Matthew 3

John, mei Pudugufaia i Ra'a'augaa fei Tala

(Mark 1:1-8; Luke 3:1-18; John 1:19-28)

A'a ei arewaa ei, John, mei Pudugufaia na nomai ma na u'u yei Judea fawelei abaa wawawau rama'a ma na ware, “Filoginaa naranaraa hamu'ou, uaa fei haparaiaa mei Haidaa na rafi'i.” Simeni, meni idii wareia mei mamama'a Isaiah:

“Fei lao hemea i haroharomai fawelei abaa wawawau rama'a,
‘Ra'a'augaa fei talaa mei Fasu,
fawanewaneaa ei talana.’”
Fei susuu John, bigi'aa ro'ou hugoo camel ma fei adii walana, hudii manulelele. Ei hanana, teraupu ma musilao podu. Ei rama'a noramiaa ro'odu Jerusalem ma minaa ei gufu i Judea ma fawelei Jordan, rona dinaa a'ana. Rona warefania ei hafelo'aa ro'odu ma ina pudugufinaa ro'odu laloo fei Ranu Jordan.

Ma'uaa i'a fanunupa'aa watauda Pharisee ma Sadducee ba rona nomai fawelei ifi pudugufainaa ei rama'a, ina warefanaa ro'ou, “Hamu'ou ena na'uu wa'awa'a! Hini mei i warefa'aiaa hamu'ou ba hamonei ponipa'ai a'a fei au sibaa, fei ba i nomai? Ei maumau hamu'ou nei fama'aia ba hamona filogidigaa naranaraa hamu'ou. Apuna naranara ale'ei ba ‘amaa hai'ou, Abraham.’ U'ei warefanaa hamu'odu ba mei Haidaa na hawia ba i fa'asi'afani na'uu Abraham a'a ei mugoo. 10 Fei poa na udedii wagii ei waraa ei haihai ma tamanu haihai lomi na fuafarawani, i reresuminaa hafi.

11 “A pudugufinaa hamu'ou ranu
3:11 O,laloo ranu
wagii fei filogiaa naranara. Ma'uaa neneu, iwe nomai hemea na faufaudiai laraa yau ma yau ana lomi na rawani ba a talaitonaa ei hafenaa pinena. I pudugufinaa hamu'ou Spiriti Apuna fininaa hafi.
12 Fei nuenueina na udedii i panina ba i famama'aa fei e'eaa nuenueina ma i tolafui'augaa ei wheat laloo fei ude'udee ro'ou ma ei meme, i siminaa fei hafi lomi i peretoo.”

Fei Pudugufaiaa Jesus

(Mark 1:9-11; Luke 3:21, 22)

13 Jesus noranamai Galilee ma na dinaa yei Jordan ba nei pudugufinia John. 14 Ma'uaa John ba i pauninia ma na ware, “Yoi nei pudugufinau. Tani o nomai a'au?”

15 Jesus na ware, “Agunei bigi'ia ale'eni e'eni. Ina wanewane ba agua bigi'aa feni ba i fafa'uainaa ei diware'augaa mei Haidaa.” Ma si'ei, John na ugainia.

16 I'a pudugufaidii Jesus, ina asi'aa laloo fei ranu ma ana ei ua, na gigi fei gufu pafea ma ina fanunupa'aa fei Spiritii mei Haidaa, fei maumauna ale'ei pune fi falorogio pafona. 17 Ma hepalo lao na harogio i gufu pafea ma na ware, “Simeni, meni na'uu, meni una haguia ma unamina ni'eni'e a'ana.”

Copyright information for `WUV