu rama'a ba Barabbas nei lele'aa ma Jesus nei ma'e.

21 Na i'igai mei gavanaa, “Hini lagua hamona nunuminia ba a alafalele'afanaa hamu'ou?”

Rona ware, “Barabbas.”

22 Pilate na i'igai, “Ma a bigi'aa tamanu a'a Jesus, mei rona roroinia ba Christ?”

Minaa ro'ou, rona ware ba, “Fatawaia!”

23 Pilate na i'igai, “Hamatani? Tamanu fei bigifatatana?”

Ma'uaa, rona haropararai'apoi, “Fatawaia!”

24 I'a fanunupa'ia Pilate ba lomidiai ma'atalana ma fei gupuu rama'a fipowe asi'aa fei sibaa ro'ou, ina tonaa fei ranu ma na fesuaa panina i pudaa ro'ou. Ma na ware, “Lomi na pa'i tatau a'a ei raraa meni wanewanea. Manumanuu hamu'ou!”

25 Minaa ei rama'a, rona ware, “Ei rarana, na udenaa pafoo hai'ou mawe ei na'uu hai'ou!”

26 Ma ina alafalele'anaa Barabbas a'a ro'ou. Ma'uaa ina ware ba ei maroana, ronei babuinaa Jesus ma ina fifaninaa panii ro'ou ba ronei fatawaia.

Ei Fo'aa na Hararasinaa Jesus

(Mark 15:16-20; John 19:2, 3)

27 Ma ei rama'aa fo'aa mei gavanaa, rona tauduginaa Jesus i laloo fei Praetorium ma minaa ei rama'aa fo'aa, rona ufaweloinia. 28 Rona dudufa'ala'alaia ma hawainia a'a hepalo hawaa ugu ina ro 29 ma rona fifigifipuinaa ei wowo'ii na hogia ale'ei tao hapara ma rona aunaa tabana. Rona augaa hepalo o i panina pepei ma'au, fa'unaa du'uu ro'ou ma'ana ma hararasinia. Rona ware, “Hagu'u, mena haparaa ei Jew!” 30 Rona huwia, tonaa fei o ma hafuhafugaa tabana. 31 Ro'aa hararasidigia, rona dudumaa fei hawaa ugu ma farafehadiwe'inaa hia ana ei susuna. Ma rona aunudugia ba ro'aa fatawaia.

Fei Fatawana

(Mark 15:21-32; Luke 23:26-43; John 19:17-27)

32 Ei ro'ei asi'alao, rona nobapa'aloo hemea Cyrene, harana Simon ma rona augaa fei hawafolo foreforena ba nei harenia. 33 Rona nomai fawelei, Golgotha (hanuna ba Na'ana'a Guitaba). 34 Fawelei, ba ro'aa fahunumaa Jesus fei wine, fei rona fihafuinia a'a fei ranuu ei para'aa fua; ma'uaa, i'a hunuma'aia, lomi na nunuminia. 35 Ro'aa fatawadigia, rona fi'alaginaa ei susuna a'a hepalo uni'uni fifigaia.
27:35 Hefi'a ne'ia ba:uni'uni fifigaia ba fei wareaa mei mamama'a nei fa'uai: “Rona fi'alaginaa fei susuu a'a hememea ro'ou ma rona bigi'aa fei uni'unififigaia a'a ei hawaa uguu” (Psalm 22:18)
36 Rona guta'oma'aia yei. 37 I palalaa fei tabana rona ne'i'augaa feni ba tatana:

HEMENI, JESUS. MEI HAPARAA EI JEW.

38 Laguei fafanao, laguna fatawafipui a'ana, hemea i ma'auna ma hemea mauwina. 39 Ei rama'a, ei rona talailao nana'ana, rona warefafeloia, bi'oreinaa tabaa ro'ou 40 ma ware, “Yoi, mena ba o birosiaa fei humuu mei Haidaa ma fadudinia laloo oduai arewaa, onei fatela'anio! Upumai a'a fena hawafolo nabaa yoi mena Na'uu mei Haidaa!”

41 Ana ale'ei, ei famamoaa humuu mei Haidaa, ei feroiaa law mawe ei bauaniaa gufu, rona hararasinia. 42 Rona ware, “Ina fatela'anaa hefi'a, ma'uaa, lomi ba i fatelapa'aa anaia! Hia Haparaa Israel! Inei upumai a'a fei hawafolo ma o'awe nara ba fa'ua wareana. 43 Ina narafawe'i a'a mei Haidaa. Na rawani ba mei Haidaa nei fatela'ania e'eni nabaa ina nunuminia, uaa ina ware, ‘Yau Na'uu mei Haidaa.’” 44 Ana ale'ei, laguei fafanao, laguei laguna fatawafipui a'ana, laguna warefafeloia.

