Matthew 28

Fei Asi'ana

(Mark 16:1-10; Luke 24:1-12; John 20:1-10)

Nenee fei Sabbath, i ba'apanii fei rawarawa arewaa wagii fei hefapagipagia, Mary Magdalene mawe mei ana hemeadiai Mary, laguna aunu ba lagu'aree ma'a fei nopaa ma'ea.

Inamina rerere fei malagufu, uaa hemea alo'aloo mei Fasu na upugio i pafea, na dinaa a'a fei nopaa ma'ea, piguaa fei mugoo ma guta pafona. Fei maumauna ale'ei usida ma ei susuna namina po'imalewa. Ei oanananaa, ronamina ma'aufunurere a'ana ma ro'ou ale'ei ma'ea rama'a.

Mei alo'alo na warenaa a'a laguei pifine, “Apuna ma'au, uaa una aida ba hamu'ei labaginaa Jesus, mei rona fatawaia. Hia, lomi yeni; ina asi'adii, ana ale'ei ei wareana. Mido'o ma'a feni nopana. Ma aunubatafa ma re warefanaa ei otalai nenerana ba: ‘Ina asi'adii a'a fei ma'ea ma fi aunulao i ma'aa hamu'ou yei Galilee. Hamowe ma'aia yena.’ Te, una warefanidigaa hamugua.”

Si'ei, laguei pifine, laguna di'inibatafainaa fei nopaa ma'ea; laguna ma'au, ma'uaa, ana lagunamina ni'eni'e ma poni ba lagu'aa warefanaa ei otalai nenerana. Ana ei ua, Jesus na bapa'aa lagua. Ina ware, “Mafufuo.” Laguna nomai a'ana, panarofaa pinena ma laguna losuinia. 10 Ma Jesus na warenaa a'a lagua, “Apuna ma'au. Wi warefanaa ena lofuu ba ronei dinaa Galilee; rowe fanunuau yena.

Ei Wareaa ei Oanananaa

11 Ei lagu'ei tatalailao laguei pifine, hefi'a ei oanananaa, rona wadu'ainaa fei baua gufu ma u'ufanaa ei famamoaa humuu mei Haidaa minaa ei manumanu rona fanunuia. 12 Ro'aa fiwarewareidii ei bauaniaa gufu ma ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona pa'apa'ainaa hepalo naranara ma fanaa ei fo'aa watauda mugoo po'i. 13 Ma rona warefanaa ro'ou, “Hamonei ware ba, ‘Ei otalai nenerana, rona nomai poi ei hamo'ei ma'igu ma poropa'ainia.’ 14 Nabaa i guainaa fei u'ugaa fei mei gavanaa, ipowe rawani a'ana ma lomi ba hamo'aa tonaa dududua wagina.” 15 Si'ei, ei rama'aa fo'aa, rona tonaa ei mugoo po'i ma bigi'ia ale'ei rona guainia. Ma fei u'uga fei, na talenaa a'a watauda gufu dupuaa ei Jew a'a fei au fei nopa'amii wagieni.

Ronei Bigi'aa fei Baua Bigi'a

(Mark 16:14-18; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Acts 1:6-8)

16 Ma ei hefua ma hemea otalai nenerana, rona aununaa Galilee a'a fei maugeni, fei na ware Jesus ba ronei dinaa wagina. 17 Ro'aa ma'apa'ia, rona losuinia; ma'uaa, hefi'a, rona hamamagua. 18 Ma Jesus na nomai a'a ro'ou ma ware, “Minaa ei faufau i pafea ma yeni malagufu ina fanidigau. 19 Si'ei, hamonei aununaa a'a minaa ei gufu ma feroinaa ei rama'a ba ronei nenerau ma hamonei pudugufinaa ro'ou a'a
28:19 O,laloo; ma'a Acts 8:16; 19:5; Romans 6:3; 1 Corinthians 1:13; 10:2 ma Galatians 3:27
fei haraa mei Ama ma mei Na'u ma fei Spiriti Apuna
20 ma feroinaa ro'ou ba ronei neneraa minaa ei warefanau hamu'ou. Ma apowe oafipui a'a hamu'ou ranimai, nopa'aloo fei pedupeduu feni ano.”

Copyright information for `WUV