Fei Ma'eaa Jesus

(Mark 15:33-41; Luke 23:44-49; John 19:28-30)

45 Haloaina nopa'aloo fei fa'oduaiaa ido'o, minaa ei gufu tadiwe'ai na roroma. 46 Ale'ena fei fa'oduaiaa ido'o, Jesus na aipararai, “Eloi, Eloi,
27:46 Hefi'a ne'ia baEli, Eli
lama sabachthani?”—hanuna ba, “Mena Haidaniau, mena Haidaniau, tani o ofadugau?”

47 Hefi'a ei ro'aa ufalarai yei, ro'aa guainaa fei, rona ware, “Ifi harofaa Elijah.”

48 Ana ei ua, hemea na ponilao ba i tonaa fei fahununu, fei i fahununaa fei wine a'a fei ranuu ei para'aa fua, na fasuia a'a hepalo haihai ma roainalao a'a Jesus ba nei hunumia. 49 Ma ei ro'ou, rona ware, “Di'ininia ma o fanunu ba i nomai Elijah mi hadumana.”

50 Ma i'a aiparararaidiai Jesus, ina fanaa fei spiritina.

51 Ana a'a fei au fei, fei rapirapi i laloo fei humuu mei Haidaa na aninirai pafea ma dinaa pu. Fei malagufu na rere ma ei mugoo, rona afala. 52 Ei nopaa ei ma'ea na ba'agigi ma ei unuu watauda ma'ea, ei rona apunai, rona asi'atodiai harenuaa ro'ou. 53 Rona asi'amai a'a ei nopaa ei ma'ea ma nenee fei asi'anaa Jesus, rona aununaa a'a fei gufu na apunai ma ina fa'arewa a'a watauda rama'a.

54 Mei centurion mawe ei ro'ei oma'afipuinaa Jesus a'ana, ro'aa fanunuaa fei rereaa malagufu mawe minaa ei manumanu, ronamina ma'au ma rona ware, “Pa'aa fa'ua ba hia, Na'uu
27:54 O,hemea na'u
mei Haidaa!”

55 Watauda pifine yei, ro'ei fanunumai raua ma'ida. Rona neneraa Jesus ei i norai Galilee ba ro'aa hadumia a'a ei nunumiana. 56 Dupuaa ro'ou, Mary Magdalene, Mary mei inaa James ma Joses ma mei inaa ei na'uu Zebedee.

Fei Agifaiaa Jesus

(Mark 15:42-47; Luke 23:50-56; John 19:38-42)

57 I nopoilao, ina nomai hemea rama'a watauda mugoo po'ina, gufuna Arimathea, harana Joseph, mei ana hia, nawe neneraa Jesus e'eni. 58 Ina aunu ma i'iginaa Pilate ba nei fania fei unuu Jesus ma Pilate na ware ba ei maroana, ronei fania. 59 Joseph na tonaa fei unu, fahawainia a'a hepalo lawalawa linen lomi na loloa 60 ma naree fahainopia laloo fei manufau nopaa ma'ea fei bigi'augana a'a ei na'ana'a. Ina pigu'augaa hepalo baua mugoo i ma'aa fei wawadu'ii fei nopaa na'ana'a ma ina aunu. 61 Mary Magdalene mawe hemeadiai Mary, laguna guta oma'anaa fei nopaa ma'ea.

Mei Oanananaa fei Nopaa Ma'ea

62 I'a nofidunaranilao, hefei arewaa nenee fei Sabbath, ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei Pharisee, rona aunu ba ro'aa ma'a Pilate. 63 Rona ware, “Hagu'u, hai'ouna nonominia ba ei fi guta mei rama'aa sifisifi, ina ware ba, ‘Nenee oduai arewaa, awe asi'adiai.’ 64 Hee, onei warefanaa ei maroamu ba ronei oma'afarawaninaa fei nopaa ma'ea hawina fei fa'oduaiaa arewaa. Nabaa lomi, woro naraa hai'ou ba ei otalai nenerana, rowe nomai ma topa'ainaa fei ununa ma warefanaa ei rama'a ba na ma'elele'aa a'a ei ma'ea. Ma ei sifisifii ro'ou, ipowemina apoidiai laraa ei sifisifii ro'ou fama'a.”

65 Pilate na ware, “Dugaa hefi'a oanananaa. Wi lawagifarawaninaa fei nopaa ma'ea ale'ei apa'aa hamu'ou.” 66 Si'ei, ronaree lawaraa fei nopaa ma'ea a'a hepalo tamatama pafoo fei mugoo ma fa'ugaa ei oanananaa.

Copyright information for `WUV